Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.22.49
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Кучеренко І. Зміст уроку української мови в аспекті комунікативно спрямованої освіти
2013-Грд-24, 06.39.03
Кучеренко І. Зміст уроку української мови в аспекті комунікативно спрямованої освіти [Текст] / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2013. – №7. – 64 с. – С. 7–13.

У статті встановлено взаємозв'язок змістових компонентів чинних державних документів, з'ясовано їх відповідність у змісті сучасного уроку української мови, запропоновано оновлені лінгводидактичні вимоги до змістового наповнення сучасного уроку рідної мови, висвітлено концептуальні методологічні основи змісту уроку української мови в основній школі – науковість, оптимальність, навчально-виховна єдність, зв'язок із життям, комунікативна спрямованість, текстоцентричність; визначено сутність поняття «зміст уроку», визначено основні змістові компоненти уроку, схарактеризовано змістову наповнюваність теоретичного, практичного й методичного компонентів сучасного уроку української мови.
Ключові слова: сучасний урок української мови, зміст уроку, лінгводидактичні вимоги до уроку рідної мови, змістовий компонент уроку, теоретичний компонент, практичний компонент, методичний компонент.

В статье установлена взаимосвязь содержательных компонентов действующих государственных документов, выяснено их соответствие в содержании современного урока украинского языка, предложено обновленные лингводидактические требования к содержанию современного урока родного языка, освещены концептуальные методологические основы содержания урока украинского языка в основной школе – научность, оптимальность, учебно-воспитательная единство, связь с жизнью, коммуникативная направленность, текстоцентричность; определена сущность понятия «содержание урока», установлены основные содержательные компоненты урока, охарактеризовано содержательную наполняемость теоретического, практического и методического компонентов современного урока украинского языка.
Ключевые слова: современный урок украинского языка, содержание урока, лингводидактические требования к уроку родного языка, содержательный компонент урока, теоретический компонент, практический компонент, методический компонент.

In the article interconnection of content components of efficient state documents is established, their responsibility in the content of modern Ukrainian language lesson is elucidated, renovated linguodidactic demands to the content filling of modern native language lesson are proposed, conceptual methodological foundations of content of ukrainian language lesson in secondary school are illuminated – scientism, optomalism, educational-training unity, connection with life, communicative direction, tex-tocentrism, basic nature of understanding «content of les-son» is fixed, main content components of lesson is determined, content filling of theoretical, practical and methodological component of modern ukrainian language lesson is described.
Keywords: modern ukrainian language lesson, content of lesson, linguodidactic demands to the native language lesson, content component of lesson, theoretical component, practical component, methodological component.
 
Цитата, с. 12. З урахуванням вище зазначеного вважаємо, що зміст сучасного уроку української мови – це цілісне й багатокомпонентне поняття, що складається з основних компонентів: теоретичного, практичного й методичного. Теоретичний змістовий компонент, спрямований на засвоєння знань, передбачає вироблення практичних умінь, навичок і досвіду. Ці компоненти є предметними, стабільними й визначені нормативними документами, чинною програмою, сформульовані в підручниках і лише частково уточнені вчителем. Методичний компонент змінний, дібраний учителем відповідно до конкретної теми, трансформований в ефективну систему традиційних та інноваційних методів і прийомів, найновіших засобів навчання, продуктивних форм організації навчально-пізнавальної діяльності з метою забезпечення розвитку всіх складників комунікативної компетентності – мовної, мовленнєвої, соціокультурної, діяльнісної (стратегічної). Методичний компонент відображає теоретико-практичний зміст уроку. Узагальнено наповнюваність кожного змістового компонента сучасного уроку української мови в основній школі покажемо у вигляді таблиці 1. [табл. див. у журналі]
Уроки української мови повинні становити цілісну систему, спрямовану на розвиток комунікативної компетентності учнів, і забезпечувати поетапне опанування учнями курсу української мови для 5-9 класів. Здійснення ефективного навчально-виховного процесу вимагає від учителя-словесника цілеспрямованої проектувальної діяльності змісту й структури кожного уроку української мови. Процес проектування уроку є безперервним, адже щоразу вчитель вносить корективи й удосконалює методику проведення певного навчального заняття. Педагогічне проектування стосується всіх компонентів змісту уроку й передбачає:
1. У межах теоретичного компонента – окреслити зміст й обсяг теоретичного навчального матеріалу.
2. У рамках практичного компонента – прогнозувати результати навчального процесу у вигляді вмінь, навичок і досвіду учнів.
3. В аспекті методичного компонента – добирати й комбінувати оптимальні організаційні форми, методи, прийоми й засоби навчання; моделювати й проектувати технології навчальної діяльності; окреслювати організаційні засади навчальної роботи.
Уся проектна діяльність учителя фіксується під час розроблення робочої програми, підготовки плану-конспекту уроку, створення пакету ілюстративно-дидактичних матеріалів, побудови цілісних навчально-методичних комплексів для вивчення певної теми, розділу, курсу. Саме словесник передбачає й установлює зміст конкретного уроку і саме на його проекційну роботу покладається найбільша відповідальність щодо відповідності змістового наповнення навчального заняття сучасним вимогам, викладеним у чинних нормативних документах.
 
Література
1.Біляєв О. Зміст уроку мови / Олександр Михайлович Біляєв // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 4. – С. 2-6.
2.Біляєв О. Лінгводидактика рідної мови: навчально-методичний посібник / Олександр Михайлович Біляєв. – К.: Генеза, 2005. – 180 с.
3.Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь, 2002. – 1440 с.
4.Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 c.
5.Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Проект // Дивослово. – 2011. – № 7. – С. 20-27.
6.Дроздова І. Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей : монографія / І.П.Дроздова. – Х : ХНАМГ, 2010. – 320 с.
7.Концепція мовної освіти в Україні. Проект // Освіта України. – 2011. – № 1-2. – С. 6.
8.Новий тлумачний словник української мови / укладачі В. Яременко, О. Сліпушко. – Т. 1. – К. : Аконіт, 2001. – 926 с.
9. Педагогічний словник / [За ред. М.Д. Ярмаченка]. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 516 с.
10.Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: збірник статей / М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2001. – 256 с.
11.Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова 5-9 класи // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 1. – С. 32-54.
12.Словник-довідник з методики викладання української мови / Н.М. Захлюпана, І.М. Кочан. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 250 с.
13.Словник-довідник з української лінгводидактики : навчальний посібник / [За ред. М. Пентилюк]. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
14.Шарко В.Д. Сучасний урок : технологічний аспект / Посібник для вчителів і студентів / Валентина Дмитрівна Шарко. – К. : СПД Богданова А.М., 2007. – 220 с.
15. Шелехова Г. Зміст і структура оновленої програми з української мови для основної школи крізь призму сучасних підходів // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 2. – С. 60-64.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1787 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS