Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.37.31
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Новосьолова В. Методи, прийоми й засоби навчання в процесі формування лексичної компетентності учнів 5–7 класів
2014-Чер-27, 17.09.09

В. Новосьолова. Методи, прийоми й засоби навчання в процесі формування лексичної компетентності учнів 5–7 класів …19–23.
Для покликання: Новосьолова В. Методи, прийоми й засоби навчання в процесі формування лексичної компетентності учнів 5–7 класів [Текст] / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2014. – №3(113). – 64 с. – С. 19–23.

У статті розглядається й обґрунтовується ефективність традиційних й інноваційних методів,прийомів і засобів навчання в роботі над формуванням лексичної компетентності учнів 5–7 класів на уроках української мови. Використання методів, прийомів і засобів у процесі становлення лексичної компетентності як складника комунікативної компетентності розглядаються на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до організації навчання.
Ключові слова: компетентнісний підхід, лексична компетентність, комунікативна компетентність, методи, прийоми, засоби навчання.

В статье рассматривается и обосновывается эффективность традиционных и инновационных методов, приемов и средств обучения в работе над формированием лексической компетентности учащихся 5–7 классов на уроках украинского языка. Использование методов, приемов и средств в процессе становления лексической компетентности как составляющей коммуникативной компетентности рассматриваются на основе компетентностного, личностно ориентированного и деятельностного подходов к организации обучения.
Ключевые слова: компетентностный подход, лексическая компетентность, коммуникативная компетентность, методы, приемы, средства обучения.


The article examines and substantiates the effectiveness of traditional and innovavatsiynyh methods, techniques and tools in the study of the formation of lexical competence of students in grades 5J7 Ukrainian language lessons. The use of methods, techniques and tools in the making of lexical competence as a component of communicative competence are considered on the basis of competence, personality and activity-oriented approach to learning.
Keywords: competence approach, lexical competence, communicative competence, methods, techniques, training aids.


Цитата, с. 19. Робота вчителя-словесника передбачає постійний перегляд й оновлення принципів, форм, методів і прийомів організації навчання з метою оволодіння знаннями, визначеними Державним стандартом базової й повної середньої освіти з української мови [2], формування відповідних умінь і навичок, що становлять основу комунікативної компетентності й, зокрема, лексичної як її складника. Знання про мову мають бути не самоціллю в навчанні, а засобом, що дає змогу виробити вміння використовувати мову в мовленнєвій практиці. Оволодіння теоретичними відомостями повинне створити ту основу, без якої неможливе формування комунікативної компетентності.
Увага лінгводидактів останнім часом зосереджена на впровадженні компетентнісного підходу, який є втіленням інноваційного процесу в освіту й мовну зокрема. Результатом такого процесу буде формування загальної компетентності, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання й містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. Компетентність, на думку А. Хуторського, – це сукупність взаємопов’язаних характеристик учня (ціннісно-смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок, здібностей), зумовлених досвідом його діяльності в певній соціальній особистісно-значущій сфері [21, с. 185].
Компетентнісний підхід пов’язаний із особистісно
орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Він потребує трансформації змісту освіти, перетворення його з моделі, яка існує об’єктивно, для «всіх» учнів, на суб’єктивні надбання одного учня, що їх можна виміряти. Компетентність базується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. О. Савченко цілком слушно зазначає, що «компетентнісна освіта більше зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, аніж на обсяг знань [17, с. 69]».
Сучасний учень основної школи повинен чітко усвідомити, що, готуючись до професійного вибору, необхідно оволодіти певними мовнокомунікативними вміннями, що забезпечують сформованість комунікативної компетентності, сутність якої полягає в сукупності знань про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також в умінні ефективно застосовувати здобуті знання в конкретному спілкуванні, у ролі адресанта й адресата. Складником комунікативної компетентності є мовна компетентність, яка означає знання учасниками комунікації норм і правил мови й уміле використання їх під час продукування висловлювань [7, с. 13].
Невід’ємним складником мовної компетентності є лексична компетентність, яка полягає в усвідомленому й умотивованому оволодінні лексичними засобами мови й умінні користуватися ними. Лексична компетентність передбачає не лише наявність багатого словникового запасу, а й уміння використовувати наявні в активі лексичні елементи в процесі мовлення для вираження своєї позиції й ставлення до сказаного, здатність варіювати лексичними засобами залежно від сфери й ситуації, у яких відбувається комунікативний процес. «Успішність формування лексичної компетентності залежить від рівня сформованості лексичних навичок, обсягу здобутих і засвоєних знань про лексичну сторону мовлення й динамічної взаємодії цих складників на основі загальної мовної й лексичної усвідомленості [8, с. 215]».

Література
1. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови: [навчально-методичний посібник] / Олександр Михайлович Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.
2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (Проект) // Українська мова і література в школі. – 2011. – №5. – С. 53-61.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология: [учеб. пособие] / Ирина Александровна Зимняя. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 480 с.
4. Кратасюк Л.М. Інтерактивні методи в навчанні учнів 5-6 класів створювати тексти різних типів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» / Л.М. Кратасюк. – К., 2011. – 20 с.
5. Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика: [монографія] / Оксана Анатоліївна Кучерук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 420 с.
6. Лернер И.Я. О методах обучения / И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин // Сов. педагогика. – 1965. – № 3. – С. 115-128.
7. Мацько Л.І. Культура української фахової мови : [навч. посіб.] / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К. : Академія, 2007. – 360 с. (Альма-матер).
8. Методика навчання іноземних мов і культур: теоріяі практика : підручник для студ. Класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін./ за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.
9. Методика викладання української мови в середній школі / [І.С. Олійник, В. К. Іваненко, Л.П. Рожило, О.С. Скорик]; за ред. І.С. Олійника. – К. : Вища школа, 1989. – 439 с.
10. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : [навч.-метод. посіб.] / [Потапенко О.І., Потапенко Г.І., Кожуховська Л.П. та ін.] ; за заг. ред. О.І. Потапенка. – К. : Міленіум, 2006. – 332 с.
11. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / [М. І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман та ін.] ; за ред. М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.
12. Методика развития речи на уроках русского языка : [пособие для учителей ] / [Н.Е. Богуславская, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова и др.] ; под. ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Просвещение, 1980. – 240 с.
13. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. (Проект) // Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / [В.М. Литвин (кер.), В.П. Андрущенко, С.О. Довгий та ін.]. – К. : Навчальна книга, 2003. – 943 с. – (книга 3. Модернізація освіти).
14. Палихата Е.Я. Самостійна робота як метод навчання української мови / Е.Я. Палихата // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 5. – С. 253C262.
15. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / Олена Іванівна Пометун. – К. : Б. в., 2007. – 144 с.
16. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи / [укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф / за ред. Л.В. Скуратівського]. – Київ, Ірпінь : Перун, 2005. – 176 с.
17. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.
18. Совершенствование методов обучения русскому языку: сборник статей : [пособие для учителей] / [сост. А.Ю. Купалова]. – М. : Просвещение, 1981. – 160 с.
19. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи : [учебное пособие] / Лидия Прокофьевна Федоренко. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с.
20. Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку : [пособие для учителей] / Лидия Прокофьевна Федоренко. – М. : Просвещение, 1973. – 160 с.
21. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и методике обучения / Андрей Викторович Хуторской. – СПб. : Питер, 2004. – 541 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1132 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS