Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 06.51.19
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Качак Тетяна. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
2015-Кві-17, 17.52.20

Качак Тетяна. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва …22–24.

Для покликання: Качак Тетяна. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва [Текст] / Тетяна Качак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №3. – 48 с. – С. 22–24.

 

У статті проведено аналіз розгортання теми війни і миру у сучасній українській літературі, адресованій дітям та юнацтву. Акцент зроблено на дослідженні поетики художніх текстів сучасних українських письменників. Особливу увагу приділено обра­зу героя-дитини, артикуляції проблеми втраченого дитинства, домінування «дитячого погляду на світ».

Актуальність тематики і проблематики текстів, які стали об’єктом дослідження, розглядається у контексті тих соціальних та політичних подій, що відбуваються в Україні.

Дослідження побудовано на трьох аспектах: врахуванні традиції розгортання міліарної теми в українській літературі; ана­лізі та порівнянні основних напрямків художньої реалізації зазначеної теми у реалістичних і фантастичних текстах; висвітленні авторської позиції художнього зображення та особливостей її сприймання дитиною-читачем.

Ключові слова: тема війни і миру, сучасна українська література для дітей та юнацтва, художня реалізація тексту, сприй­мання.

Татьяна Качак. Тема войны и мира в современной украинской прозе, адресованной детям и юношеству

В статье проведен анализ художественной репрезентации темы войны и мира в современной украинской литературе, адресованной детям и юношеству. Акцент сделан на исследовании поэтики художественных текстов современных украинских писателей. Особое внимание уделено образу героя-ребенка, артикуляции проблемы «потерянного детства», доминирования «детского взгляда на мир».

Актуальность тематики и проблематики текстов, которые стали объектом исследования, рассматривается в контексте социальных и политических событий, происходящих в Украине.

Исследование построено на трех аспектах: учете традиции развертывания милиарной темы в украинской литературе; анализе и сравнении основных направлений художественной реализации указанной темы в реалистичных и фантастических текстах; освещении авторской позиции художественного изображения и особенностей ее восприятия ребенком-читателем.

Ключевые слова: тема войны и мира, современная украинская литература для детей и юношества, художественная реализация текста, восприятие.

Tetiana Kachak. The theme of war and peace in the modern Ukrainian literature for children and youth

The basis of the presentation will be analysis of the deployment of the theme of the war and peace in modern Ukrainian literature addressed to children and young people.

The focus will be on the study of poetics and receptive analysis of the texts of the moden Ukrainian writers. Attention will be paid to description of the child-hero; articulation the problem of lost childhood; domination the so-called "children’s point of view" of the world.

The discussions will also present study of the reception of the texts by children in the context of social and political events taking place in Ukraine. The presentation will be completed in three parts: outlining of the tradition the implementation of the theme of war and peace in literature for children, analysis and comparison of the main trends of artistic realization of this theme in a realistic and fantastic texts, perception of the author’s world by child-reader.

Keywords: the theme of the war and peace, modern Ukrainian literature for children and youth, artistic realization, perception.

 

Цитата, с. 22. Кожна суспільно-історична епоха виводить на арену національних літератур коло найактуальніших тем і про­блем. Актуалізована письменниками проблематика художніх творів часто є не тільки авторською реакцією на події, явища, поведінку людей та суспільне буття, а й від­повіддю на читацькі запити й потреби. У контексті розмо­ви про літературу, адресовану юним читачам, йдеться також про функціональні аспекти: комунікативний, інфор­маційний, виховний, естетичний.

Аналіз розвитку української літератури для дітей та юнацтва дає можливість говорити про домінування у різні історичні періоди певних тем, проблем, жанрів. У час сус­пільно-політичних протистоянь, воєн, боротьби, зрозуміло, актуальною стає тема миру. У перші десятиліття ХХ століття у літературі для дітей зароджується традиція реалізації цієї теми, яка досягає свого апогею у повоєнний час, 50-60-ті роки ХХ ст. До кінця ХХ століття в українській літературі інтерес до теми війни і миру стихає, натомість особливо популярними як серед авторів, так і серед читачів, є пробле­ми соціально-побутового, психологічного, морально-етич­ного плану. Художні твори на тему війни і миру як ніколи ста­ють актуальними саме зараз, у контексті тих суспільно-політичних подій, які відбуваються в Україні. Порушені авторами проблеми сприймаються реципієнтом не тільки як новий емоційний досвід, а й як об’єкт ототож­нення переживань, що випали на долю сучасного юного покоління, із тими, які властиві героям.

Проблема «діти і війна» не нова в українській художній літературі. Її порушили у прозових творах Віктор Близнець («Ойойкове гніздечечко», «Паруси над степом», «Землянка», «Мовчун»), Микола Вінграновський («Первінка»), Всеволод Нестайко («Це було в Києві»), Григір Тютюнник («Климко», «Вогник далеко в степу»), Галина Пагутяк («Діти») та інші. В. Базилевський, А. Біла, І. Бойцун, А. Гурбанська, Н. Резніченко та інші дослідники творчості названих пись­менників акцентують на особливостях творів про війну та повоєння, в яких показано образи дітей. Проблемі дискурсу дитини у творчості Гр. Тютюнника, В. Близнеця та Є. Гуцала присвячено дисертаційне дослідження Олени Чепурної [9].

 

Література

1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 234-407.

2. Вздульська Валентина. Сучасні стратегії прочитання «Потерчат» В. Рутківського [Електронний ресурс] / Валентина Вздульська. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/key /Books/ShowBook/103#3

3. Гаврош Олександр. Характерник літературного степу [Електронний ресурс] / Олександр Гаврош. – Режим доступу до статті: http://litakcent.com/2011/02/02/harakternyk-literatur noho-stepu/

4. Дерманський О. Бабуся оголошує війну / Олександр Дерманський. – Вінниця: Видавництво «Теза», 2006. – 154 с.

5. Ізер В. Процес читання: феноменологічне наближення / В. Ізер // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. / За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. – ьвів: Літопис, 2001. – С. 349 – 367.

6. Літературознавча енциклопедія: У 2-х томах. Т. 1. / Автор-уклад. Ю.І. Ковалів – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 608 с.

7. Марченко Н. Володимирові Рутківському – 75! [Електронний ресурс] /Наталія Марченко. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.Ua/key/Books/ShowBook/103#3

8. Рутківський Володимир. Потерчата. Дитяча сповідь для дорослих, які так нічому й не навчилися / Володимир Рутківський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 256 с.

9. Чепурна Олена Володимирівна. Дискурс дитини у прозі українських письменників-шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало): автореф. дис ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Олена Володимирівна Чепурна . – Кіровоград : Б.в.,2008. – 20 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 832 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS