Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.59.51
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Шуляр В. Вивчення епістолярію Дмитра Кременя під час лабораторного заняття у старшій профільній школі
2013-Жов-09, 05.55.34

Шуляр В. Вивчення епістолярію Дмитра Кременя під час лабораторного заняття у старшій профільній школі [Текст] / В. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №9. – 48 с. – С. 15–19.

 

У статті автор розкриває інноваційний підхід до організації літературної освіти старшокласників в умовах профільної диференціації; запропоновано методику вивчення епістолярію Дмитра Кременя під час проведення лабораторного заняття.

Ключові слова: допрофільне та профільне навчання; лабораторне заняття за літературно-мистецькими документами (архівні та мемуарні джерела); технологія лабораторного заняття; літературно-мистецькі завдання для учнів-читачів; епістолярій Дмитра Кременя.

Study of Dmytro Kremin’ epistolary during laboratory classes in the senior special school

In this article the author reveals the innovative approach to literary education of pupils in profile differentiation, the method of study Dmytro Kremin’ epistolary during the laboratory lesson.

Keywords: pre-profile and specialized education; laboratory lesson on literary and artistic documents (archival sources and memoirs); technology of laboratory studies; literary and artistic assignments for students-readers; Dmytro Kremin’ epistolary.

 

Цитата, с. 15. Зміни пріоритетів у побудові нової системи організації освіти загалом і літературної зокрема зорієнтовані на наскрізну профілізацію. Функціонування допрофільного і профільного навчання ґрунтується на позитивному принципі. Це створюватиме сприятливі умови для формування унікальної духовно багатої особистості, здатної орієнтуватися в професійному просторі, бути конкурентоспроможною на ринку праці, повноцінно реалізувати свої інтереси, індивідуальні потреби та здібності в майбутньому дорослому житті. Такий підхід забезпечує реалізацію особистісно зорієнтованого принципу навчання в системі наскрізної профілізації закладів освіти, що значно розширює можливості учня в підготовці до вибору та побудови власної освітньої і літературної траєкторії акме-розвитку.

Механізми організації літературної освіти старшокласників визначаються сьогодні низкою нормативних документів і методичних рекомендацій.

Проблема сучасного уроку взагалі та в системі профільної освіти зокрема є актуальною з огляду на те, що введено нові державні стандарти та програми з української літератури, педагогічний процес зорієнтовано на особистісний і компетентнісно-діяльнісний підходи, формування креативного учня-читача, забезпечення читацькоцентричної складової під час індивідуальних і колективних форм роботи й заняття в цілому, підготовку школярів до майбутньої професійної діяльності, здатності навчатися упродовж усього життя. Назване ще не стало предметом ґрунтовного вивчення, дослідження та висвітлення у фахових виданнях.

Орієнтація на формування компетенцій учнів-читачів, які зможуть забезпечити школярам здатність самостійно вирішувати літературно-мистецькі завдання в процесі вивчення літературної теми, поглиблювати знання, розширювати свій кругозір, навчатися самостійно та ін., сприяють інноваційні форми організації літературної освіти. Для нас важливо окреслити можливості лекційно-групових занять, які враховують традиції лекційно-семінарської системи організації педагогічного процесу, розкрити особливості лабораторних занять в урочній і позакласній діяльності учнів-читачів, продемонструвати методику і технологію вивчення епістолярію Дмитра Кременя в умовах профільної диференціації.

У методиці навчання літератури відсутні публікації, які описують таку форму навчання, як «лабораторне заняття й лабораторна робота». Опоненти відразу можуть заперечити її як таку, що притаманна природничо-математичній галузі знань і вищій школі. Нам би хотілося, щоб читачі помірковано поставилися до описаного далі, спробували в практиці своєї роботи провести таке заняття, а потім висловили свою думку, вступили в дискусію тощо.

 

Цитата, с. 16. Лабораторне заняття за архівними та мемуарними джерелами (матеріалами, документами) сприяє:

умінню самостійно обирати базові заклади для пошуку необхідних літературно-мистецьких джерел відповідно до визначеної проблеми, теми, постаті, події, явища тощо;

виробленню навичок самостійної роботи з доку-ментами-оригіналами та адаптованими текстами;

розвиткові критичного мислення, здатності аналізувати й синтезувати зібраний літературно-мистецький матеріал;

глибшому виявленню основ творчого процесу письменника, індивідуально-авторської специфіки, аналізові й оцінці художнього твору в контексті особистісного та суспільного сприйняття-відображення картин життя;

виявленню неповторності автора мемуарних джерел, розкриттю еволюції його світогляду з точки зору відображення тих процесів, які відбувалися, чи змодельованих можливих життєвих ситуацій;

поглибленню відомостей про жанри й специфіку сучасної мемуаристики та вияву можливостей архівних матеріалів у процесі літературної освіти школярів.

 

Література

1. Волошина Н. Й. Уроки позакласного читання в старших класах: посібник для вчителя / Н. Й. Волошина. – К.: Рад. шк., 1988. – 174.

2.  Волошина Н. Сучасний урок літератури в школі // Наукові основи методики літератури / Ніла Волошина: навчально-методичний посібник / За ред. д. пед. н., проф., члена-кореспондента АПН України Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

3.  Коротич В. Цілком особисто. Приватні листи до Дмитра Кременя / В. Коротич; упорядкування та передмова Т. Д. Кременя; худож.-оформлювач О. Г. Жуков. – Харків: «Фоліо», 2011. – 411 с.

4.  Кремінь Д. Д. Вибрані твори / Д. Д. Кремінь; вступ. стаття Ю. І. Коваліва. – Одеса: Маяк, 2007. – 632 с.

5.  Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О. М. Куцевол: навчальний посібник. – К.: Освіта України, 2009. – 464 с.

6.  Наукові основи методики літератури: навчально-методичний посібник / [за ред. док. пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України Н. Й. Волошиної]. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.

7.  Нестандартні уроки в школі та їх аналіз: наук.-метод. посібник / [за ред. Н. Островерхової]. – К.: Видавництво Харитоненка, 2003. – 152 с.

8.  Островерхова Н. М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології / Н. М. Островерхова. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2003. – 352 с.

9. Петриченко Н. Г. Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення української літератури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. пед. н.: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська література)» / Н. Г. Петриченко. – К., 2003. – 21 с.

10. Подмазин С. Теория и практика семестрово-блочно-зачетного режима обучения и 12-бального оценивания учащихся / С. Подмазин. – Запоріжжя «Просвіта», 2000. – 88 с.

11. Стешенко А. С. Традиція та новація в українській філософії кінця XVIII – початку ХХ століття: автореф. на здобуття наук. ступеню к. філос. н.: спец. 09.00.05 «Історія філософії» / Анна Сергіївна Стешенко. – Київ, 2008. – 19 с.

12. Шуляр В. І. Літературна освіта старшокласників в умовах профільної диференціації: технологічна концепція / В. І. Шуляр. – Миколаїв: ОІППО, 2007. – 108 с.

13. Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури: теорія, методика, технологія: монографія / В. І. Шуляр. -Миколаїв: Іліон, 2012. – 876 с.

14. Шуляр В. Історіософська лірика Дмитра Кременя: методика вивчення / В. Шуляр, Є. Горкуша. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – 134 с.

15. Шуляр В. Концепція літературної освіти школярів у системі профільного навчання / В. Шуляр // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 5. – С. 27-72.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 779 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS