Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.49.46
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Барановська О. Основні напрями розвитку гуманітарної освіти в умовах компетентнісного підходу
2013-Грд-24, 05.40.20
Барановська О. Основні напрями розвитку гуманітарної освіти в умовах компетентнісного підходу [Текст] / О. Барановська // Українська мова і література в школі. – 2013. – №7. – 64 с. – С. 51–54.

Статтю присвячено аналізу можливостей фундаменталізації й гуманітаризації навчання в профільній школі в умовах компетентнісного підходу. Аналізується проблема компетентнісно спрямованого навчання в сучасній загальноосвітній школі. Розглядаються загальні підходи до проблеми фундаменталізації змісту освіти в старшій школі. Аналізується поняття «фундаменталізація змісту гуманітарних предметів». У статті розглядається поняття «гуманітарна освіта» як пріоритетний розвиток загальнокультурних компонентів у змісті освіти, спрямованих на формування особистісної зрілості учнів. Доводиться необхідність трансформації змісту освіти в основній школі. Визначаються очікувані результати гуманітарної освіти: самовизначення в оточуючому світі; ціннісні орієнтації; творче застосування сформованих компетентностей; особистісні якості, позитивна життєва позиція.
Ключові слова: фундаменталізація навчання, гуманітаризація навчання, гуманітарна освіта, компетентнісний підхід, компетентність.

This article analyzes the possibilities of fundamentalization and the humanization of education in profile schools in the competence approach. The problem of competence approach of the directed studies is analysed at modern general school. General approaches are examined to the problem of fundamentalization of contents of education at senior school. A concept «fundamentalization of contents of humanitarian objects» is analysed. A concept «liberal education» as priority development of the general cultural components in contents of education, sent to forming of personal maturity of schoolchildrens, is examined in the article. There is a necessity of transformation of contents of education for basic school. The expected results of liberal education are determined: self-determination in the surrounding world; valued orientations; creative application of formed competences; personality quality, positive vital position.
Keywords: fundamentalization training, humanitarizatsiyi training, humanitarian education, competence, competence approach.

Цитата, с. 51–52. Досвід вітчизняних і зарубіжних фахівців показує, що одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти у всьому світі, головних стратегій підвищення її якості є фундаменталізація, яка відображає найважливіші базові знання й уміння, що дають змогу надалі випускнику спиратися на них у здійсненні своєї професійної діяльності. Підвищення рівня фундаментальності освіти зумовлено необхідністю орієнтації на оволодіння глибинними, сутнісними зв'язками між різноманітними процесами навколишнього світу, з розвитком його інтелектуального потенціалу.
В сучасній освіті відбуваються процеси, спрямовані ==с.51, далы с. 52== на зміну формально-знаннєвої парадигми гуманістичною, яка базується на теоретичних положеннях гуманної педагогіки й відповідної методології. Гуманізація освіти має враховувати індивідуальні особливості особистості, спрямованість освітнього процесу на її розвиток.
Реформи освіти відбуваються нині в більшості розвинутих країнах світу і особливе місце надається проблемі формування ключових компетентностей випускника сучасної школи. Це вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої школи, що відбуваються в провідних країнах світу. Тому на сучасному етапі реформування змісту шкільної освіти стає актуальним адаптування здобутих теоретичних знань до життєвої практики, відповідність цих знань потребам суспільства.
Література
1.Барановська О.В. Інформаційна компетенція: дидактичні підходи, технологія формування, передовий досвід: Практико зорієнтований посібник. [Текст] / О.В. Барановська. – Запоріжжя: Хортиця, 2008. – 141 с.
2.Бондар С.П. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів [Текст] / С.П. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 2. – С. 8-9.
3.Гончаренко С.У. Фундаментальність чи вузький професіоналізм освіти [Текст] / С.У. Гончаренко // Дидактика професійної освіти: зб. наук. праць. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – Вип. 1. – 208 с.
4.Гриншкун В.В. Особенности фундаментализации образования на современном этапе его развития [Текст] / В.В. Гриншкун, И.В. Левченко // Вестник РУДН. – 2011. – № 1. – С. 1-5. – (Сер. «Информатизация образования»).
5.Дмитриева М.А. Гуманитарные знания или гуманитарное знание? / Духовно-нравственные основы русской літературьі: Сб. науч. статей. Ч. 2. – Кострома, 2007. – С. 263-264.
6.Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для XXI століття. – Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник [Текст] / І.Г. Єрмаков. – К.: Контекст, 2000. – С. 18-19.
7.Єфремова Т.Ф. Новый толково-образовательный словарь русского языка: в 2 т. / Т.Ф. Єфремова. – М.: Русский язык, 2000. – Т. 2. – 1088 с. – С. 86.
8.Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [Текст] / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.
9.Равен Джон. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация [Текст] / Джон Равен / пер. с англ. – М.: Когнито-Центр, 2002. – 396 с.
10.Трубачева С.Е., Корсакова О.К. Зміст сучасної шкільної освіти: дидактичний аспект [Текст] / Посібник. – К.:
ФАДА ЛТД. – 2003. – 56 с.
11.Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования [Текст] / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64. – № 3.
Шишов С. Понятие компетенции в контексте качества образования [Текст] / С. Шишов // Стандарт и мониторинг в образовании. – 1999. – № 2. – С. 14–22.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 641 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS