Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.48.55
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Кулик О. Поняття рефлексії, її сутність та роль у методиці навчання української мови
2014-Чер-27, 17.17.21

О. Кулик. Поняття рефлексії, її сутність та роль у методиці навчання української мови …2–7.
Для покликання: Кулик О. Поняття рефлексії, її сутність та роль у методиці навчання української мови [Текст] / О. Кулик // [Текст] / // Українська мова і література в школі. – 2014. – №3(113). – 64 с. – С. 2–7.

Оскільки поняття «рефлексія» стало спеціально науковим, на сьогодні існує величезний діапазон неоднозначних його інтерпретацій. У працях філософів,педагогів, політологів, соціологів та представників більш «молодих» гуманітарних наук знаходимо широку палітру думок, ідей, аналізів, висновків і пропозицій щодо означеного феномена. Не конкуруючи з авторами словників, монографій і навчальних посібників, у нашому дослідженні ми намагалися розширити сучасне бачення цього поняття. Саме тому в пропонованій розвідці здійснили спробу обґрунтувати рефлексію як наукове поняття філософії, психології, лінгвістики й педагогіки початку ХХІ століття та інтегрувати його в площину методики навчання української мови.
Ключові слова: рефлексія, філософія, психологія,лінгвістика, педагогіка, дидактика, методика навчання української мови, мовна рефлексія, мовленнєва рефлексія, учні.

Поскольку понятие «рефлексия» стало специально-научным, сегодня существует огромный диапазон неоднозначных его интерпретаций. В работах философов, педагогов, политологов, социологов и представителей более «молодых» гуманитарных наук находим широкую палитру мыслей, идей, анализов, выводов и предложений относительно обозначенного феномена. Не конкурируя с авторами словарей, монографий и учебных пособий, в нашем исследовании мы старались расширить современное видение этого понятия. Именно поэтому в предлагаемой статье осуществили попытку обосновать рефлексию как научное понятие философии, психологии, лингвистики и педагогики начала ХХІ столетия и интегрировать его в плоскость методики обучения украинскому языку.
Ключевые слова: рефлексия, философия, психология, лингвистика, педагогика, дидактика, методика обучения украинскому языку, языковая рефлексия, речевая рефлексия, учащиеся.

So far the term «reflection» has become special in science, there is a wide range of its polysemantic interpretation. A wide range of different thoughts, ideas, analyses, conclusions and proposes about the given phenomenon could be found in the works of philosophers, pedagogues, politics, sociologists and the representatives of the more«modern» humanitarian sciences. Without competing with the authors of the dictionaries, monographs and educational books we tried to widen the modern point of the view about this term. That is why an attempt to ground the reflection as a scientific term of philosophy, psychology, linguistics and pedagogic at the beginning of the XXI century and its integration to the area of the methodology of the Ukrainian language education was proposed in this study.
Keywords: reflection, philosophy, psychology, linguistics, pedagogy, didactic, the methodology of Ukrainianlanguage teaching, language reflection, speech reflection, pupils.

Цитата, с. 2. Сучасний урок української мови відзначається інтенсивністю й вимагає від учнів пильності й активізації зусиль, тому увага вчених лінгводидактів і вчителів-словесників спрямована на пошук резервів для підвищення ефективності уроку української мови.
Передовсім, організація навчальних дій на уроках української мови спрямована на формування мовної імовленнєвої особистості учня. (Під мовною особистістю ми розуміємо людину, яка реалізує себе у мовленнєвій діяльності на основі сукупності певних знань та уявлень; під мовленнєвою особистістю – людину, яка реалізує себе в комунікації, обираючи ту чи іншу стратегію й тактику спілкування, використовуючи багатокомпонентний арсенал лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів).
Дидактичним резервом для формування такої особистості є формування та розвиток рефлексивних умінь і навичок.
Поняття рефлексія споконвічно було об’єктом філософських досліджень ще з часів античності. Пізніше воно стало використовуватися не тільки на філософському, але й на загальнонауковому рівні, виступаючи або як методологічний засіб міждисциплінарних розробок, або як пояснювальний принцип для окремих соціальних і гуманітарних дисциплін (мистецтвознавство, соціологія, лінгвістика та ін.). Тепер це поняття є спеціально науковим, і тому на сьогодні ми маємо величезний діапазон неоднозначних інтерпретацій, що відображають провідну ідею цього поняття.

Література
1. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. І / Бодуэн де Куртенэ И.А. – М. : Издво Академии наук СССР, 1963. – 384 с.
2. Большой психологический словарь / [сост и общ. ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко]. – СПб. : праймЕВРОЗНАК, 2005. – 672 с.
3. Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / Вепрева И.Т. – М. : ОЛМАCПРЕСС, 2005. – 384 с.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений : в 6 т. / Выготский Л.С. ; [Под ред. Д.Б. Эльконина]. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4. – Детская психология. – 433 с.
5. Грицанов А. Новейший философский словарь / Грицанов А. – Мн. : Книжный Дом, 2003. – 1280 с.
6. Демина Л.Д. Психическое здоровье и защитные механизмы личности : [учебное пособие] / Л.Д. Демина, И.А. Ральникова. – Барнаул : Изд-во Алтайского государственного университета, 2000. – 123 с.
7. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Дьюи Д.; пер. с англ. Н.М. Никольской. – М. : Совершенство, 1997. – 208 с.
8. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов / Жеребило Т.В. – Назрань : ИздCво «Пилигрим», 2010.
 – 486 с.
9. Жюлиа Д. Философский словарь : пер. с франц. / Жюлиа Д. – М. : Международные отношения, 2000. – 544 с.
10. Запольская Н.Н. «Общий» славянский литературный язык: типология лингвистической рефлексии / Запольская Н.Н. – М. : «Индрик», 2003. – 240 с.
11. Кемеров В. Философская энциклопедия / Кемеров В. – М. : Панпринт, 1998. – 453 с.
12. Кон И.С. Открытие Я / Кон И.С. – М. : Политиздат, 1978. – 367 с.
13. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.
14. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : [учеб. пособие] / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. – 464 с.
15. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : [підручник] : у 2 кн. / Орбан-Лембрик Л.Е. – К. : Либідь, 2004.
 – Кн. І. – Соціальна психологія особистості і спілкування. – 576 с.
16. Прокопьев И.И. Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика : [учебное пособие] / И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович. – Мн. : ТетраСистемс, 2002. – 544 с.
17. Психолого-педагогический словарь / [сост. Е.С. Рапацевич]. – Мн. : Современное слово, 2006. – 928 с.
18. Савчин М.В. Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог : [навчальний посібник] / М.В. Савчин, З.С. Гавриш. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 400 с.
19. Современный философский словарь / [под общ. ред. В.Е.Кемерова]. – 2-е изд. – Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск : Панпринт, 1998. – 1064 с.
20. Удовиченко Е.М. Философия: конспект лекций и словарь терминов (элементарный курс): [учебное пособие] / Удовиченко Е.М. – Магнитогорск : МГТУ, 2004. – 197 с.
21. Философский энциклопедический словарь : [словарь] / [под ред. Е.Ф. Губского]. – М. : ИНФРАCМ, 2009. – 569 с.
22. Хуторской А.В. Современная дидактика : учебник [для вузов] / Хуторской А.В. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.
23. Циркин С.Ю. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Циркин С.Ю. – СПб. : Издательтво «Питер». 2000. – 752 с.
24. Шемшурін О.А. Рефлексія і рефлексивні здібності як фактор особистісного розвитку молодших підлітків. Етика : [методичний посібник] / Шемшурін О.А. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – 192 с.
25. Шмелева Т.В. Языковая рефлексия / Т.В. Шмелева // Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / [под ред. А. П. Сковородникова]. – М. : Флинта, 2005. – С. 809-810.
26. Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада / Яворська Г.М. – К. : Нац. акад. наук України. ІнCт мовознавства ім. О.О. Потебні, 2000. – 286 с.
27. Dorner P. Self-reflection and problem-solving / P. Dorner // Human and artificial intelligence. – Berlin, 1978.
 – P. 101C107.
28. Piaget J. Recherches sur l’abstraction reflechissantes / Piaget J. – Paris : PUF, 1977. – V. – I, II. – 326 p.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 760 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS