Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.31.57
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Н. Голуб. Реалізація завдань діяльнісної змістової лінії у процесі навчання української мови учнів 5–7 класів
2014-Лип-24, 01.21.17

Н. Голуб. Реалізація завдань діяльнісної змістової лінії у процесі навчання української мови учнів 5–7 класів …13–18.

Для покликання: Голуб Н. Реалізація завдань діяльнісної змістової лінії у процесі навчання української мови учнів 5–7 класів [Текст] / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2014. – №4(114). – 64 с. – С. 13–18.

 

Статтю присвячено уточненню и конкретизації завдань діяльнісної (стратегічної) змістової лінії, визначенню змістового наповнення роботи на уроці з реалізації поставлених у чинній програмі завдань. Автор пропонує своє бачення системного підходу до формування в учнів соціальної компетентності як результату роботи у цьому напрямі, визначає навчальні дії, окреслює види діяльності учнів і пропонує конкретні завдання і вправи, що мають сприяти формуванню учня як діяльної мовної особистості.

Ключові слова: діяльність, види діяльності, діяльнісна змістова лінія, навчальні дії, навчальна діяльність, життєві ролі, методи, вправи і завдання, соціальна компетентність.

Статья посвящена уточнению и конкретизации задач деятельностной (стратегической) содержательной линии, определению содержательного наполнения работы на уроке по реализации поставленных в действующей программе задач. Автор предлагает свое видение системного подхода к формированию в учащихся социальной компетентности как результата работы в этом направлении, определяет учебные действия, определяет виды деятельности учащихся и предлагает, конкретные задания и упражнения, которые должны способствовать формированию ученика как деятельной языковой личности. Эффективными, по мнению автора, можно считать комплексные упражнения на основе текстов, использование ситуационного и проблемного методов, привлечение ситуаций с набором конкретных жизненный ролей, речевых жанров.

Ключевые слова: деятельность, виды деятельноеmu, деятельностная содержательная линия, учебные действия, учебная деятельность, жизненные роли, методы, упражнения и задания, социальная компетентность.

Article is devoted to clarifying and specifying tasks dejatelnostnoj (strategic) content line, the definition of substantive content of the lesson on the realization of the tasks in the current program. The author offers his vision of a systematic approach to the formation of students social competence as a result of the work in this direction, defines learning activities determines the activities of students and offers specific tasks and exercise, which should contribute to a student as active language person, Effective, according to the author, can be regarded as сотplex exercises based on the texts, the use of situational and problem methods, involving situations with a set of speсі fie life roles, speech genres.

Keywords: activities, activities, activity-content line, educational activities, educational activity, vital roles, methods, exercises and assignments, social competence.

Цитата, с. 14. Отже, крім засвоєння теоретичного матеріалу на уроці, учень повинен засвоювати й соціальні правила, що декларує вчитель у процесі навчання й виховання, набуваючи таким чином соціального досвіду. Про набуття досвіду свідчить наявність створеної учнями навчальної продукції і якісні показники її.

Для особистісного розвитку людини важливе значення має взаємодія (спільна діяльність і спілкування) з іншими людьми. За висновками психологів, «основний фактор розвитку дитини – пристосування її до соціального середовища [11, с 34]».

З огляду на зазначене на уроці української мови набувають актуальності такі навчальні дії:

 • виявлення й аналіз проблеми;
 • виявлення протиріч, невідповідностей, невідомих моментів;
 • членування проблеми, складання плану, програми дій;
 • висування припущень, прогнозування результатів;
 • пошук шляхів розв’язання проблеми;
 • вибір правильного рішення;
 • конкретизація результатів;
 • самостійне формулювання цілей;
 • створення моделей ситуації, проблеми;
 • удосконалення наявної моделі;
 • оцінювання колективної праці;
 • оцінювання події, вчинку, явища, предмета тощо;
 • обґрунтування своєї позиції;
 • моделювання поведінки;
 • добір мотивів поведінки;
 • оцінювання власних дій і зіставлення їх із можливостями та ін.

У процесі освоєння конкретних дій, що формують загалом навчальну діяльність учня, нагромаджується різна кількість освітніх продуктів, що становлять особистісний компонент освіти. Виділяють такі групи їх: методологічні (цілі, способи діяльності, програми, ре-флексійні результати), когнітивні (ідеї, версії, гіпотези, проблеми, експерименти, дослідження), креативні (проекти, твори, трактати, конструкції, картини, вироби) [б, с 175].

Діяльність учителя має бути спрямована передусім на таке:

 • створення навчального середовища (сучасного, психологічно комфортного, багатого на ідеї, цікавого для учнів);
 • актуалізацію навчального матеріалу;
 • утвердження духу змагальності, здорової конкуренції;
 • вивищення таких чеснот, як відповідальність, активність, ініціативність, взаємоповага, щирість, чесність тощо.

Загалом найважливішим чинником, від якого залежить успіх дитини, є психічний стан її. Відповідно, дбаючи про навчальне середовище, вчитель має утверджувати непорушність права кожної дитини на власну думку, формувати й розвивати дружні, приятельські стосунки в учнівському колективі. Цікавою, на мій погляд, є створення банку ідей щодо кожної теми уроку чи розділу. Наявність його сприятиме активності пошуку з боку дітей і наявності інтриги на кожному уроці.

Наголошення на життєвій важливості матеріалу, що вивчається, позитивно впливатиме на пізнавальну активність. Матеріал мовної змістової лінії необхідно актуалізувати й показати алгоритм використання його з метою поліпшення навичок спілкування, формування позитивного образу комунікабельної людини, приємного й бажаного співрозмовника.

У процесі вивчення будь-якого розділу, будь-якої мовної одиниці, розглядаємо їх не лише як структурні компоненти у системі мови, але й як ефективні мовленнєві засоби, виявляємо можливості для гармонійної комунікації, застерігаємо від використання мовного матеріалу й позамовних засобів з метою створення конфліктної ситуації (як конфліктоген).

Література

1. Ананьев Б.Г. Избранные педагогические труды: в 2-х томах: под ред. А.А. Бодалева и др. / Б.Г. Ананьев. – [Т. 2]. – М. : Педагогика, 1980. – 288 с.

2. Бордовская Н.В. Психология и педагогика : учебник для вузов / Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – СПб. : Питер, 2013. –624 с.

3. Горностай П.П. Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности / П.П. Горностай. – К. : Интерпресс ЛТД, 2007. – 312 с.

4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

5. Колеченко А.К. Психология и технология воспитания: монография / А.К. Колеченко. – СПб. : КАРО, 2006. – 416 с.

6. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М. : Академия, 2007. – 352 с.

7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Смысл: Академия, 2004. – 346 с.

8. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова; українська література. 5–9 класи. – К.: Освіта, 2013. – 160 с.

9. Новиков A.M. Методология учебной деятельности / A.M. Новиков. – М. : Эгвес, 2005. – 176 с.

10. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних сполучень / уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – Довіра, 2000.–1018 с.

11. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб. : Пройм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 574 с.

12. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1973. – 416 с.

13. Харламов И.Ф. Деятельностный подход к обучению: путь к прочным знаниям / И.Ф. Харламов // Советская педагогика. – 1986. – № 4. – С. 62-67.

14. Харламов И.Ф. Педагогика / И.Ф. Харламов. – М. : Юрист, 1997. – 512 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 845 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS