Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.08.15
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Н. Голуб, Г. Шелехова, В. Новосьолова, А. Ярмолюк. Концептуальні засади підручника української мови для основної школи з українською...
2014-Лип-24, 01.14.09

Н. Голуб, Г. Шелехова, В. Новосьолова, А. Ярмолюк. Концептуальні засади підручника української мови для основної школи з українською мовою навчання …19–22.

Для покликання: Голуб Н. Концептуальні засади підручника української мови для основної школи з українською мовою навчання [Текст] / Н. Голуб, Г. Шелехова, В. Новосьолова, А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2014. – №4(114). – 64 с. – С. 19–22.

 

У статті представлено концептуальні засади створення підручника української мови для основної школи, зокрема для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Автори враховують сучасні вітчизняні й світові підходи до мовної освіти, пропонують механізми впровадження в навчальний процес компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання; формування ключових компетентностей розглядають як передумову успішної самореалізації сучасного випускника в суспільстві й запоруку розвитку самого суспільства. Репрезентований підручник за змістом і характером відповідає духові часу й змістові чинної навчальної програми з української мови, спрямований на реалізацію основних цілей освіти й виховання.

Ключові слова: сучасний підручник української мови, компетентнісний підхід, комунікативна компетентність, чотири змістові лінії (мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяльнісна), система різнорівневих вправ і завдань, самоконтроль, самоаналіз.

В статье представлены концептуальные основы создания учебника украинского языка для основной школы, в частности для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Авторы учитывают современные отечественные и мировые подходы к языковому образованию, предлагают механизмы внедрения в учебный процесс компетентностного, когнитивно-коммуникативного, личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению; формирование ключевых компетентностей рассматривают как предпосылку успешной самореализации современного выпускника в обществе и залог развития самого общества. Данный учебник по содержанию и характеру соответствует духу времени и действующей учебной программы по украинскому языку, направленной на реализацию основных целей образования и воспитания.

Ключевые слова: современный учебник украинского языка, компетентностный подход, коммуникативная компетентность, четыре содержательные линии (языковая, речевая, социокультурная, деятельностная), система разноуровневых упражнений и заданий, самоконтроль, самоанализ.

This article discusses and justifies the conceptual basis for the creation of the Ukrainian language textbook for Grade 5 secondary schools with Ukrainian language of instruction in accordance with modern approaches to language education using competency-based, cognitive-communicative, learner-oriented and activity approaches to learning. The authors also take into account global trends of educational competence as a prerequisite for the successful fulfillment of the modern graduate in society and as a guarantee of the development of the society, the formation of the active position of students in the process of acquiring knowledge, practical experience in the creative application of their new environment. The specific content of the current curriculum in the Ukrainian language, the main objectives of education and training are reflected in the book. The presented in the textbook exercises and activities system focused on the use of activity-related funds formation of communicative competence as key subjects: the various forms (individual, pair, group) and modern teaching methods (role-playing games, project-based learning, problem solving tasks, practical work, discussion, analysis situations, etc.); differentiation of tasks in terms of complexity and the interests of students.

Keywords: modern textbook Ukrainian language competence approach, communicative competence, four meaningful line (language, speech, sociocultural, activity), the multi-level system of exercises and activities, self-control, self-examination.

Цитата, с. 19. Зміни у змісті мовної освіти, переорієнтація програм і педагогічних технологій зумовлені переосмисленням ролі знань і зосередженням уваги на вправності застосовувати їх у нових умовах, нагальною потребою нашого часу у зміщенні орієнтирів зі знаннєвого на практичний компонент, важливістю повноцінного засвоєння мовних знань і водночас реалізації завдань усіх ліній змісту мовної освіти, передбачених в оновленому Державному стандарті базової й повної загальної середньої освіти України. Однією із визначальних особливостей Державного стандарту є побудова його на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, реалізація принципів гуманізації освіти, її демократизації, орієнтованість процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей. Це спонукає до нових пошуків, змін у галузі освіти, зокрема мовної, відповідно до суспільних потреб формування національно свідомої, духовно багатої, творчої особистості, здатної орієнтуватися в інформаційному потоці, ефективно спілкуватися в різних мовленнєвих ситуаціях тощо.

В умовах сьогодення пріоритетним освітнім завданням є підготовка школярів до активної життєдіяльності, розв’язання якого потребує переосмислення усталеної організації процесу навчання української мови відповідно до запитів суспільства, напрямів розвитку мовної освіти й Загальноєвропейських рекомендацій із питань стратегій і тактик формування мовної особистості.

Оскільки суспільні й державні вимоги до якості мовної освіти детермінують і нові вимоги до навчальної книги, оновлення й удосконалення змісту навчання передбачає якісні зміни в теорії й практиці підручникотворення.

З огляду на зазначене актуалізується проблема вдосконалення й оновлення змісту освіти й аналіз досліджень у цій галузі й водночас створення й видання підручників нового покоління, адже в шкільному підручнику як в основному компоненті освітнього процесу має відображатися конкретний зміст навчальних програм, основні цілі освіти й виховання. Без створення підручників нового покоління неможливе досягнення сучасної якості освіти, відповідності її актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства й держави.

Оскільки значна частина наявного фонду навчально-методичного комплекту з реалізації змісту освіти підлягає повторній експертизі й оновленню, підготовка будь-якого виду навчальної продукції передбачає зважений і конструктивний підхід до цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень. Оновлена програма з української мови (для шкіл з українською мовою навчання), створена відповідно до вимог Державного стандарту, має компетентнісне спрямування, ураховує інші суспільно й життєво важливі чинники: державний статус української мови, суспільні функції мови, специфіку її як навчального предмета, що має виразні інтегративні функції, здатність різнобічно впливати на учнів, сприяти формуванню їх як особистостей, готових до активної творчої діяльності у всіх сферах життя суспільства, формувати навички самостійної навчальної діяльності, самоосвіти й самореалізації, орієнтує на сучасні організаційні форми, методи й технології навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах [1].

Література

1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова; українська література. 5-9 класи. – К: Освіта, 2013. – 160 с.

2. Жерар Ф.-М. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники [Текст] / Ф.-М Жерар, К. Роеж’єр. – К. : Анод, 2001. – 352 с.

3. Хуторской А.В. Место учебника в дидактическом системе [Текст] / А.В. Хуторской // Педагогика. – 2005. – №4. – С. 11.

4. Донской Г.М. Типологические свойства современного учебника [Текст] / Г.М. Донской // Проблемы школьного учебника: Типология школьных учебников.– М. : Просвещение, 1985. – Вып. 15. – С. 70-86. – С. 85.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1176 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS