Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.08.55
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Н. Янко. Формування стилістичних умінь в учнів початкових класів у процесі роботи над текстами різних типів (лінгвометодичний аспект)
2014-Лип-24, 01.23.29

Н. Янко. Формування стилістичних умінь в учнів початкових класів у процесі роботи над текстами різних типів (лінгвометодичний аспект) …7–12.

Для покликання: Янко Н. Формування стилістичних умінь в учнів початкових класів у процесі роботи над текстами різних типів (лінгвометодичний аспект) [Текст] / Н. Янко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №4(114). – 64 с. – С. 7–12.

 

У статті розглядається актуальна проблема теорії та методики навчання української мови в початковій школі розвиток мовлення молодших школярів на функціонально-стилістичній основі. Пропонується теоретично обґрунтована й експериментально перевірена авторська методика формування стилістичних умінь в учнів початкових класів у процесі роботи над текстами різних типів.

Ключові слова: розвиток мовлення, стилістичні вміння, стиль, типи текстів, принципи, методи й прийоми навчання, стилістичні вправи й завдання

В статье рассматривается актуальная проблема теории и методики обучения украинскому язику в начальной школе – развитие речи младших школьников на функционально-стилистической основе. Предлагается теоретически обоснованная и экспериментально проверенная авторская методика формирования стилистических умений в учащихся начальных классов в процессе работы над текстами разных типов: уточнено содержание и определены принципы обучения, отобраны эффективные методы и приемы работы, рассмотрена типология упражнений, которые способствуют формированию коммуникативно обоснованной, стилистически правильной, выразительной речи младших школьников.

Ключевые слова: развитие речи, стилистические умения, стиль, типы текстов, принципы, методы и приемы обучения, стилистические упражнения и задания.

The article deals with the urgent problem of theory and methodology of teaching the Ukrainian language at primary school – junior schoolchildren’s speech development on the functional-stylistic basis. Theoretically based and experimentally verified methodology of primary school pupils’ stylistic skills formation in the process of working with different types of text is proposed: the content of teaching has been specified, its principles have been outlined, the optimum teaching methods and techniques have been selected, the typology exercises, facilitating the formation of communicatively justified, stylistically expedient, expressive speaking of junior schoolchildren, have been outlined.

Keywords: speech development, stylistic skills, style, types of texts, principles, teaching methods and techniques, stylistic exercises and tasks.

Цитата, с. 7. а сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи одним із пріоритетних напрямів реформування змісту мовної освіти є посилення практичної спрямованості навчання мови й творчого розвитку дитини, забезпечення комунікативної компетентності учнів. Саме тому в основу початкового курсу української мови як основний принцип її засвоєння покладено різнобічний розвиток мовлення молодших школярів. Важливе місце в цьому багатогранному й водночас складному процесі належить систематичній роботі зі стилістики й культури мовлення. Основна мета її проведення в початкових класах – формування в учнів умінь комунікативно виправдано, стилістично доцільно користуватися засобами мови в усіх доступних для них видах і сферах мовленнєвої діяльності.

Слід зауважити, що в методиці навчання української мови питання стилістики й культури мовлення учнів початкових класів розглядалися ще в дореволюційний період (Буслаєв Ф., Срезневський І., Ушинський К, Бунаков М., Тихомиров Д., Тихєєва Є. та ін.). Починаючи з 20-30 pp. XX ст. в Україні зазначену проблему досліджували І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, Л. Нечай, М. Пентилюк, у Російській Федерації – М. Рибникова, К. Бархін, М. Рождественський, Т. Ладиженська та ін. В останні десятиліття простежується зростання інтересу науковців до проблем навчання мови й розвитку мовлення учнів на функціонально-стилістичній основі. Зарубіжні (Асташов М., Колесова О., Львов М., Чижова Т.) і вітчизняні методисти (Бадер В., Варзацька Л., Пентилюк М., Собко В., Сугейко Л. та ін.) здійснюють спроби визначити сукупність комунікативно-стилістичних умінь, необхідних для побудови текстів різних типів, розробити зміст і методику навчання молодших школярів свідомо вживати мовні засоби з огляду на адресата, мету й сферу використання мовлення.

Результати аналізу Державного стандарту початкової загальної освіти (2011) і навчальних програм з української мови для 1-4 класів (2006, 2013) свідчать, що вони орієнтують на засвоєння молодшими школярами елементарних відомостей про текст, його ознаки, будову, типи й стилі (практичне ознайомлення), що закладає основу для вироблення в учнів умінь сприймати, відтворювати й продукувати елементарні стилістично диференційовані висловлювання в усній і письмовій формах, редагувати їх. Проте, наші спостереження за навчально-виховним процесом на уроках мови, анкетування вчителів початкових класів, контрольні зрізи щодо володіння молодшими школярами монологічним мовленням дають можливість зробити висновок, що робота з формування стилістичних умінь в учнів початкових класів не проводиться на належному рівні.

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена, по-перше, соціальною значущістю проблеми володіння мовою як засобом спілкування, пізнання і впливу; по-друге, важливістю й необхідністю поліпшення стилістичної грамотності учнів; по-третє, недостатньою розробленістю проблеми в теоретичному й практичному аспектах.

Література

1. Бадер В.І. Взаємозв’язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Бадер Валентина Іванівна. – К, 2004. – 387 с

2. Варзацька Л.О. Навчання мови й мовлення на основі тексту : метод, посіб. / Л.О. Варзацька. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 112 с.

3. Пентилюк М.І. Робота з стилістики в 4-6 класах : посібник для вчителів / М. І. Пентилюк. – К. : Рад. школа, 1984.–136 с.

4. Сугейко Л.Г. Наступність і перспективність формування стилістичних умінь в учнів початкових та 5 класів загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сугейко Любов Григорівна. – Херсон, 2001. – 225 с

5. Чижова Т.И. Основы методики обучения стилистике в средней школе : учеб. пособ. / Т.И. Чижова. – М. : Просвещение, 1987. – 176 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 782 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS