Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 06.04.29
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Н. Голуб. Поведінковий компонент комунікативної компетентності учнів 5-7 класів
2015-Січ-20, 09.50.16

Н. Голуб. Поведінковий компонент комунікативної компетентності учнів 5-7 класів ... 21–25.

Для покликання: Голуб Н. Поведінковий компонент комунікативної компетентності учнів 5-7 класів [Текст] / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2014. – №8(118). – 64 с. – С. 21–25.

 

Автор досліджує суть поведінкового компонента, особливості його, форми вияву, регулятори поведінки, обґрунтовує важливість поведінкового аспекту ком­петентності й пропонує власне бачення реалізації завдань, спрямованих на коригування й розвиток по­ведінки учнів.

Ключові слова: компетентність, компоненти ком­петентності, поведінковий компонент, цінності, норма, мораль, текст, завдання.

 

Автор исследует смысл поведенческого компонен­та, его особенности, формы проявления, регуляторы поведения, обосновывает важность поведенческого ас­пекта компетентности и предлагает личное видение реализации задач, направленных на корректирование и развитие поведения учащихся.

Ключевые слова: компетентность, компоненты компетентности, поведенческий компонент, ценнос­ти, ценности, норма, мораль, текст, задания.

 

The author examines the nature of the behavioral com­ponent, especially its forms of display, regulators conduct justifies the importance of behavioral aspects of compe­tence and offers his own vision of implementation of tasks aimed to correct student behavior and development.

Keywords: competence, competence components, be­havioral component, values, norms, morality, text, task.

 

Цитата, с. 21. Зазначу одразу, що йдеться не про надання переваги біхевіоризму, відпо­відно до якого «поведінку контролюють наслідками її [7, с. 110]». Однак і цей підхід має свої раціональні зер­на, ігнорувати які не варто.

Що ж таке «поведінка» і яке значення її у системі шкільної мовної освіти? Поведінка людини являє со­бою складну систему, з огляду на що існує багато спроб тлумачення її.

В соціальному сенсі поведінку розглядають як сис­тему вчинків людини, що являють собою реалізацію моральних настанов [12]. За визначенням лінгвіста Ю. Рождественського, «вчинок» – це «осмислена дія чи бездіяльність, до яких людина вдається у результаті прийнятого рішення чи під впливом почуттів, які охопили її [10, с. 35]». Такі тлумачення беремо за осно­ву й робимо висновок, що вчинок є елементом пове­дінки.

Для процесу формування й розвитку поведінки як одного з компонентів компетентності ключовими є по­няття «мотивація», «ціль», «цінності», «звички», «на­станови», «потреби», «інтереси» тощо. Відповідно важливе значення мають дослідження вчених щодо мотивів поведінки (Ільїн Є., Бобнєва М., Імедадзе І., Каган М., Кікнадзе Д., Леонтьєв О.М., Макклелланд Д., Момов В., Якобсон П. та ін.), питань теорії цінностей (Анісімов С., Бердяєв М., Бондаревська Є., Вебер М., Гусейнов А., Здравомислов А., Клепко С., Кононенко В., Лосський М., Мамардашвілі М., Розов М., Скілбек М., Сорокін П. та ін.), нормативного регулювання поведін­ки (Анисимов С., Барулін В., Бестужев-Лада І., Дьомін М., Манешин В., Ручка А., Унарова Л. та ін.).

Згідно із дослідженнями П. Якобсона, мотивами по­ведінки можуть бути ідеали, уявлення про майбутнє, інтереси, прагнення до організованого життя й облаштованого побуту, сильні потреби, сильні почуття, мо­ральні переконання, звички, наслідування [14].

Поведінковий компонент пов’язаний зі специфі­кою виховання й навчання, із середовищем, у якому людина спілкується, з усіма властивими їй як особис­тості і як представникові соціальної групи, національ­ної спільноти характеристиками. На думку зарубіж­них учених (Макклелланд Д., Равен Дж.), формування стилю поведінки краще відбувається в атмосфері теп­ла, відкритості, довіри, чесності, «коли емоційна на­пруга, пов’язана із самооцінкою, знаходить поро­зуміння і коли рішення окремих людей не викликає спротиву інших [9, с. 192]».

Комунікативна компетентність є ключовою, тобто такою, що формується на всіх уроках, однак на кож­ному уроці має свої особливості. В аспекті уроку ук­раїнської мови варто брати до уваги поняття «мов­леннєвий акт», «мовленнєвий вчинок», «мовленнєва дія», «мовленнєвий жанр», що формують мовленнєву поведінку, є складниками її.

За визначенням лінгвістів, «мовленнєвий акт – ба­зова мінімальна одиниця вербальної комунікації; інтенційно й ситуаційно зумовлене, граматично й се­мантично організоване висловлення, що супровод­жується відповідними діями мовця, спрямованими на адресата і його реакцію [11, 425].

 

Література

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений: [в 7 томах]: ред. С.Г. Бочаров, Л.А. Гоготишвили / М.М. Бахтин // Инсти­тут мировой литературы им. М. Горького РАН. – М. : Русские словари, 1997. – Т. 5. – 330 с.

2. Белинская Е.П. Проблемы социализации: история и современность: учеб. пособие / Е.П. Белинская, О.А. Ти-хомандрицкая. – М. : МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2013. – 216 с.

3. Вербицкий А.А. Проблемные точки реализации компетентностного подхода / А.А. Вербицкий // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. – 2012. – № 2. – С. 52-60.

4. Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. – К. : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.

5. Дзюба І. Вимирання слова / І. Дзюба // Дзеркало тижня. – №29, 24 липня. – 2004.

6. Додонов Б.И. Эмоции как ценность. – М. : Политиздат, 1984. – С. 16.

7. Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология / Ги Лефрансуа. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. – 576 с.

8. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии) / науч. ред. О.Т. Вите. – СПб. : Алетейя, 2007. – 720 с

9. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / перевод с англ. / Джон Равен. – М. : Когито-Центр, 2002. – 396 с.

10.Рождественский Ю.В. Словарь терминов (Общеобразовательный тезаурус): Мораль. Нравственность. Эти­ка / Ю.В. Рождественский. – 2-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2003. – 88 с.

11.Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2011. – 844 с.

12.Унарова Л.Д. Поведение человека: социально-философское осмысление / Л.Д. Унарова. – М. : Академия Ес­тествознания, 2012. – 200 с.

13.Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 ед. / А.Н. Щукин. – М. : Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. – 746 с.

14.Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. – М. : Просвещение, 1969. – С. 20-21.

Literatura

1. Bakhtyn M.M. Sobranye sochynenyi: [v 7 tomakh]: red. S.H. Bocharov, L.A. Hohotyshvyly / M.M. Bakhtyn // Ynstytut myrovoi lyteratury ym. M. Horkoho RAN. – M. : Russkye slovary, 1997. – T. 5. – 330 s.

2. Belynskaia E.P. Problemy sotsyalyzatsyy: ystoryia y sovremennost: ucheb. posobye / E.P. Belynskaia, O.A. Tykhomandrytskaia. – M. : MPSU; Voronezh: MODЕK, 2013. – 216 s.

3. Verbytskyi A.A. Problemnye tochky realyzatsyy kompetentnostnoho podkhoda /A.A. Verbytskyi // Vestnyk MHHU ym. M.A. Sholokhova. Pedahohyka y psykholohyia. – 2012. – № 2. – S. 52-60.

4. Hornostai P.P. Lychnost y rol: Rolevoi podkhod v sotsyalnoi psykholohyy lychnosty. – K. : Ynterpress LTD, 2007. – 312 s.

5. Dziuba I. Vymyrannia slova / I. Dziuba // Dzerkalo tyzhnia. – №29, 24 lypnia. – 2004.

6. Dodonov B.Y. Еmotsyy kak tsennost. – M. : Polytyzdat, 1984. – S. 16.

7. Lefransua H. Prykladnaia pedahohycheskaia psykholohyia / Hy Lefransua. – SPb. : PRAIM-EVROZNAK, 2007. – 576 s.

8. Porshnev B.F. O nachale chelovecheskoi ystoryy (problemy paleopsykholohyy) / nauch. red. O.T. Vyte. – SPb. : Aleteiia, 2007. – 720 s

9. Raven Dzh. Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vyiavlenye, razvytye y realyzatsyia / perevod s anhl. / Dzhon Raven. – M. : Kohyto-Tsentr, 2002. – 396 s.

10.Rozhdestvenskyi Iu.V. Slovar termynov (Obshcheobrazovatelnyi tezaurus): Moral. Nravstvennost. Etyka / Iu.V. Rozhdestvenskyi. – 2-e yzd. – M. : Flynta: Nauka, 2003. – 88 s.

11.Selivanova O.O. Linhvistychna entsyklopediia / O.O. Selivanova. – Poltava: Dovkillia-K, 2011. – 844 s.

12.Unarova L.D. Povedenye cheloveka: sotsyalno-fylosofskoe osmyslenye / L.D. Unarova. – M. : Akademyia Estestvoznanyia, 2012. – 200 s.

13.Shchukyn A.N. Lynhvodydaktycheskyi entsyklopedycheskyi slovar: bolee 2000 ed. / A.N. Shchukyn. – M. : Astrel: AST: Khranytel, 2008. – 746 s.

14.Yakobson P.M. Psykholohycheskye problemy motyvatsyy povedenyia cheloveka. – M. : Prosveshchenye, 1969. – S. 20-21.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 728 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS