Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.47.30
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

О. Шуневич. Лінгводидактичні умови формування в учнів уміння вчитися на уроках української мови
2015-Січ-20, 09.51.48

О. Шуневич. Лінгводидактичні умови формування в учнів уміння вчитися на уроках української мови ... 15–20.

Для покликання: Шуневич О. Лінгводидактичні умови формування в учнів уміння вчитися на уроках української мови ... 15–20.

 

У статті порушується проблема формування вміння вчитися як ключової компетентності у про­цесі навчання української мови. Автор поділяє думку сучасних українських і закордонних учених про необ­хідність комплексного, систематичного й цілеспря­мованого впливу на особистість учня з метою роз­

витку вмінь, необхідних і під час навчання й для май­бутнього саморозвитку. У статті розкривається етимологія поняття вміння вчитися, аналізуються зміни в його трактуванні, розглядається питання класифікації вмінь. Зроблено спробу наповнення кож­ного з трьох компонентів структури ключової ком­петентності «Уміння вчитися» конкретним зміс­том. Автор представляє лінгводидактичні підходи щодо розвитку вміння вчитися на уроках української мови, які були експериментально перевірені в школах Житомирської області.

Ключові слова: ключова компетентність, уміння вчитися, загальнонавчальні вміння, структура клю­чової компетентності.

 

В статье поднимается проблема формирования умения учиться как ключевой компетентности в процессе обучения украинскому языку. Автор разде­ляет мнение современных украинских и зарубежных ученых о необходимости комплексного, системати­ческого и целенаправленного воздействия на личность ученика с целью развития умений, необходимых и при обучении и для будущего саморазвития. В статье раскрывается этимология понятия умение учиться, анализируются изменения в его интерпретации, рас­сматривается вопрос классификации умений. Сдела­на попытка наполнения каждого из трех компонен­тов структуры ключевой компетентности «Умение учиться» конкретным содержанием. Автор пред­ставляет лингводидактические подходы к развитию умения учиться на уроках украинского языка, кото­рые были экспериментально проверены в школах Жи­томирской области.

Ключевые слова: ключевая компетентность, уме­ние учиться, общеучебные умения, структура клю­чевой компетентности.

 

In this article the problem of developing learning abil­ities as a key competence in teaching Ukrainian language is discovered. The author shares the view of modern Ukra­inian scientists need for a comprehensive, systematic and deliberate action on the individual student to develop skills needed during learning and self-development for the fu­ture. The article discovers the etymology of the concept of ability to study analyzed changes in its interpretation, the issue of skills classification. The author makes attempts to fill each of the three components with the specific content and also presents methodological approaches to the devel­opment of the ability to learn from the lessons of the Ukranian language, which has been experimentally verified in schools of Zhytomyr region.

Keywords: key competence, learning abilities, general skills, the structure of key competence.

 

Цитата, с. 16. Проблема формування вміння вчитися набуває нового звучання й актуальності з кількох зна­чущих причин. По-перше, суспільство, у яко­му інформаційні ресурси визначають успіх практично всіх видів людської діяльності, вимагає розвитку осо­бистості, яка може визначати й розв’язувати пізна­вальні проблеми. По-друге, новий державний стан­дарт, перехід на який здійснюється на сучасному етапі розвитку освіти, ураховуючи такі вимоги сус­пільства, передбачає необхідність вироблення в учнів умінь «орієнтуватися у різноманітній інформації, ко­ристуватися сучасними інформаційними комунікаці­ями, провадити пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, сис­тематизувати, зіставляти різноманітні факти та відо­мості), ... самостійної навчальної діяльності, самороз­витку, самоконтролю» [2].

Проте школа поки не може надати випускнику освіту, що відповідала б таким динамічним змінам в соціумі, які ми спостерігаємо в останні десятиріччя. Натомість, як стверджують фахівці, сучасні учні бу­дуть мати професії, які ще не створені, використову­вати технології, яких сьогодні ще немає, розв’язувати завдання, з якими ми сьогодні не стикалися і про які навіть не знаємо [11]. Очевидно, що маємо зосередити свою увагу швидше не на тому, які знання і в якому об­сязі здобувають діти, а на тому, як вони навчаться са­мостійно здобувати ці знання з різних джерел, оперу­вати ними, постійно оновлювати, розширювати і про­дукувати нові.

Реалізуватися ця необхідність може у процесі формування низки компетентностей, з-поміж яких на перше місце українські науковці ставлять «уміння вчитися» [2].

Актуальність цієї проблеми засвідчують також ак­тивні наукові пошуки. У роботах В. Башманівського, Л. Гоженко, Р. Озолінша, В. Онищук, В. Паламарчук, Є. Полат, О. Савченко, Л. Скуратівського, Н. Тализіної, В. Моляко та ін. можна зустріти різноманітні тракту­вання цієї проблеми, але визначення умов формуван­ня вміння вчитися як ключової компетентності на уро­ках української мови не було предметом спеціального дослідження.

 

Література

1. Воровщиков С.Г. Достоинства и недостатки перечня универсальных учебных действий Федерального госу­дарственного образовательного стандарта общего образования // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. – 30 сентя­бря / [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-9.htm.

2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. С.Ю. Ніко-лаєва. – К. : Ленвіт, 2003.

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008. – 151 с.

5. Кузовлев В.П., Пассов Е.И., Коростелев В.С. Памятка как вспомогательное средство обучения. В кн. : Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия / Сост. Леонтьев А.А. – М. : Русский язык, 1991с.

6. Лошкарёва Н.А. Проблема формирования системы учебных умений и навыков / Н.А. Лошкарёва // Совет­ская педагогика. – 1980. – № 3. – С. 60-67.

7. Дослідницький метод у навчанні української мови [Текст] / С. Омельчук // Україн. мова і літ.-ра в школі : На­уково-методичний журнал. – Київ, 2012/1. – №2. – С. 7-10. – Література : С. 10.

8. Пометун О.І. Дидактичні шляхи формування цінностей учнів у навчанні історії / [Електронний ресурс]. – Ре­жим доступу : www.novadoba.org.ua

9. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підручник.– К. : Грамота, 2012. – 504 с.

10.Скуратівський Л. Стратегії формування мислення учнів як чинника мовленнєвого розвитку / Леонід Ску-ратівський // Дивослово. – 2005. – № 6. – С. 2-6.

11.Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М. : ООО «Издательство ACT», 2002. – 557, [3] с. – (Philosophy).

12.Фасоля А. Особистісно зорієнтований урок літератури: робота із суб’єктним досвідом учня / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ozonlit.org.

13.Хуторской А.В. Метапредметное содержание и результаты образования: как реализовать федеральные го­сударственные образовательные стандарты (ФГОС) // Интернет-журнал «Ейдос». – 2005. – 12 декабря.

Literatura

1. Vorovshchykov S.H. Dostoynstva y nedostatky perechnia unyversalnbikh uchebnbikh deistvyi Federalnoho hosudarstvennoho obrazovatelnoho standarta obshcheho obrazovanyia // Ynternet-zhurnal «Еidos». – 2007. – 30 sentiabria / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-9.htm.

2. Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi serednoi osvity / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua

3. Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia / nauk. red. S.Iu. Nikolaieva. – K. : Lenvit, 2003. – 273 s.

4. Kak proektyrovat unyversalnye uchebnye deistvyia v nachalnoi shkole : ot deistvyia k mysly: posobye dlia uchytelia / [A.H. Asmolov, H.V. Burmenskaia, Y.A. Volodarskaia y dr.]; pod red. A.H. Asmolova. – M. : Prosveshchenye, 2008. – 151 s.

5. Kuzovlev V.P., Passov E.Y. Korostelev V.S. Pamiatka kak vspomohatelnoe sredstvo obuchenyia. V kn. : Obshchaia metodyka obuchenyia ynostrannыm yazыkam. Khrestomatyia / Sost. Leontev A.A. – M. : Russkyi yazyk, 1991s.

6. Loshkareva N.A. Problema formyrovanyia systemic uchebnykh umenyi y navykov / N.A. Loshkareva // Sovetskaia pedahohyka. – 1980. – № 3. – S. 60-67.

7. Omelchuk S. Doslidnytskyi metod u navchanni ukrainskoi movy [Tekst] / S. Omelchuk // Ukrain. mova i lit.-ra v shkoli : Naukovo-metodychnyi zhurnal. – Kyiv, 2012/1. – № 2. – S. 7-10. – Literatura : S. 10.

8. Pometun O.I. Dydaktychni shliakhy formuvannia tsinnostei uchniv u navchanni istorii / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : www.novadoba.org.ua

9. Savchenko O.Ia. Dydaktyka pochatkovoi osvity: pidruchnyk.– K. : Hramota, 2012. – 504 s.

10. Skurativskyi L. Stratehii formuvannia myslennia uchniv yak chynnyka movlennievoho rozvytku / Leonid Skurativskyi // Dyvoslovo. – 2005. – № 6. – S. 2-6.

11. Toffler E. Shok budushcheho: Per. s anhl. / E. Toffler. – M. : OOO «Yzdatelstvo ACT», 2002. – 557, [3] s. – (Philosophy).

12. Fasolia A. Osobystisno zoriientovanyi urok literatury: robota iz sub’iektnym dosvidom uchnia / [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ozonlit.org.

13. Khutorskoi A.V. Metapredmetnoe soderzhanye y rezultaty obrazovanyia: kak realyzovat federalnye hosu-darstvennye obrazovatelnye standarty (FHOS) // Ynternet-zhurnal «Eidos». – 2005. – 12 dekabria / http://www.eidos.ru/journal/2005/

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 953 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS