Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.08.42
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Кучерук О. Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики
2013-Лис-06, 20.11.47
Кучерук О. Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики [Текст] / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2013. – №6. – 64 с. – С. 20–24.
 
У статті на основі аналізу наукової літератури розглянуто теоретико-методологічні питання розвитку особистісно орієнтованої лінгводидактики, що визначають методологічні орієнтири вченого й вчителя-дослідника. Висвітлено сучасні методологічні підходи й характерні для них ключові поняття, використання яких необхідне в процесі особистісно орієнтованих лінгводидактичних досліджень. Наведено відповідні принципи наукового осмислення суперечливих тем теорії й практики навчання української мови. Зосереджено увагу на методах, важливих для наукового розв’язання освітніх проблем лінгводидактичного спрямування. Окреслено перспективні методологічні питання лінгводидактики, дослідження яких сприятиме розвитку її методології.
Ключові слова: особистісно орієнтована лінгводидактика, методологія лінгводидактики, методологічні підходи до лінгводидактичного дослідження, методологічні принципи лінгводидактичного дослідження, методи педагогічного дослідження, методологічна культура дослідника, лінгвометодична система.
 
Цитата, с. 20. У час становлення нової методологічної культури наукової діяльності процес наукового осмислення змін, що відбуваються в україномовній освіті, потребує врахування сучасних тенденцій теорії навчання української мови. Вітчизняні лінгводидактики здійснюють пошуки нових методологічних принципів і підходів до студіювання освітніх проблем із позицій антропологічної парадигми. Належний розвиток відповідних теоретичних досліджень тісно пов’язаний із науковим завданням розкрити методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики.
Аналіз наукової літератури, присвяченої теоретико-методологічним питанням лінгводидактики, свідчить, що в працях вітчизняних і зарубіжних учених (Біляєв О., Богін Г., Богуш А., Вашуленко М., Голуб Н., Горошкіна О., Донченко Т., Караман С., Леонтьєв О. О., Мацько Л., Остапенко Н., Пентилюк М., Семеног О., Щукін А. та ін. ) наведено положення, які можуть стати підґрунтям до розв’язання наукових завдань особистісно орієнтованої лінгводидактики. Зокрема, В. Кононенко зазначає, що без опори на національно-мовний компонент неможливо створити ефективну модель навчання мови, «етнолінгвістичний підхід лягає в підвалини національної мовної освіти [4, с. 438-439]». К. Климова стверджує, що в основу дослідження комунікативної мовної особистості покладено діалектичну філософську методологію, завдяки якій аналіз явищ процесу мовнокомунікативної діяльності майбутніх учителів набуває наукової обґрунтованості й цілеспрямованості, а методична система формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів — дієвості [3, с. 13]. О. Митрофанова констатує про культурологічне, культурознавче спрямування в навчанні іноземної мови, що становить нову парадигму методики як науки, культурознавча парадигма лінгвометодики включає дидактично цінну культурологічну теорію й ефективно функціонуючу методичну модель навчання міжкультурної взаємодії [7, с. 181189]. І. Рум’янцева пропонує нову інтегративну теорію мовлення в єдності всіх його сторін (мовної, психічної, фізіологічної, діяльнісної), а також побудовану на основі цієї теорії систему навчання іноземного мовлення, характерною особливістю наукового пошуку дослідниці є застосування акмеологічного підходу до процесу мовленнєвого розвитку [9, с. 10-14]. Увага вчених до теоретико-методологічних питань лінгводидактики є закономірною, адже одне з важливих завдань кожного дослідника — це визначення методологічних засад його наукової роботи. Водночас потрібно констатувати, що в сучасних лексикографічних працях із методики навчання української мови [5; 11] поняття «методологія лінгводидактики» не визначено. Студіювання науково-методичних публікацій дало змогу визначити актуальність дослідження методологічних підходів і принципів особистісно орієнтованої лінгводидактики для розв’язання сучасних лінгвометодичних проблем.
Цитата, с. 23. Розглянуті методологічні підходи відображають тенденції розвитку сучасної лінгводидактики. В аналітико-синтетичній дослідницькій діяльності лінгводидактичного спрямування методологічні підходи виконують такі основні функції: гносеологічну, інтерпретаційну, оцінювальну, проектувальну, дослідно-експериментальну, рефлексивну, що характеризують тип організаційної культури наукової діяльності як проектно-технологічний. Висвітлена методологія передбачає проведення експериментального дослідження в природних умовах формування мовної особистості, які забезпечують її навчальну, зокрема мовленнєву, активність на якісно новому рівні, співвідносному з особистісно орієнтованою парадигмою. Іншими словами, сучасне дослідження лінгвометодичних проблем потребує методології, адекватної вихідним положенням особистісно орієнтованої лінгводидактики, це зумовлює не лише переосмислення методів наукового пізнання, а й методологічну рефлексію, свідомий методологічний самоаналіз, що сприяє перегляду дослідником уявлень про організацію власної наукової діяльності, її методологічний інструментарій.
Підсумовуючи, зазначимо, що розглянуті положення становлять методологічні орієнтири наукового пошуку лінгводидактичного спрямування. Окреслені методологічні знання є необхідною базою для ефективного проведення сучасного дослідження в галузі теорії і практики навчання української мови. Уміння вченого продуктивно володіти наведеними методологічними знаннями в організації наукової діяльності та під час лінгводидактичного діалогу свідчить про його методологічну культуру.
 
В статье на основе анализа научной литературы рассматриваются теоретико-методологические вопросы развития личностно ориентированной лингводидактики, которые определяют методологические ориентиры ученого и учителя-исследователя. Освещаются современные методологические подходы и характерные для них ключевые понятия, использование которых необходимо в процессе личностно ориентированных лингводидактических исследований. Наведены соответствующие принципы научного осмысления противоречивых тем теории и практики обучения украинскому языку. Сосредоточено внимание на методах, существенных для научного решения образовательных проблем лингводидактической направленности. Намечены перспективные методологические вопросы лингводидактики, исследование которых будет содействовать развитию ее методологии.
Ключевые слова: личностно ориентированная лингводидактика, методология лингводидактики, методологические подходы к лингводидактическому исследованию, методологические принципы лингводидактического исследования, методы педагогического исследования, методологическая культура исследователя, лингвометодическая система.
 
In article on based analysis of scientific literature we have reviewed the theoretical and methodological issues of personality oriented linguodidactic that determine scholar’s and a teacher-researcher’s methodological orientations. It was highlights the current methodological approaches and their characteristic key concepts required for use in personal linguodidactic oriented research. There was presented the relevant principles of scientific understanding of controversial topics of the theory and practice of teaching the Ukrainian language. There was focused attention on methods of importance to the scientific resolution of educational problems linguodidactic direction. In the article outlines promising methodological issues linguodidactic, the studies of which contribute to the development of the methodology.
Keywords: personality-oriented linguodidactic, methodology of linguodidactic, of linguodidactic methodological approaches to research, methodological principles of linguodidactic research, methods of pedagogical research, methodological culture researcher, linguometodical system.
 
Література (с. 23–24)
1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.
2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов — М.: Наука, 1987. — 263 с.
3. Климова К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів: [монографія] / К. Я. Климова. — Житомир: РУТА, 2010. — 560 с.
4. Кононенко В. І. Мова. Культура. Стиль: [збірник статей] / В. І. Кононенко. — Київ — Івано-Франківськ: Плай, 2002. — 460 с.
5. Кочан І. М. Словник-довідник із методики викладання української мови / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. — [2-ге вид., виправлене і доп. ]. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. — 306 с.
6. Лузік Е. В. Системно-синергетичний підхід проектування особистісно орієнтованих дидактичних технологій у вищій технічній школі / Е. В. Лузік, Н. В. Ладогубець // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції, 22-24 квітня, 2009 р., Київ — Житомир / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. — К.: КІМ, 2009. — С. 498-505.
7. Митрофанова О. Д. Традиционное и новое в методике преподавания русского языка как иностранного / О. Д. Митрофанова // Язык и культура в филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания: сборник научных трудов; ред. -сост. А. Н. Щукин. — М.: Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина; Филоматис, 2006. — С. 181-189.
8. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 280 с.
9. Румянцева И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология / Ирина Михайловна Румянцева. — М.: ПЕР СЭ; Логос, 2004. — 319 с.
10. Саух П. Ю. Новий образ освіти в контексті ідей сталого розвитку суспільства / П. Ю. Саух // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції, 22-24 квітня, 2009 р., Київ — Житомир / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. — К.: КІМ, 2009. — С. 63-74.
11. Словник-довідник з української лінгводидактики: [навчальний посібник] / [О. Горошкіна, Н. Єсаулова, О. Лук’янченко та ін. ]; за ред. М. І. Пентилюк. — К.: Ленвіт, 2003. — 149 с.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1234 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS