Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 10.42.02
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Гінкевич О. Типологія аналітико-синтетичних умінь
2014-Лют-13, 03.38.00
Гінкевич О. Типологія аналітико-синтетичних умінь …10–12.

Для покликання: Гінкевич О. Типологія аналітико-синтетичних умінь [Текст] / О. Гінкевич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №2. – 48 с. – С. 10–12.
 
У статті висвітлено типологію аналітико-синтетичних умінь, уточнено поняття «аналіз», «синтез», «аналітико-синтетичні вміння» у контексті їх формування.
Ключові слова: аналіз, синтез, аналітико-синтетичні вміння, формування аналітико-синтетичних умінь.
 
В статье освещена типология аналитико-синтетических умений, уточнены понятия «анализ», «синтез», «аналитико-син-тетические умения» в контексте их формирования.
Ключевые слова: анализ, синтез, аналитико-синтетические умения, формирование аналитико-синтетических умений.
 
Tipologiyu of analytical-synthetic abilities is lighted up in the article, determination of concepts «analysis», «synthesis», «analytical-synthetic abilities» in the context of their forming, is given.
Keywords: analysis, synthesis, analytical-synthetic abilities, forming of analytical-synthetic abilities.
 
Цитата, с. 10. Актуальність проблеми. Важливою складовою шкільної літературної освіти є виховання читацької компетентності, пов’язаної з формуванням в учнів предметних інтересів, знань і вмінь, розвиток культурної особистості з багатим духовним світом, як це передбачено в Державному стандарті базової і повної загальної освіти та Концепції літературної освіти в Україні. Щодо розвитку інтелектуальних умінь Г.Ващенко визначає два завдання: 1) збагатити учня науковими знаннями та виробити в нього науковий світогляд; 2) розвинути так звані формальні здібності інтелекту, себто спостережливість, пам’ять, творчу фантазію і логічне мислення. Ідеал мислення – це мислення наукове (аналіз, синтез, індукція, дедукція і аналогія) [2, 137]. За основу він бере розвиток природних інтелектуальних умінь, оскільки перше завдання можливе лише за умови успішного виконання другого. Вчений зазначає, що шлях оволодіння цими методами пізнання складний і починається з наймолодших років життя дитини, з найпростіших форм мислення, і з роками поступово ускладнюється. Цей принцип поступового ускладнення ми використовуємо під час розробки завдань для формування аналітико-синтетичних умінь у читачів-учнів 5-6 класів.
Шляхи розвитку читацьких умінь і навичок є предметом низки досліджень, в яких розкрито важливі аспекти зазначеної проблеми на різних ділянках шкільної літературної освіти: навчання на уроках літератури (Т.Бугайко, Ф.Бугайко); виховання читацьких інтересів (О.Ісаєва); пізнавальні задачі на уроках літератури (В.Паламарчук); виховання читацьких навичок (А.Сафонова); формування вмінь літературного аналізу (А.Ситченко); розвиток читацьких умінь старшокласників (А.Усатий).
Оскільки якість літературної освіти, як і будь-якого навчання, залежить від розвитку інтелектуальної сфери учнів, вироблення у них основних форм мислення: порівняння, узагальнення, класифікації, систематизації і т.д., то актуалізується проблема формування в читачів-учнів аналітико-синтетичних дій. Важливо розвивати в школярів емоційно-чуттєве сприйняття художнього твору і водночас навчати їх помічати образне значення художнього виразу, розуміти функцію конкретного образу, проникати в системні відношення між ключовими елементами твору, розрізняти художню структуру тексту і систематизувати схожі образні явища, словом, виконувати основні аналітико-синтетичні дії, актуальні під час роботи над художнім твором. Однак досі не маємо спеціальних досліджень на цю тему.
 
Цитата, с. 12. Перспектива вирішення проблеми формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5–6 класів засобами методичної науки полягає в плідному використанні вчителем у роботі багатої методичної спадщини, врахуванні всіх здобутків сучасних технологій навчання, застосуванні арсеналу відомих методів, прийомів і форм вивчення літератури, видозмінюючи їх відповідно до індивідуальних вікових особливостей кожного школяра. Це вимагає більш глибокого дослідження теоретичних напрацювань учених минулого та сучасності, узагальнення практичного досвіду вчителів та відповідної розробки методичної моделі формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури.
 
Список використаних джерел
1. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. Курс методики. – К.: Рад. школа, 1962. – 392 с.
2.Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. / Г.Ващенко. – К.: Українська видавнича спілка, 1997.-410 с.
3.Голубков В.В. Методика преподавания литературы. – М.: Учпедгиз, 1962. – 496 с.
4.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний редактор В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
5.За творческое изучение литературы в школе /Под ред. Н.И.Кудряшова. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 320 с.
6. Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підр. Для студ.- філологів. – К.: Ленвіт, 2000. – 240 с.
7. Неділько В.Я. Концептуальні питання викладання літератури в середній школі // Українська мова та література в школі. – 1990. – № 2. – С 26 – 32.
8. Паламарчук В. Ф. Глобус інтелектус (методологія, про грама, методика формування глобального інтелекту). – К., 1999.
9. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала: Посіб. для вчителів і керівників шкіл / В.Ф.Паламарчук., Ін-т педагогіки АПН України. – К.: Навч. книга. – Богдан, 2000. – 151 с.
10.Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посіб. Для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
11.Рыбак Л. А. Образное мышление и урок литературы. – М.: Просвещение, 1966. – 203 с.
12.Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.
13.Сафонова А.М. Воспитание читательских навыков: Пособ. для учителя. – К.: Рад. школа, 1983. – 167 с.
14.Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах [Текст]: навч. посіб. для сту- дентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2011 р. – 291 с.
15.Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: Моногр. – К.: Ленвіт, 2004. – 304 с.
16.Ситченко А.Л., Шуляр В.І., Гладишев В.В. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред. проф. А.Л. Ситченка. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 132 с.
17.Тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – Ірпінь.: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
18.Усатий А.В. Розвиток читацьких умінь старшокласників у процесі вивчення української літератури дис... канд. пед. наук: 13.00.02/А.В.Усатий.-К., 2008. – 297 с.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 724 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS