Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.33.14
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Н. Голуб. Мовленнєві жанри на уроках української мови у 8-9 класах
2015-Бер-18, 22.42.15

Н. Голуб. Мовленнєві жанри на уроках української мови у 8-9 класах …13–18.

Для покликання: Голуб Н. Мовленнєві жанри на уроках української мови у 8-9 класах [Текст] Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 13–18.

 

У статті обґрунтовано доцільність уведення мовленнєвих жанрів у практику навчання української мови учнів загальноосвітньої школи, проаналізовано наявні класифікації мовленнєвих жанрів. На основі аналізу наукової літератури дібрано й згруповано мовленнєві жанри для апробування їх на уроках української мови. З огляду на провідну діяльність учнів визначеного віку, запропоновано передусім три групи фатичних жанрів (жанри, що сприяють налагодженню гармонійних стосунків; жанри, що погіршують міжособистісні стосунки; жанри, що сприяють підтриманню й розвиткові добрих взаємин), розроблено алгоритм упровадження їх у мовленнєву практику учнів 8-9 класів й рекомендації щодо реагування на жанри другої групи.

Ключові слова: комунікативна компетентність, теорія мовленнєвих жанрів, мовленнєвий жанр, комунікативна ситуація, комунікативна поведінка, фа-тичні мовленнєві жанри, мовна особистість.

В статье обоснована целесообразность введения речевых жанров в практику обучения украинскому языку учащихся общеобразовательной школы, проанализированы имеющиеся классификации речевых жанров. На основе анализа научной литературы подобраны и сгруппированы речевые жанры для апробирования их на уроках украинского языка. Учитывая ведущую деятельность учащихся определенного возраста, предложено прежде всего три группы фатических жанров (жанры, способствующие налаживанию гармоничных отношений; жанры, ухудшающие межличностные отношения; жанры, способствующие поддержанию и развитию хороших отношений), разработан алгоритм внедрения их в речевую практику учащихся 8-9 классов и рекомендации по реагированию на жанры второй группы.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, теория речевых жанров, речевой жанр, коммуникативная ситуация, коммуникативное поведение, фатические речевые жанры, языковая личность.

The article deals with expediency of introducing speech genres into teaching practice of Ukrainian language to secondary school students and analyzes existing classification of speech genres. Based on the analysis of scientific sources these genres are selected and grouped for testing at Ukrainian language lessons. Taking into account common activities of students of a certain age, there are three groups of phatic genres proposed (genres that promote harmonic relationships; genres that worsen interpersonal relationships; genres that promote the maintenance and development of good relationships), developed an algorithm of their implementation into students speaking practice (8-9th grades) and recommendations on dealing with genres of the second category.

Keywords: communicative competence, theory of speech genres, speech genre, communicative situation, communicative behavior, phatic speech genres, language personality.

Цитата, с. 13. Чинний Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти «ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компе-тентнісного й діяльнісного підходів [9, с. 5]». Згідно з особливостями компетентнісного підходу результатом процесу навчання є сформовані компетентності. Однією з життєво найважливіших компетентностей є комунікативна, що для навчального предмета «Українська мова» є водночас предметною і ключовою. Предметну комунікативну компетентність (далі – КК) розглядаємо як готовність (здатність) мовця «успішно застосовувати здобуті знання мови, набуті вміння й навички в різноманітних комунікативних ситуаціях у процесі навчання української мови [12, с. 59]». Ключова КК відображає певний «комунікативний досвід людини поза сферою навчання української мови (на інших уро ках, у громадських місцях, у сфері обслуговування, міжособистісного спілкування та ін.) [12, с. 59]». Ознакою успішного застосування КК як ключової є реалізація комунікативного досвіду поза межами школи у доступних для конкретного віку сферах суспільства.

Оскільки і процес формування КК, і результативний етап його передбачають наявність ситуації, важливого значення набуває теорія мовленнєвих жанрів (далі – ТМЖ), що «стає однією з небагатьох задіяних на практиці моделей комунікації, яка враховують такі важливі параметри, як ситуація і сфера спілкування, стиль, інтенційний фактор, форма мовлення, у т.ч. способи оформлення початку й кінця промови, передавання ініціативи в діалозі, а також стратегій й тактики ведення комунікації [7, с. 10]». Зарубіжні й вітчизняні дослідники (Бацевич Ф., Вєжбіцька А., Гайда С., Дейк ван Т.А., Дементьєв В., Мінський М., Сиро-тиніна О., Філлмор Ч. та ін.) поняття «мовленнєві жанри» (далі – МЖ) розглядають у контексті КК. Тому ця інформація набуває актуальності, адже одне з найголовніших завдань шкільної мовної освіти – сформувати компетентного мовця. До того ж, життя за межами школи не ставить перед учнями завдання визначити дієвідміну, виконати фонетичний розбір слова, дібрати синонім, накреслити схему складного речення, написати твір-роздум чи провідміняти числівник.

В умовах, коли активно розвивається антропологічний напрям науки про мову, коли в лінгвістиці превалюють дослідження функціональних особливостей і можливостей мови, теорія і практика навчання мови у школі не може бути орієнтованою на системно-структурну парадигму. «Для найбільш повсякденного почуття й найглибшої думки, – писав В. Гумбольдт, – мова виявляється недостатньою, і люди споглядають на цей невидимий світ, як на далеку країну, куди веде їх лише мова, ніколи не доводячи до цілі. Будь-яке мовлення у високому сенсі слова є боротьба з думкою, у якій відчувається то сила, то безсилля [5, с. 378]».

Література

1.       Бахтин М.М. Собрание сочинений : в 7-и т. / М.М. Бахтин ; ред. С.Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили // Институт мировой литературы им. М. Горького РАН. – М. : Русские словари, 1997. – Т. 5. – 330 с. – (Работы 1940 – начала 1960-х гг.).

2.       Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології : навч. посіб. / Флорій Сергійович Бацевич. – К. : Академія, 2006. – 248 с.

3.       Бацевич Ф. Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу / Ф.С. Бацевич // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політ.». – 2002. – № 453, – С. 30-34.

4.       Вежбицка А. Речевые жанры (Перевод В.В. Дементьева) / Анна Вежбицка // Жанры речи: сб. научн. статей. – Саратов: Колледж, 1999. – С. 99-112.

5.       Гумбольдт В. фон. Характер языка и характер народа // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. – 452 с.

6.       Дементьєв В.В. Изучение речевых жанров: обзор работ в современной русистике / Вадим Викторович Дементьев // Вопросы языкознания. – 1997. – № 1. – С. 109-121.

7.       Дементьев В.В. Теория речевых жанров / В.В. Дементьев. – М.: Знак, 2010. – 600 с.

8.       Дементьев В.В. Фатические речевые жанры / Вадим Викторович Дементьев // Вопросы языкознания. – 1999. – № 1. – С. 37-55.

9.       Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/.

10.    Долинин К.А. Речевые жанры как средство организации социального взаимодействия / К.А. Долинин // Жанры речи: сб. научн. статей. – Саратов: Колледж, 1999. – С. 8-14.

11.    Карасик В.И. Языковые ключи / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин. – Волгоград: Парадигма, 2007. – С. 333-338.

12.    Компетентнісний підхід до навчання української мови в основній школі (матеріали круглого столу) // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 4. – С. 51-64.

13.    Седов К.Ф. Жанровое мышление языковой личности (о риторике бытового общения) / Константин Федорович Седов // Речевое общение : спец. вестник ; под ред. А. П. Сковородникова. – Красноярск : Красноярский гос. ун-т, 2000. – Вып. 2 (10). – С. 38-43.

14.    Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы речевых жанров / Михаил Юрьевич Федосюк // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5-а. – С. 102-120.

15.    Шмелева Т.В. Речевой жанр: опыт общефилологического осмысления / Татьяна Викторовна Шмелева //
Collegium. – 1995. – № 1-2. – С. 4-6.

Literatura

1.       Bakhtyn M.M. Sobranye sochynenyi : v 7-у t. / M.M. Bakhtyn ; red. S.H. Bocharov, L.A. Hohotyshvyly // Ynstytut myrovoi lyteratury ym. M. Horkoho RAN. – M. : Russkye slovary, 1997. – T. 5. – 330 s. – (Raboty 1940 – nachala 1960-kh hh.).

2.       Batsevych F.S. Vstup do linhvistychnoi henolohii : navch. posib. / Florii Serhiiovych Batsevych. – K. : Akademiia, 2006. 248 s.

3.       Batsevych F. Terminolohiia komunikatyvnoi linhvistyky: aspekty dyskursyvnoho pidkhodu / F.S. Batsevych // Visnyk Nats. un-tu «Lviv. polit.». – 2002. – № 453. – S. 30-34.

4.       Vezhbytska A. Rechevye zhanry (Perevod V.V. Dementeva) / Anna Vezhbytska // Zhanry rechy: sb. nauchn. statei. – Saratov: Kolledzh, 1999. – S. 99-112.

5.       Humboldt V. fon. Kharakter yazyka y kharakter naroda // Humboldt V. fon. Yazyk y fylosofyia kultury. M.: Prohress, 1985. – 452 s.

6.       Dementiev V.V. Yzuchenye rechevykh zhanrov: obzor rabot v sovremennoi rusystyke / Vadym Vyktorovych Dementev // Voprosy yazykoznanyia. – 1997. – № 1. – S. 109-121.

7.       Dementev V.V. Teoryia rechevykh zhanrov / V.V. Dementev. – M.: Znak, 2010. – 600 s.

8.       Dementev V.V. Fatycheskye rechevye zhanry / Vadym Vyktorovych Dementev // VopK^ yazykoznanyia. – 1999. – № 1. – S. 37-55.

9.       Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi zahalnoi serednoi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/.

10.    Dolynyn K.A. Rechevye zhanry kak sredstvo orhanyzatsyy sotsyalnoho vzaymodeistvyia / K.A. Dolynyn // Zhanry rechy: sb. nauchn. statei. – Saratov: Kolledzh, 1999. – S. 8-14.

11.    Karasyk V.Y. Yazykovye kliuchy / V.Y. Karasyk, H.H. Slyshkyn. – Volhohrad: Paradyhma, 2007. – S. 333-338.

12.    Kompetentnisnyi pidkhid do navchannia ukrainskoi movy v osnovnii shkoli (materialy kruhloho stolu) // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2012. – № 4. – S. 51-64.

13.    Sedov K.F. Zhanrovoe myshlenye yazykovoi lychnosty (o rytoryke bbitovoho obshchenyia) / Konstantyn Fedorovych Sedov // Rechevoe obshchenye : spets. vestnyk ; pod red. A. P. Skovorodnykova. – Krasnoiarsk : Krasnoiarskyi hos. un-t, 2000. – Vyp. 2 (10). – S. 38-43.

14.    Fedosiuk M.Iu. Nereshennye voprosy rechevykh zhanrov / Mykhayl Yurevych Fedosiuk // Voprosy yazykoznanyia. – 1997. – № 5-a. – S. 102-120.

15.    Shmeleva T.V. Rechevoi zhanr: opyt obshchefylolohycheskoho osmyslenyia / Tatiana Vyktorovna Shmeleva // Collegium. – 1995. – № 1-2. – S. 4-6.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1250 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS