Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 10.50.49
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

H. Голуб. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ
2014-Грд-16, 08.45.50

H. Голуб. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ … 42–46.

Для покликання: Голуб H. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ [Текст] / H. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7(117). – 64 с. – С. 42–46.

У статті розкрито актуальну проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів шляхом проведення індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови.

Ключові слова: індивідуальний підхід, консультація з методики навчання української мови, організація та проведення індивідуальних і групових консультацій.

В статье раскрыто актуальную проблему совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей-филологов при проведении индивидуальных и групповых консультаций по методике обучения украинскому языку.

Ключевые слова: индивидуальный подход, консультация по методике обучения украинскому языку, организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций.

The article deals with the urgent problem of professional training of would-be teachers-philologists in the process of individual and group consultations conducting in Ukrainian language teaching methods. Consultations are for a deeper studying of separate sections of linguodidactics, preparing for classes, carrying out researches and other creative tasks etc. Consulting is also important for those students who are top students, but wish to extend their knowledge, to improve their skills and habits and for those who have some difficulties in working up the material. Consultations conducting has a deal with the search of ways of solving the raised problem due to which a student must demonstrate a certain level of intellectual activity and self-work.

Keywords: individual approach, consultation in Ukrainian language teaching methods, individual and group consultations conducting.

 

Цитата, с. 42. На сучасному етапі становлення демократичної держави важливою є підготовка майбутньої еліти українського суспільства – учителів-філологів, здатних творчо мислити, знаходити вихід із будь-якої педагогічної ситуації, вибудовувати індивідуальний підхід до навчального процесу.

У зв’язку з цим постає питання про вибір таких форм і методів навчання, які забезпечать активну взаємодію викладача й студента, наукове й професійне зростання останнього. Ідеться про систему освітніх, психолого-педагогічних заходів, при якій індивідуальний і диференційований підходи є пріоритетними.

Індивідуальний підхід до організації навчального процесу у ВНЗ передбачає врахування індивідуально-психологічних особливостей студентів у доборі й застосуванні методів і прийомів, розробленні змісту лекцій, практичних, лабораторних та індивідуальних занять тощо. З цією метою можна поєднувати різні форми роботи, зокрема групову та індивідуальну.

Особливості організації навчального процесу у вищій школі, шляхи формування професійної компетентності майбутнього педагога відображені в працях І. Зязюна, М. Поташника, Л. Коростильової, В. Молчановського, Т. Симоненко, О. Семеног, Т. Донченко, М. Пентилюк, О. Кучерук, В. Дороз та ін.

Питання індивідуального підходу до студентів та організації консультацій розглядали Т. Донченко, І. Дроздова, Т. Шептун, І. Туркот, І. Губаревич. С. Герасименко, В. Рабушко, Н. Абакумова та інші.

Цитата, с. 43. Значення консультацій із методики навчання української мови випливає із їх функцій, зокрема таких:

— розвиток інтересу й поваги до обраної професії вчителя української мови й літератури;

— набуття студентами-філологами навичок самостійного навчального й наукового пошуку;

— доповнення, поглиблення, уточнення здобутих теоретичних знань із лінгвістики й методики навчання української мови;

— установлення рівня теоретичної й практичної підготовки;

— вивчення індивідуальних особливостей студента тощо.

Консультація з лінгводидактики спрямована допомогти:

— удосконалювати професійну підготовку майбутніх учителів-філологів;

— утілювати нові методичні ідеї в практику вивчення шкільного курсу української мови;

— застосовувати інноваційні підходи у викладанні предмета;

— удосконалювати вміння складати план-конспект уроку, зокрема визначати його тип, структуру, формулювати мету й завдання, розробляти зміст, добирати дидактичний матеріал тощо;

— оптимально використовувати основні методи, прийоми, засоби навчання мови, елементи програмування, алгоритмізації й комп’ютеризації, з огляду на специфіку матеріалу, що вивчається;

— навчити студентів працювати з науково-методичною літературою, добирати її для розкриття найважливіших питань із лінгводидактики тощо.

Література

1. Артеменко І.В. основні форми організації навчання у вищій школі / І.В. Артеменко // Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 3. – С. 7-9.

2. Герасименко С.О., Рабушко В.Д., Абакумова Н.М. Індивідуальне навчання в школі як сучасна технологія професійно-педагогічної підготовки вчителя / С.О. Герасименко, В.Д. Рабушко, Н.М. Абакумова // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2000. – № 6. – С. 193-195.

3. Губаревич И.И. Как подготовить и провести консультацию со студентами (на примере курса «Академическое письмо») // Совершенствование преподавания в современном вузе: теория, практика, анализ и оценка : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 1-2 ноября 2012 г., Минск / редкол. : О.Л. Жук [и др.]; под ред. В.В. Самохвала. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – 436 с. : ил. [Электронний ресурс].– Режим доступа: http://elib.bsu.by/han-dle/123456789/26881.

4. Донченко Т. Організація самостійної роботи студентів з методики навчання української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 5. – С. 40-43.

5. Методика викладання української мови. Практичні та лабораторні заняття: Навчальний посібник /
І.С. Олійник, П.І. Білоусенко, Н.Г. Каневська, В.В. Явір; За ред. І.С. Олійника. – К.: Вища школа, 1991. – 287 с.

6. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Кара-ман, О.М. Горошкіна, З.П. Бакум та ін.; за ред. М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.

7. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т.І. Туркот. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.

Literatura

1. Artemenko I.V. osnovni formy orhanizatsii navchannia u vyshchii shkoli / I.V. Artemenko // Visnyk Cherkaskoho universytetu: Pedahohichni nauky. – 2008. – Vyp. 3. – S. 7-9.

2. Herasymenko S.O., Rabushko V.D., Abakumova N.M. Indyvidualne navchannia v shkoli yak suchasna tekhnolo-hiia profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vchytelia / S.O. Herasymenko, V.D. Rabushko, N.M. Abakumova // Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu im. I. Franka. – 2000. – №6. – S. 193-195.

3. Hubarevych Y.Y. Kak podhotovyt y provesty konsultatsyiu so studentamy (na prymere kursa «Akademycheskoe pysmo») // Sovershenstvovanye prepodavanyia v sovremennom vuze: teoryia, praktyka, analyz y otsenka : materyalbi Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 1-2 noiabria 2012 h., Mynsk / redkol. : O.L. Zhuk [y dr.]; pod red. V.V. Samokhvala. – Mynsk : Yzd. tsentr BHU, 2012. – 436 s. : yl. [Elektronnyi resurs].– Rezhym dostupa: http://elib.bsu.by/han-dle/123456789/26881.

4. Donchenko T. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv z metodyky navchannia ukrainskoi movy /
T. Donchenko // Ukrainska mova i literatura v shkoli : Naukovo-metodychnyi zhurnal. – 2009. – № 5. – S. 40-43.

5. Metodyka vykladannia ukrainskoi movy. Praktychni ta laboratorni zaniattia: Navchalnyi posibnyk/ I.S. Oliinyk, P.I.Bilousenko, N.H.Kanevska, V.V. Yavir; Za red. I.S. Oliinyka. – K.: Vyshcha shkola, 1991. – 287 s.

6. Metodyka navchannia ukrainskoi movy v serednikh osvitnikh zakladakh / M.I. Pentyliuk, S.O. Karaman, O.V. Karaman, O.M. Horoshkina, Z.P. Bakum ta in.; za red. M.I. Pentyliuk. – K. : Lenvit, 2005. – 400 s.

7. Turkot T.I. Pedahohika vyshchoi shkoly: navch. posibnyk / T.I. Turkot. – K.: Kondor, 2011. – 628 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 993 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS