Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 09.30.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Ситченко А. З історії методики української літератури
2013-Жов-15, 02.20.20
Ситченко А.  З історії методики української літератури [Текст] / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №10. – 48 с. – С. – 6–10.
 
У статті висвітлюються важливі етапи становлення методики викладання української літератури.
 
Цитата, с. 6. Новий етап розвитку методичної думки в Україні пов’язаний із розвитком особливих шкіл – братських, статути яких визначали порядок навчання у цих закладах освіти, зокрема роботи учнів із літератури. У статутних статтях Луцької школи вказано, що учні повинні «...слухати, розуміти, розповідати і запам’ятовувати все, що буде говорити і диктувати вчитель...» [1: 85]. У «Статуті шкільному» Луцького братства є вимога: «...учитися читати й вивчати напам’ять; привчатися пояснювати прочитане й роздумувати про нього», що, як пише О. Мазуркевич, орієнтує на свідоме читання літератури і вказує на прийоми роботи над текстом [12: 37–38].
Діяльність братських шкіл була осередком боротьби українського народу за свою культуру. І. Вишенський, найвідоміший полеміст, виступив за освіту народу, розвиток рідної літератури та її вивчення у школах, наголошував на необхідності не лише усвідомлювати прочитане, а й керуватися книжною мудрістю в житті, що відіграло позитивну роль у становленні вітчизняної методичної науки. О. Мазуркевич називає чотири основних вимоги І. Вишенського до шкільного літературного читання, що також не втратили своєї актуальності:
перша – «оволодіти досконалою технікою і дотримуватися правильної методики свідомого читання»;
друга – «правильно організувати учнів під час читання твору в школі, забезпечити їх максимальну увагу, активне слухання»;
третя – «правильний режим читання»;
четверта – «глибоке усвідомлення прочитаного і зв’язок його з життям» [12: 25–26].
Цитата, с. 10. Сформувалися методичні школи Н. Волошиної, Л. Мірошниченко. Стрімко розвивається науково-методичне забезпечення шкільної літературної освіти, зростає фахова періодика: до послуг учителів нині часописи «Дивослово», «Українська мова і література в школі», «Українська література в загальноосвітній школі», «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», а також «Зарубіжна література», «Всесвітня література» тощо.
Наповнена досягненнями сучасної філософської та психолого-педагогічної думки, методична наука не відірвалася від наріжних основ шкільного вивчення художньої літератури, увібравши цінні ідеї видатних попередників.
 
Література
1.  Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н. П. Калениченко. – М. : Педагогика, 1988. – 640 с.
2.  Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: науко-во-метод. посіб. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
3.  Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Українська література в середній школі. Курс методики. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Рад. школа, 1962. – 392 с.
4.  Буслаев Ф. Преподавание отечественного языка: учеб. пособ. для студ. пединститутов. – М. : Просвещение, 1992. – 512 с.
5.  Вессель Н. Х. Очерки об общем образовании и системе народного образования в России. – М.: Учпедгиз, 1959. – 320 с.
6.  Водовозов В. И. Словесность в образцах и разборах // Избр. пед. соч. / Сост. В. С. Аранский. – М. : Педагогика, 1986. – С. 337–355.
7.  Волошина Н.Й. Про зміни в навчальних програмах і технологія вивчення літератури // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 4. – С. 2–4.
8.  Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
9.  Давиденко Г. Й. Методичні основи роботи з текстом художнього твору в школі: автореф. дис. докт. пед. наук: 13. 00. 02. – Харків, 1994. – 46 с.
10.Дорошкевич О. К. Українська література в школі (Спроба методики). – К.: Книгоспілка, 1921. – 286 с.
11.Клочек Григорій. Сучасна шкільна мовно-літературна освіта: спроба системного аналізу // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 26–32.
12.Мазуркевич О. Р. Нариси з історії методики викладання української літератури. – К. : Рад. школа, 1962. – 375 с.
13.Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посіб. / За ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
14.Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі. – К. : Вища школа, 1978. – 248 с.
15.Оліфіренко В. В. Підручник з української літератури: історія і теорія. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.
16.Острогорский А. Н. О влиянии умственного развития на нравственное воспитание // Избр. пед. соч. / Сост. М. Г. Данильченко. – М. : Педагогика, 1985. – С. 18–41.
17.Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навч. посіб. для студ. вищих закладів освіти. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.
18.Педагогічні ідеї Г Сковороди. – К. Вища школа, 1972. – 246 с.
19.Пультер С. О., Лісовський А. М. Методика викладання української літератури в середній школі. – Житомир: Полісся, 2000. – 164 с.
20.Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения: пособ. для учителя. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.
21. Сафонова А. М. Воспитание читательских навыков: пособ. для учителя. – К. : Рад. школа, 1983. – 167 с.
22. Семеног О., Базиль Л. Становлення шкільної літературної освіти в Україні (на мат. літературних джерел 20–30-х рр. ХХ ст.): навч. посіб. – К.-Глухів: РВВ ГПДУ, 2006. – 220 с.
23. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: моногр. – К.: Ленвіт, 2004. – 304 с.
24. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі: метод. посіб. для вчителя. – К.: РВЦ «Проза», 1995. – 256 с.
25. Смирнов В. Феофан Прокопович. – М.: Соратник, 1994. – 224 с.
26. Токмань Г.Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція: моногр. – К. : Міленіум, 2002. – 320 с.
26. Федоренко Т. М. Формування умінь композиційного аналізу художнього твору в учнів загальноосвітньої школи: дис... канд. пед. наук: 13. 00. 02. – К., 1995. – 171 с.
27.  Шевченко Тарас. «Буквар Південноруський 1861 року». – К. : Веселка, 1991. – 63 с.
 
Из истории методики преподавания украинской литературы
В статье освещаются важные этапы становления методики преподавания украинской литературы.

From the history of Ukrainian literature methodology
The important stages of Ukrainian literature methodology training have been analyzed in the thesis.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1752 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS