Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.54.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Мелешко. Гра на уроках навчання лексикології в 5–6 класах
2014-Лис-13, 08.48.03

Л. Мелешко. Гра на уроках навчання лексикології в 5–6 класах …16–20.

Для покликання: Мелешко Л. Гра на уроках навчання лексикології в 5–6 класах [Текст] / Л. Мелешко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №6(116). – 64 с. – С. 16–20.

 

У статті розглянуто проблему використання навчально-ігрової діяльності в шкільному курсі української мови. На основі аналізу теоретичних положень, наукового осмислення порушеної проблеми визначено різні потрактування дидактичної суті гри:гра розглядається як метод, прийом, форма навчання. Окреслено смислове поле суміжних понять, таких як «гра», «ігрова діяльність», «навчально-ігрова діяльність». Запропоновано методичні рекомендації щодо організації ігрової діяльності на уроках української мови під час вивчення розділу «Лексикологія» (5–6 класи). Наведені навчальні ігри розроблені на основі лексикологічних понять й орієнтовані на формування лексичної компетентності як основи мовленнєвого розвитку учня як мовної особистості.

Ключові слова: навчально-ігрова діяльність, ігровий метод навчання, мовна особистість.

 

В статье рассмотрена проблема использования учебно-игровой деятельности в школьном курсе украинского языка. На основе анализа теоретических положений, научного осмысления затронутой проблемы определены разные трактовки дидактической сути игры: игра рассматривается как метод, прием, форма обучения. Определено смысловое поле смежных понятий «игра», «игровая деятельность», «учебно-игровая деятельность». Предложены методические рекомендации по организации игровой деятельности на уроках украинского языка при изучении раздела «Лексикология» (56 классы). Приведены учебные игры разработаны на основе лексикологических понятий и ориентированы на формирование лексической компетентности как основы речевого развития растущей языковой личности.

Ключевые слова: учебно-игровая деятельность, игровой метод обучения, языковая личность.

 

In this article considers the problem of using educational and game practices in the school course Ukrainian language. Defined different interpretation of the didactic essence of the game. The game is regard as a method, reception, shape of training, which based on the analysis of theoretical positions, scientific understanding of the problem. Outlined the semantic field related concepts of«game», «play activity», «educational and playing practices», which based on the analysis of theoretical positions, scientific understanding of the problem. There are proposed methodical recommendations for the organization of game practice of Ukrainian language lessons while learning the «Lexicology» (56 classes). These educational games are developed on the basis concepts of lexicology and oriented on the formation of lexical competence as the basis for language development progress linguistic identity.

Keywords: educational and playing practices, game method of teaching, a linguistic personality.

 

Цитата, с. 17. У сучасних теоріях навчання існують різні підходи до потрактування дидактичної суті гри: гра розглядається як метод, прийом, форма, засіб, технологія навчання. Багато педагогів визначають гру як метод навчання (О. Вербицький, Д. Кавтарадзе, О. Коваленко та ін.). М. Стельмахович виділив 4 групи методів навчання в народній педагогіці (наочні, словесні, практичні, ігрові) і зазначив,що ігрові методи навчання розвивають кмітливість,допитливість, сприяють сенсорному вихованню, вселяють життєвий оптимізм [9]. П. Абалкіна, А. Зоріна та інші широко тлумачать гру як прийом навчання. Ураховуючи погляди А. Алексюка на поняття «метод» і «прийом» [1, с. 53], схиляємося до думки, що в одних випадках гра може виступати методом (якщо застосовується для з’ясування суті питання, розкриття основного змісту матеріалу), а в інших – прийомом (якщо педагог вдається до гри на уроці тільки для того,аби зосередити увагу учнів на певному матеріалі). Цілком погоджуємося з ідеєю про взаємоперехід методів і прийомів (О. Біляєв, О. Кучерук, Є. Пасічник та ін.). Отже, навчальна гра залежно від конкретної навчальної ситуації становить метод (коли охоплює основний зміст матеріалу, підпорядковується основнимцілям навчання) або прийом (його функція полягає в спрямуванні на розв’язання конкретної, найближчої,допоміжної навчальної мети).

А. Бондаренко, А. Венгер, К. Родкін та інші вчені розглядають гру як форму навчання. Таке потрактування виправдане, якщо тлумачити гру як форму організації навчання. До цієї категорії відносять уроки,семінари, екскурсії тощо, які можуть успішно реалізовуватись у вигляді навчальної гри. У таких ситуаціях навчання відбувається інтеграція гри в інші форми організації навчання. У процесі використання гри як форми навчання створюються умови для засвоєння учнями змісту освіти під керівництвом учителя відповідно до певних правил, порядку й регламенту.

Заслуговують на увагу дослідження вчених В. Бондара, М. Вашуленка, О. Савченко, у яких знаходимо методичні прийоми ефективного застосування гри в навчанні. У працях цих педагогів гра трактується як засіб цілеспрямованого керівництва вчителем розумовою діяльністю учнів, формування в них пізнавального інтересу.

Л. Артемова, Л. Божович, Т. Олійник вважають гру видом навчальної діяльності. Ми, поділяючи погляди Н. Кудикіної, розглядаємо поняття ігрова діяльність як загальне відносно поняття гра. «Гра – це конкретний вияв індивідуальної й колективної ігрової діяльності дитини [7, с. 139–140]». Природну суть ігрової діяльності глибоко розкрито в працях Л. Виготського, О.О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Д. Ельконіна, В. Зіньківського, О. Запорожця та інших. Так, О. Запорожець підкреслює, що гра як практична діяльність вдосконалює психічні процеси, сприяє формуванню інтелектуальної й мотиваційної сфер, дає змогу пізнати навколишній світ [5]. З дидактичного погляду, важливо глибоко розуміти суть понять «ігрова діяльність» і «навчально-ігрова діяльність». На думку Л. Виготського,ігрова діяльність – це основа розвитку життєвого досвіду дитини, її фізичних, розумових і духовних здібностей, діяльність, засобами якої активізується процес пізнання нового й невідомого [2, с. 6276]. Це означає, що такий вид діяльності може здійснюватися в школі не лише з навчальними цілями, а й тоді, коли діти розважаються. Навчально-ігрова ж діяльність становить обов’язкову сукупність двох взаємозалежних видів діяльності – навчальної та ігрової. Однією з неодмінних умов навчальної діяльності є участь у ній учителя.

 

Література

1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / А. М. Алексюк. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К. : Вища школа, 1981. – 206 с.

2. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии. –1996. – № 6. – С. 62–76.

3. Воробйова С. Дидактична гра в процесі навчання / С. Воробйова // Рідна школа. – 2002. – №10. – С. 46–48.

4. Загадки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zagadki.at.ua/

5. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т. – М. : Просвещение, 2006. – Т. 1. – 320 с.

6. Копосов П. Г. Розвиток мовлення учнів 1–2 класів у навчально-ігровій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Павло Германович Копосов. – К., 2013. – 20 с.

7. Кудикіна Н. В. Гра // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 139–140.

8. Кучерук О. А. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика: [монографія]/ Оксана Анатоліївна Кучерук. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2011. – 420 с.

9. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с.

 

Literatura

1. Aleksiuk A. M. Zahal’ni metody navchannia v shkoli. – [2-e vyd., pererob. i dop.]. – K. : Vyshcha shkola, 1981. – 206 s.

2. Vygotskyi L. S. Igra i ieie rol’ v psikhicheskom razvitii rebenka // Voprosy psikhologii. – 1996. – № 6. – S. 62–76.

3. Vorobiova S. Dydaktychna gra v prozesi navchannia // Ridna shkola. – 2002. – № 10. – S. 46–48.

4. Zagadky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zagadki.at.ua/

5. Zaporozhets A.V. Izbrannye psikhologicheskie trudy : v 2 t. – M. : Prosveshchenie, 2006. – Т. 1. – 320 s.

6. Koposov P. H. Rozvytok movlennia uchniv 1–2 klasiv u navchal’noigrovii diial’nosti : avtoref. dys. na zdobuttianauk. stupenia kandydata ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia (ukrains’ka mova)». – K., 2013.– 20 s.

7. Kudykina N. V. Gra // Entsyklopediia osvity / Akad. ped. nauk Ukrainy; golovnyi red. V. H. Kremen’. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – S. 139140.

8. Kucheruk O. A. Systema metodiv navchannia ukrains’koi movy v osnovnii shkoli: teoriia i praktyka : [monografiia]. – Zhytomyr: Vyd-vo ZHDU im. I. Franka, 2011. – 420 s.

9. Stel’makhovych M. H. Ukrains’ka narodna pedagogika. – K. : IZMN, 1997. – 232 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 799 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS