Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.32.27
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Н. Голуб. Компетентнісне навчання української мови в загальноосвітній школі: проблеми й перспективи
2014-Грд-16, 09.06.04

Н. Голуб. Компетентнісне навчання української мови в загальноосвітній школі: проблеми й перспективи …2–6.

Для покликання: Голуб Н. Компетентнісне навчання української мови в загальноосвітній школі: проблеми й перспективи [Текст] / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7(117). – 64 с. – С. 2–6.

У статті зосереджено увагу на проблемах компетентнісного навчання, що потребують узгодження позицій і ретельної уваги дослідників. Такими, зокрема, є визначення категорійного апарату, різне тлумачення ключових термінів, питання структури компетентності, ієрархії компетентностей, питання рівноцінності ключових компетентностей і градації їх з урахуванням різних періодів життя людини, визначення рівнів компетентності, удосконалення комунікативної компетентності в процесі самоосвіти, компетентнісний компонент у системі оцінювання навчальних досягнень школярів, найсуттєвіших характеристик компетентної мовної особистості, реалізація компетентнісної ідеї у змісті підручників.

Ключові слова: категорійний апарат, компетенція, компетентність, ієрархія компетентностей, ключові компетентності, комунікативна компетентність, оцінювання компетентності.

В статье сосредоточено внимание на проблемах компетентностного обучения, требующие согласования позиций и пристального внимания исследователей. Таковыми, в частности, являются определение категорийного аппарата, различное толкование ключевых терминов, вопросы структуры компетентности, иерархии компетентностей, вопрос равноценности ключевых компетенций и градации их с учетом различных периодов жизни человека, определение уровней компетентности, совершенствования коммуникативной компетентности в процессе самообразования, компетентностный компонент в системе оценивания учебных достижений школьников, существенных характеристик компетентной языковой личности, реализация компетентностной идеи в содержании учебников.

Ключевые слова: категорийный аппарат, компетенция, компетентность, иерархия компетентностей, ключевые компетентности, коммуникативная компетентность, оценивание компетентности.

The article focuses on the issues of competence learning, requiring coordination of positions and careful attention of researchers. These are in particular the definition of categorical apparatus, different interpretations of key terms, questions of competence structure, hierarchy of competences, the question of equivalence of key competencies and grading them according to the different periods of life, determining the levels of competence, improve communicative competence in the process of self-education, competency component in the system evaluation of educational achievements of pupils, the most significant characteristics of competent linguistic identity, the implementation of a competency ideas in content textbooks.

Keywords: categorical apparatus, competence, competence, hierarchy of competencies, key competencies, communicative competence, assessment of competence.

Цитата, с. 4. Переорієнтація на компетентнісний підхід передбачає зміни в усіх компонентах: змістовому (перегляд програм, створення нової концепції підручника), контролювальному (удосконалення критеріїв оцінювання навчальних досягнень), організаційному (зміни в організації навчального процесу, у взаєминах учителя й учнів та ін.) тощо.

Обмеження чи ігнорування якогось із компонентів породжує, наприклад, ось такі парадокси: з одного боку, нібито багато говоримо й пишемо про суспільне замовлення на мовну особистість, однак на виході контролюється не готовність її взаємодіяти в суспільстві, а знання граматичних правил, уміння поставити, де потрібно, двокрапку чи апостроф, переказати готовий текст і визначити в ньому основну думку. Життя ж згодом екзаменує по-своєму, воно майже не пропонує писати диктанти, не контролює знання класифікації приголосних. І виявляється, що учень, який грамотно писав диктанти, знає мовні норми, володіє типами мовлення, не знає, як розпочати чи підтримати світську розмову, виборсатись із тенет конфлікту, відреагувати на неприйнятну для нього пропозицію чи на образу, презентувати себе як гідного конкурента, зацікавити співрозмовника чи переконати опонента; роздумує, чи варто розпочинати складну розмову з ображеною ним людиною. Цілком розділяю пропозицію британських учених щодо того, аби до процедури шкільної атестації й прийому на роботу ввести вимірювання саме тих характеристик, розвиткові яких і повинна слугувати система освіти. Відповідно до суті компетентнісної освіти, результатом її мають бути компетентності, важливим складником яких є особистісні характеристики випускника (активність, відповідальність, комунікабельність, здатність до емпатія й рефлексії, допитливість, креативність, ініціативність тощо).

Ідея компетентнісного підходу стала одним із наріжних каменів нової системи оцінювання, але життєві компетентності досі не стали результатом навчання, як це було задекларовано у критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів. Компетентнісний компонент не є визначальним у системі оцінювання навчальних досягнень школярів. Отже, є нагальна потреба в розробленні нової системи навчання й адаптації до неї відповідної системи контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів.

Література

1. Довга Т. Формування комунікативної компетентності учнів початкових класів в умовах здоров’язбережувального середовища / Тетяна Довга. – Інтернет-ресурс. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Nz/Ped/2009_87/statty/18.pdf

2. Єрмаков І.Г. Структура життєвої компетентності: життєтворчі компетенції особистості / І.Г. Єрмаков, Д.О. Пузіков // Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи: матер. Все-укр. наук.-практ. конф., 28 квітня 2011 року. – К.: Київ. Ін.-т сучасн. підр., 2011. – С. 20-25.

3. Новий тлумачний словник української мови : у 3-ох т.; укл. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – [2-е вид., випр.].– К. : Аконіт, 2004. – Т. 1. – 926 с.

4. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / пер. с англ. / Джон Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.

5. Робинсон К. Образование против таланта / Кен Робинсон ; пер. с англ. Наталии Макаровой. – М.: Манн, Іванов и Фербер, Эксмо, 2013. – 336 с.

6. Хуторской А.В. Ключевые компетентности как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64.

Literatura

1. Dovha T. Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti uchniv pochatkovykh klasiv v umovakh zdorov’i-azberezhuvalnoho seredovyshcha / Tetiana Dovha. – Internet-resurs. – Rezhym dostupu: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Ped/2009_87/statty/18.pdf

2. Yermakov I.H. Struktura zhyttievoi kompetentnosti: zhyttietvorchi kompetentsii osobystosti / I.H. Yermakov, D.O. Puzikov // Kompetentnisno spriamovana osvita: pershyi dosvid, porivnialni pidkhody, perspektyvy: mater. Vseukr. nauk.-prakt. konf., 28 kvitnia 2011 roku. – K.: Kyiv. In.-t suchasn. pidr., 2011. – S. 20-25.

3. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 3-okh t. ; ukl. V.V. Yaremenko, O.M. Slipushko. – [2-e vyd., vypr.]. –        K. : Akonit, 2004. – T. 1. – 926 s.

4. Raven Dzh. Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vbiiavlenye, razvytye y realyzatsyia / per. s anhl. /Dzhon Raven. – M.: Kohyto-Tsentr, 2002. – 396 s.

5. Robynson K. Obrazovanye protyv talanta /Ken Robynson ; per. s anhl. Natalyy Makarovoi. – M.: Mann, Ivanov y Ferber, Eksmo, 2013. – 336 s.

6. Khutorskoi A.V. Kliuchevbie kompetentnosty kak komponent lychnostno-oryentyrovannoi paradyhmbi obrazo-vanyia// Narodnoe obrazovanye. – 2003. – № 2. – S. 58-64.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 885 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS