Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.34.33
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Васюта С. Духовно-моральний потенціал особистості в контексті ноосферної освіти (за твором Г. Малик «АбраКадабра»)
2014-Січ-10, 05.03.39
Васюта С. Духовно-моральний потенціал особистості в контексті ноосферної освіти (за твором Г. Малик «АбраКадабра») [Текст] / С.  Васюта // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №12. – 48 с. – С. 17–20.
 
У статті розглядаються принципи духовного розвитку особистості як вагома складова ноосферної освіти, визначаються найбільш значущі методи, прийоми роботи над текстом у процесі формування цілісного мислення школяра.
Ключові слова: цілісне мислення (образне, логічне), духовність, якість особистості, художній образ, образон, аналіз твору, методи, прийоми.
 
С. Васюта. Духовно-нравственный потенциал личности в контексте ноосферного образования (по произведению Г. Малик «Абракадабра»)
В статье обосновываются принципы духовного развития личности как весомая составляющая ноосферного образования, определяются наиболее значимые методы, приемы работы над текстом в процессе целостного мышления школьника.
Ключевые слова: целостное мышление (образное, логическое), духовность, качество личности, художественный образ, образон, анализ произведения, методы, приемы.

S. Vasuta. Spiritual and moral potential of the individual in the context of the noosphere education (work H. Malik «Abracadabra» )
The article is grounded spiritual principles perception of work as an essential component of noosphere education defined methods, techniques of the text in the holistic thinking student.
Keywords: holistic thinking (creative, logical), spirituality, quality of individual artistic image, obrazon, analysis of the work, methods, techniques.
 
Цитата, с. 17. Перехід на новий етап розвитку суспільства вимагає нових еволюційних можливостей людини. Це вміння пізнавати Закони природи, Світу, Загальні закони людського суспільства, Духу, Моральності. На перше місце в цьому переліку висувається вміння індивіда керувати власною думкою, трансформувати її, отримувати від неї позитивну енергію. Головною відмінністю ноосферної освіти є розкриття внутрішніх ресурсів особистості, виявлення закладених у ній природою потенційних можливостей. Оскільки ноосферна освіта вбачає духовно-моральний ресурс індивіда у виявленні його найвищої сутності – Призначення [ 15 ], то перед методикою літератури як педагогічною наукою постає завдання розроблення і застосування методів, спрямованих на збереження й розкриття інтегрованого потенціалу учня. Методологічні засади викладання літератури в школі визначають дотримання вчителем принципу природовідповідності в процесі вивчення художнього твору.
Мета статті – розкрити сутність основних духовно-моральних принципів під час вивчення повісті Г. Малик «АбраКадабра». Завдання: 1) опрацювати літературу з означеної проблеми (ноосферний психопедагогічний, методичний аспекти); 2) визначити методи, прийоми аналізу в процесі природовідповідного сприйняття художнього тексту.
 
Цитата, с. 18. Добираючи шлях аналізу повісті, методи, прийоми, учитель готує школярів до сприйняття художнього тексту за допомогою тлумачення жанрової специфіки твору. «Sur» з французької означає «на», «над». У літературознавстві префікс сюр- найчастіше поєднується із поняттям реалізм, тобто сюрреалізм (надреалізм). У конкретному випадку йдеться про твір, який за жанровими ознаками має елементи надреального. Події відбуваються у реальному місті, з реальними людьми, у наш час. Навіть поняття «епідемія» звичне. Фантастичною є тільки хвороба. Якраз вона і є сюр-витвором автора, як і головний персонаж — мутант, на чому слушно акцентує Л. Овдійчук [10].
Вважаємо, що для молодших підлітків найбільш прийнятним є пообразний аналіз твору, через який їм найлегше розкрити складний світ взаємин у суспільстві, визначити і своє місце у ньому, тому подаємо алгоритм дій у процесі роботи над текстом:
Прочитайте повість. Поділіться враженнями. Поміркуйте над назвою.
Коротко перекажіть зміст твору від 1-ї особи. Зачитайте ключові уривки. Прокоментуйте свій вибір.
Визначте головних (другорядних) персонажів. Погрупуйте їх за відповідними категоріями (світ школи, приятелів, тварин, речей тощо).
Складіть словесний малюнок головного героя (портрет, анкетні дані, життєва позиція, інтереси, заняття), використовуючи засоби художньої виразності.
Поясніть вчинки персонажа (ставлення до мами, вчителів, приятелів, світу природи, тварин, і навпаки, їхнє – до Васі-Денвера). Наведіть цитати.
Дізнайтеся думки однокласників, батьків, учителів про головний персонаж і твір загалом. Про що ви хотіли б подискутувати з героєм? [4, с.11].
Дотримуючись алгоритмічного порядку виконання дій, послідовного засвоєння знань учнями, з метою формування духовних цінностей особистості (Вразливості, Чесності, Доброти, Поваги до Світу, Почуття Міри, Власної Корисності) пропонуємо організувати подання навчального матеріалу за допомогою створення образону – опорного образу (термін уведений акад. Н. Масловою), наповненого вичерпною інформацією, голографічного знака, в якому схоплена вся сутність навчального матеріалу. Акцентуємо: образон -це евристичний пошук природної аналогії того, що вивчається, за якісними, кількісними, відносними ознаками (форма, колір, рух, функція, запах, смак, звук тощо) [1]. Оскільки образон має бути представлений відповідно до фізіологічних особливостей школяра, ми скористалися комп'ютером і віднайшли зображення учня років 12—14, зовні – образ «бешкетника», на який умовно наносимо навчальну інформацію. Зауважимо: повість – це унікальна мистецька інформація, що містить художній мислеобраз, тому має проводитися копітка робота над тестом. Мовленнєво-мисленнєва діяльність учня націлюється на залучення до роботи двох головних півкуль головного мозку, тобто на логічне засвоєння навчального матеріалу за допомогою образного його подання.

Список використаних джерел

1. Антоненко Н. В. Биоадекватный инструментарий ноосферного образования для устойчивого развития общества [Электронный ресурс] / Н. В. Антоненко. – Режим доступа: http://raen-noos.narod.ru/library.htm/. – Загл. с экрана.

2. Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / пер. Івана Огієнка. – К.:Українське Біблійне Товариство, 2009. – 1151 с.

3. Волошина Н. Й. // Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посіб. / за ред. Ніли Йосипівни Волошиної. – К., 2002. – 344 с.

4. Васюта С. Схема-алгоритм як ефективний засіб аналізу художнього твору / С. Васюта. Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. -№ 4. – С.10-14.

5. Зембицкая Н. Л. Семь вершин твоей судьбы [Электронный ресурс] /Н.Л. Зембицкая // Ноосферное образование: сайт – Режим доступа: http://rutracker.org/ forum/viewtopic.php?t=4223964 – Загл. с экрана.

6. Мазурина Л. В. Биоадекватный инструментарий образовательного процесса [Электронный ресурс] / Л. В. Мазурина // Ноосферное образование: сайт. – Режим доступа: http://www.noos-sfera.ru/published/DD/html/scripts/getfolder-file_zoho.php?DL_ID=MjY%3D&ID=418b72ec4f1b9c3f166132b5 fce4fef7&DB_KEY=Tk9P/ -Загл. с экрана.

7. Малик Г. Абра&Кадабра: повість-сюр / Галина Малик ; худож. Г. Пономаренко. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2011. – 94 с.: ілюстр.

8. Маслова Н. В. Ноосферное образование: Методология, технология, инструментарий [Электронный ресурс] / Н.В. Маслова. – // Российская академия естественных наук: отделение «Ноосферное образование»: сайт. — Режим доступа: http://raen-education.webhost.ru/b-masl3.htm. - Загл. с экрана.

9. Мельник Т. Художня література в контексті ноосферної освіти [Електронний ресурс] / Тамара Мельник. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/minerva/noospherno.doc. - Назва з екрана.

10.Овдійчук Л. М. Епідемія «Абракадабри» у містечку У., або «Що було б, якби...» [Електронний ресурс] / Лілія Овдійчук. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/News/ 99405-Halyna-Malyk.-Abra&Kadabra-

11.Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: [навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти] / Євген Андрійович Пасічник. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.

12.Смоквина И. В. Интеграция современных психолого-педагогических методов в профилактике и коррекции психосоматических дисбалансов [Электронный ресурс] / И. В. Смоквина // Ноосферное образование: сайт. – Режим доступа: http://www.noos-sfera.ru/published/DD/html/scripts/ getfolderfile_zoho.php?DL_ID=MjY%3D&ID=418b72ec4f1b9c3f1 66132b5fce4fef7&DB_KEY=Tk9P/. – Загл. с экрана.

13.Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі: [метод. посіб. для вчителя] / Борис Ількович Степанишин. – К.: Проза, 1995. – 256 с.

14.Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в середній школі: підручник / Ганна Леонідівна Токмань. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 312 с.

15.Шванева И. Н. Ноосферная психология – новое научное направление [Электронный ресурс] / И. Н. Шванева // Ноосферное образование: сайт – Режим доступа: ІіПр:// rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4223964 – Загл. с экрана.

16.Шванева И. Н. Психическое развитие личности в ноосферной психологии [Электронный ресурс] / И. Н. Шванева // Ноосферное образование: сайт – Режим доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4223964 – Загл. с экрана.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1097 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS