Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.52.13
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

№01, 2012
2012-Бер-17, 16.16.57

«Українська мова і література в школі», 2012, №1

 

Передплатний індекс – 22419

 

ЗМІСТ

 

МЕТОДИКА МОВИ

 

М. Пентилюк. Культура діалогу як основа формування мовної особистості ... 2

У статті порушено проблему культури діалогу, що має важливе значення у вихованні мовної особис­тості учнів середньої школи та студентів ВНЗ. Ав­тор аналізує різні погляди на діалог, діалогічне мов­лення, культуру діалогу, розкриває зв'язок діалогу з культурою, намагається з'ясувати сутність по­нять «культура діалогу», «діалогічне мислення», а також функції культури діалогу та їх роль у спілку­ванні.

Ключові слова: діалог, діалогічне мовлення, діалогіч­не мислення, культура діалогу, децентрація, емпатія, діалогічна взаємодія.

 

О. Семеног. Українська мова у старшій школі: діалог особистостей ...5

У статті крізь призму психологічних чинників діалогу особистостей учителя й учня розглядаються концептуальні засади навчання української мови в 10-11 профільних класах (профіль — українська філоло­гія). Доводиться, що такий діалог ґрунтується на педагогічному оптимізмі, відкритості, щирості і природності у спілкуванні, сприйнятті один одного як партнерів, прагненні до духовного взаємозбагачен­ня й доказу істинності знання через стимулювання читацьких інтересів, ініціювання ціннісно-смислової комунікації й розумової активності.

Ключові слова: учитель, учень, особистість, укра­їнська мова, старша профільна школа, педагогічний діалог.

 

С. Дубовик. Культура спілкування як складник загальної культури школярів ...9

Стаття присвячена одній із актуальних проблем теорії і практики навчання української мови в школі — формуванню культури спілкування у школярів. Ме­та статті — звернути увагу на значущість пробле­ми формування культури спілкування у методиці навчання української мови, оскільки найважливішою освітньою метою і завданням школи є всебічний особистісний і мовленнєвий розвиток учнів.

Ключові слова: культура спілкування, засоби спілкування, правила спілкування.

 

Н. Подлевська. Лінгводидактична модель змісту роботи з формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови ...12

Стаття присвячена огляду структурних еле­ментів створеної нами лінгводидактичної моделі змісту роботи з формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови.

Ключові слова: принципи, методи, форми і засоби формування вмінь культури спілкування, система вправ і завдань, види мовленнєвої діяльності, лінгводидактична модель.

 

С. Цінько. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів (5 клас) ...19

У статті подано зразки дидактичного матеріалу (тексти та орієнтовні тести для перевірки розу­міння сприйнятого на слух) для учнів 5 класу, дібрані відповідно до вимог чинної програми щодо кількості слів і тематики. Матеріал статті стане у нагоді вчителю-словеснику в процесі розроблення конспек­тів уроків, а також студентам педагогічних універ­ситетів.

Ключові слова: аудіювання, текст, зміст вислов­лення.

 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

 

В. Шуляр. Едукативні основи діяльності суб'єктів сучасного уроку літератури ...23

Автором виявлено особливості діяльності вчите­ля літератури й учня-читача як суб'єктів літера­турної освіти на засадах едукології.

Ключові слова: едукологія, інфоноосферна едукологія, едукація, зміст едукації, процес едукації, засоби едукації.

 

Л. Назаренко. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О. Олеся) ...27

Для одних читачів вона являє собою світле почут­тя, ковток свіжості (блакитні і світло-зелені кольори), для інших — уособлюється з натхненням, духовною цінністю, тому переважають охра і золото. Для пе­симістів — горе (сажо-газовий, темно-синій кольори), для оптимістів — ніжність, добро, пристрасть (від­тінки червоного), для фантазерів — мрія (фіолетова гама). Вершиною творчості є поетичні слайд-сторінки (21-22 слайди), які допомагають зрозуміти давню істи­ну: любов у кожного своя, а також визначити рівень духовного здоров'я учнів-читачів, причини тих чи інших почувань молоді... <…>для роботи над проектною технологією за­мало одного натхнення, варто послуговуватись науко­вими напрацюваннями, мати міцні знання, любити свій предмет, підвищувати фаховий рівень. Запропо­нована матриця допоможе зорієнтуватися в оціню­ванні, надихне вчителів на творчість і роздуми...

 

Я. Скоморовська. Розвиток творчих здібностей старшокласників за допомогою технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» ...32

У статті йдеться про використання технології «Читання та письмо для розвитку критичного мис­лення» з метою розвитку творчих здібностей стар­шокласників на уроках української літератури. Автор пропонує стратегії, що дають змогу ефектив­ніше доносити до учнів навчальний матеріал, сприя­ють розвитку асоціативного, творчого мислення. Це завдання, спрямовані на створення, вдосконалення і завершення творчого продукту.

Ключові слова: технологія, стратегія, творчі здібності, асоціації, уява, фантазія.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

Л. Ліщинська. Урок узагальнення вивченого про фразеологізми на уроках української мови в 10 класі ...36

У статті представлено урок узагальнення вивче­ного про фразеологізми і розвитку словесної творчос­ті учнів 10 класу (академічний рівень). Автор розкри­ває перспективні методи, прийоми, форми, засоби, спрямовані на формування узагальнених способів пізнавальної і мовленнєвої діяльності десятикласни­ків як необхідної передумови здатності їх включи­тися у цілевизначення, планування, організацію влас­ного учіння, рефлексію.

Ключові слова: групова робота, очікувані резуль­тати, переконструювання, виражальні можливості фразеологізмів

 

О. Дрик. «Ти знаєш, що ти — людина...» В. Симоненко. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики (спарений урок української мови в 10 класі) ...39

У статті представлено інтегрований урок з практичної стилістики і культури мовлення, який презентує ефективні методи, прийоми, форми, засо­би формування оргдіяльнісних умінь учнів 10 класу (академічний рівень). Автор акцентує увагу на орга­нізації проектної діяльності, стилістичного аналізу тексту, актуалізації словесної творчості, доціль­ному використанні інтерактивних методів і форм.

Ключові слова: логічне й асоціативне мислення, найважливіші слова, словосполучення для вираження думки, оцінні судження, рефлексія.

 

Г. Сафарова. Інтенсифікація уроків української мови та літератури в 9 класі ...43

У статті запропоновано шляхи інтенсифікації уроків української мови та літератури, конкретні­ше розкрито самоосвітню діяльність школярів: пода­но алгоритм педагогічного супроводу самоосвітньої діяльності учня, програму самореалізації на тему: «Г. Квітка-Основ'яненко — батько української про­зи»; продемонстровано зразки анкетування на почат­ку терті й кінці, картку самооцінювання учнів на уро­ці, корисні поради щодо самоосвіти і самоконтролю.

Ключові слова: сучасні технології навчання, інтен­сифікація, інноваційне навчання, самоосвітня діяль­ність школярів, оптимальність.

 

А. Білоног. Стежинки, що ведуть до класу-родини ...47

Важливою умовою згуртованості меласного колек­тиву, формування культури міжособистісних взає­мин молодших школярів є залучення батьків до співпраці зі школою, зокрема проведення родинних свят.

Ключові слова: формування культури міжособис­тісних взаємин молодших школярів, родинне свято, співпраця з батьками

 

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

 

Н. Остапенко. Компетентнісний підхід до навчання української мови та його складники ...51

У статті висвітлено важливість компетентнісного підходу до навчання мови у вищій школі, ви­значено складники компетентнісного підходу, з'ясо­вано сутність поняття «компетентність».

Ключові слова: компетентність, компетенція, компетентнісний підхід до вивчення мови, компетентнісно зорієнтоване навчання, особистісно зорієнто­ване навчання.

 

В. Руденко. Професійно-комунікативні вміння як складники професійно-комунікативної компетентності майбутнього вчителя-словесника ...53

У статті подано структуру професійно-ко­мунікативної компетентності (ПКК) майбутнього вчителя-словесника, зокрема виділено чотири основ­них компоненти: лінгвістичний, гностичний, конативний та емоційно-оцінний.

Ключові слова: професійно-комунікативні вміння, професійно-комунікативна компетентність, лінгвістичний компонент ПКК, компонент ПКК, конативний компонент ПКК, емоційно-оцінний компонент ПКК.

 

НАУКА – ШКОЛІ

 

К. Булаховський. Активні дієприкметники в українській літературній мові: питання статусу й практичного вживання ...56

У статті на рівні синхронії визначено статус ак­тивних дієприкметників теперішнього часу на -чий у сучасній українській літературній мові, викладено рекомендації щодо їх вживання в практиці писемного мовлення.

Ключові слова: синхронія, активні дієприкметни­ки теперішнього часу, сучасна українська літературна мова, практика писемного мовлення

 

О. Міхно. Педагогічний портрет Євгена Гребінки (до 200-річчя від дня народження письменника, педагога, видавця) ...58

У статті визначено передумови формування педа­гогічного таланту Євгена Гребінки, висвітлено викла­дацьку діяльність письменника в Петербурзі і вті­лення його педагогічних поглядів у художніх творах.

Ключові слова: Євген Гребінка, педагогічні погляди, викладацька діяльність, літературна творчість.

 

Зі скарбниці культури мовлення ...64

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1153 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS