Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.34.59
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

О. Кучерук. Соціокультурний розвиток учнів як лінгвометодична проблема
2014-Кві-10, 09.20.03

О. Кучерук. Соціокультурний розвиток учнів як лінгвометодична проблема …2–7.

Покликання: Кучерук О. Соціокультурний розвиток учнів як лінгвометодична проблема [Текст] / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2014. – №2 (112). – 64 с. – С. 2–7.

У статті висвітлено лінгводидактичні питання проблеми соціокультурного розвитку особистості учня. Зокрема, окреслено умови, що впливають на ефективність соціокультурного розвитку зростаючої особистості в контексті шкільної україномовної освіти. Розглянуто особистісно орієнтований, лінгвокультурологічний, аксіологічний, текстоцентричний, герменевтичний, комунікативно-ситуативний і креативний аспекти методики реалізації соціокультурного складника змісту шкільного курсу української мови. Зосереджено увагу на методах навчання, які уможливлюють соціокультурний розвиток мовної особистості школяра.

Ключові слова: соціокультурний розвиток мовної особистості, соціокультурна компетентність, соціокультурна змістова лінія україномовної освіти, цінності, культурні смисли, принципи навчання, методи навчання.

В статье освещаются лингводидактические вопросы проблемы социокультурного развития личности ученика. В частности, определены условия, которые влияют на эффективность социокультурного развития подрастающей личности в контексте школьного украиноязычного образования. Рассмотрены личностно ориентированный, лингвокультурологический, аксиологический, текстоцентрический, герменевтический, коммуникативно-ситуативный и креативный аспекты методики реализации социокультурной составляющей содержания школьного курса украинского языка. Сосредоточено внимание на методах обучения, которые дают возможность осуществлять социокультурное развитие подрастающей языковой личности.

Ключевые слова: социокультурное развитие языковой личности, социокультурная компетентность, социокультурная содержательная линия украиноязычного образования, ценности, культурные смыслы, принципы обучения, методы обучения.

The article deals with the linguodidactic question of pupil’s individual socio-cultural development problem. In particular, it was outlined the conditions that influence the effectiveness of socio-cultural development of the young individual in the context of Ukrainian school education. We have considered personality oriented, Lingui-cultural, axiological, text-centred, hermeneutic, communicative and situational and creative methodical aspects of realization sociocultural component school course content Ukrainian language. Attention was given to teaching methods that enable social and cultural development of the growing linguistic identity.

Keywords: social and cultural development of linguistic identity, sociocultural competence, sociocultural substantial lines of Ukrainian language education, values, cultural meanings, principles of teaching, methods of teaching.

Цитата, с. 3. Ефективність соціокультурного розвитку учнів закономірно зумовлюється їхньою позитивною мотивацією до процесу засвоєння знань, пов'язаних із суспільно прийнятою культурою, оволодіння вміннями, способами, засобами організації й раціонального здійснення навчально-пізнавальної й мовленнєво-комунікативної діяльності відповідно до соціальних норм поведінки, морально-етичних, естетичних та інших цінностей, набуття досвіду ціннісного ставлення до світу. Учитель має не лише на початку уроку викликати навчально-пізнавальну мотивацію, а й підтримувати її впродовж уроку, тобто забезпечувати мотиваційну готовність до навчальної діяльності в соціокультурному освітньому середовищі на всіх етапах уроку. Ця проблема має психолого-педагогічний характер. Один із шляхів розв'язання окресленої проблеми – збагачення й урізноманітнення навчальної діяльності школярів за допомогою традиційних й інноваційних методів і засобів, які можуть стати реальним мотиваційним чинником, якщо будуть відповідати особистісним інтересам, потребам, індивідуально-віковим особливостям учнів, не суперечитимуть їхнім персональним навчально-пізнавальним стилям тощо. З позицій соціокультурного розвитку зростаючої україномовної особистості навчально-виховна система має стимулювати й забезпечувати потреби учнів у соціокультурній мовній освіті, необхідній для творчої життєдіяльності в українському соціальному просторі. За таких освітніх умов відбуватиметься інтегрування соціального й навчально-пізнавального мотивів особистості. Усвідомлення учнями соціокультурного значення навчального мовного матеріалу для ефективної самореалізації в суспільстві – важливий мотиваційний стимул до предмета вивчення й процесу навчальної діяльності, зокрема пізнавальної й мовленнєвої.

Цитата, с. 4. Методика організації процесу соціокультурного розвитку зростаючої мовної особистості залежить від дотримання таких специфічних принципів: народності навчального змісту мовної освіти; культуровідповідності навчання мови; поліфункціональності мовної освіти; текстоцентризму; ситуативності; діалогічності навчання мови; рольової організації змісту і процесу формування мовної особистості; риторизації педагогічного дискурсу з урахуванням національних традицій красномовства, лінгвокультурологічного принципу, комунікативно-ситуативного принципу, принципу інтеграції комунікативного й соціокультурного підходів у навчанні мови. Ці принципи орієнтують на духовно-інтелектуальний розвиток мовної особистості учня шляхом поєднання мовно-мовленнєвої підготовки з вивченням регіональної, національної, загальнолюдської культури. Здійснення соціокультурного розвитку мовної особистості школяра передбачає розв'язання низки завдань: поетапне розширення соціокультурних і лінгвокультурологічних знань учнів; реалізація соціокультурного підходу до навчання української мови у зв'язку з іншими підходами (особистісно орієнтованим, системно-структурним, комунікативно-ситуативним тощо); застосування варіативних методик навчання української мови соціокультурного спрямування на основі інтеграції в змісті, у формах, методах, засобах навчання, з використанням дидактичних текстів різної соціокультурної тематики, сучасних засобів ІКТ. Як було зазначено, проблема соціокультурного розвитку мовної особистості учня є багатоаспектною, тому її дослідження має здійснюватися в різних аспектах, співвідносних з актуальними підходами до побудови й реалізації лінгвометодичної системи соціокультурного спрямування. Цілісність погляду на розв'язання зазначеної проблеми вбачаємо в єдності аспектів, особливості яких окреслимо далі.

Література

1. Бацевич Флорій. Духовна синергетика рідної мови: Лінгвофілософські нариси: [монографія] / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2009. – 192 с.

2. Библер B.C. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / B.C. Библер. – М.: Политиздат, 1990. – 413 с.

3. Горошкіна О. Підручник як засіб формування соціокультурної компетенції учнів / О. Горошкіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 22. – Ч. II. – С 183-189.

4. Мацько Л.І. Українська мова в освітньому просторі : [навч. посібник] / Л.І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 607 с.

5. Нікітіна А.В. Педагогічний дискурс учителя-словесника : [монографія] / А.В. Нікітіна. – К. : Ленвіт, 2013. – 338 с.

6. Потапенко О. Лінгвокультурологічна, ноосферна парадигма навчання мови у ВНЗ / О. Потапенко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 6. – С. 57-60.

7. Ярмолюк А. Формування соціокультурної компетенції старшокласників у процесі роботи над текстом / А. Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 7–8. – С 33-37.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1000 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS