Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.20.02
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Коврігіна. Сюжет і композиція як засоби вираження авторського задуму в романі «Людолови» Зінаїди Тулуб
2015-Бер-18, 22.32.03

Л. Коврігіна. Сюжет і композиція як засоби вираження авторського задуму в романі «Людолови» Зінаїди Тулуб …37–41.

Для покликання: Коврігіна Л. Сюжет і композиція як засоби вираження авторського задуму в романі «Людолови» Зінаїди Тулуб [Текст] Л. Коврігіна // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 37–41.

 

У статті досліджуються проблеми сюжетної та композиційної площин історичного роману «Людолови» Зінаїди Тулуб, написаного в 30-х рр. XX ст. У внутрішній структурі твору виявлено багатоас-пектний конфлікт, розв'язання якого на рівні сюжетно-фабульного часу допомогло Зінаїді Тулуб глибоко і багатогранно відтворити зміст минулої епохи, складні суперечності і проблеми в історії декількох народів, звернутися до національних, державотворчих питань українського народу і вміло спроектувати їх на сучасність, таким чином провівши сміливі паралелі між історичним минулим та авторським сьогоденням.

Ключові слова: композиція, жанр, сюжет, історія, роман, проза.

В статье исследуются проблемы сюжетной и композиционной плоскостей исторического романа «Людоловы» Зинаиды Тулуб, написанного в 30-х гг. XX ст. Во внутренней структуре произведения обнаружен многоаспектный конфликт, решение которого на уровне сюжетно-фабульного времени помогло Зинаиде Тулуб глубоко и многогранно воспроизвести содержание исторической эпохи, сложные противоречия и проблемы в истории нескольких народов, обратиться к национальным, государственным вопросам украинского народа и умело спроектировать их на современность, таким образом проведя смелые параллели между историческим прошлым и авторским настоящим.

Ключевые слова: композиция, жанр, сюжет, история, роман, проза.

This paper investigates the problems of the plot and compositional planes of the historical novel «Lyudolovy» of Zinaida Tulub, which was written in the 30s of the XX century. In the internal structure of the novel detected a multifaceted conflict, whose decision on the level of plot-fabula of time helped Zinaida Tulub deeply and multifac-eted show content of the historical era, the complex contradictions and problems in the history of several nations, made appeal to national, state, issues of the Ukrainian people and skillfully design them to modernity for spending bold of parallels between the historical past and the present author's.

Keywords: composition, genre, plot, story, novel, prose.

Цитата, с. 37. Особливості історичної прози Зінаїди Тулуб аналізують у статтях і монографіях М. Сиротюк [1], М. Гнатюк [2], І. Дзюба [3], Г. Ковальчук [4] та ін., звертаючи увагу на складність і розпорошеність композиції та сюжету роману «Людолови», але посутнього аналізу сюжетно-композиційної рівня твору поки що немає. Отже, існує об'єктивна потреба фахового дослідження внутрішньо-структурних особливостей названого роману, адже це допоможе зрозуміти своєрідність історичних творів Зінаїди Тулуб у контексті української історичної романістики 30-х рр. XX ст. Адже аналіз сюжетно-композиційного рівня твору – це шлях до розуміння його змісту, ідейного задуму автора, можливість дати найбільш вичерпну його інтерпретацію.

Цитата, с. 37. … боротьба українського народу за власну державність – це та основа у творі, навколо якої побудовано сюжет і до розкриття якої зведено композицію. Очолює цю боротьбу гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, тому основні сюжетні лінії роману пов'язані з його життям та діяльністю. Таким чином, фабульним центром твору є важливі події історичного значення: заснування київського братства і вступ до нього запорізького війська на чолі із Сагайдачним (1615), взяття козаками Кафи (1616), похід козаків на Москву для порятунку польського королевича Владислава (1617), висвячення візантійським патріархом Феофаном митрополита та єпископів православних для української та білоруської православної церкви (1620), поразка польського війська в бою під Цецорою (1920), вирішальна роль козаків у битві під Хотином (1621) і смерть Петра Сагайдачного (1622).

Література

1. Сиротюк М. Зінаїда Тулуб: Літературно-критичний нарис / Микола Сиротюк. – К.: Радянський письменник, 1968. – 220 с.

2. Гнатюк М.М. Роман і біографія: («Людолови» З. Тулуб) / М.М. Гнатюк. – К.: Наукова думка, 1994. – 79 с.

3. Дзюба І.М. Славетна епопея Зінаїди Тулуб / Іван Дзюба // Слово і час. – 1990. – № 11. – С. 4346.

4. Ковальчук Г.С. Зинаида Тулуб – мастер исторического романа: дис. ... кандидата филолог. наук: 10.01.01 / Ковальчук Генрих Степанович. – К., 1980. – 196 с.

5. Шторм Г. Зинаида Тулуб. «Людоловы». Исторический роман в 2-х томах // Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Ф. 150.– Од. зб. 326. – С. 1-10.

6. Клоччя А. «Людолови» З. Тулуб / А. Клоччя // Літературна критика. – 1936. – № 4. – С. 15-39.

7. Листи до М. Горького 1928-1936 // Відділ рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Ф. 150. – Од. зб. 360.

8. Підгайний Л. Розмова про роман / Л. Підгайний // Літературна газета. – № 26. – 6 червня 1935. – С. 2.

9. Тулуб З.П. Людолови. Історичний роман: У 2 т. / Зінаїда Тулуб. – К.: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1986.

Т. 1. – 470 с.,

Т. 2. – 571с.

Literatura

1. Syrotyuk M. Zinayida Tulub: Literaturno-krytychnyy narys / Mykola Syrotyuk. – K.: Radyans'kyy pys'men-nyk, 1968. – 220 s.

2. Hnatyuk M.M. Roman i biohrafiya: («Lyudolovy» Z. Tulub) / M.M. Hnatyuk. – K.: Naukova dumka, 1994. – 79 s.

3. Dzyuba I.M. Slavetna epopeya Zinayidy Tulub / Ivan Dzyuba // Slovo i chas. – 1990. – № 11. – S. 4346.

4. Koval'chuk H.S. Zynayda Tulub – master ystorycheskoho romana: dys. ... kandydata fyloloh. nauk: 10.01.01 / Koval'chuk Henrykh Stepanovych. – K., 1980. – 196 s.

5. Shtorm H. Zynayda Tulub. «Lyudolovy». Ystorycheskyy roman v 2-kh tomakh // Viddil rukopysnykh fondiv ta tekstolohiyi Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka. – F. 150. – Od. zb. 326. – S. 1-10.

6. Klochchya A. «Lyudolovy» Z. Tulub / A. Klochchya // Literaturna krytyka. – 1936. – № 4. – S. 15-39.

7. Lysty do M. Hor'koho 1928-1936 // Viddil rukopysnykh fondiv ta tekstolohiyi Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka. – F. 150. – Od. zb. 360.

8. Pidhaynyy L. Rozmova pro roman / L. Pidhaynyy // Literaturna hazeta. – № 26. – 6 chervnya 1935. – S. 2.

9. Tulub Z.P. Lyudolovy. Istorychnyy roman: U 2 t. / Zinayida Tulub. – K.: Vydavnytstvo khudozhn'oyi literatury «Dnipro», 1986.

T. 1. – 470 s.,

T. 2. – 571 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 780 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS