Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.45.06
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

С. Омельчук. Шкільна морфологічна терміносистема української мови: ретроспективний аналіз
2014-Кві-13, 20.01.59

С. Омельчук. Шкільна морфологічна терміносистема української мови: ретроспективний аналіз …7–13.

Для покликання: Омельчук С. Шкільна морфологічна терміносистема української мови: ретроспективний аналіз [Текст] / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2014. – №1(111). – 64 с. – С. 7–13.

У статті досліджено становлення и кодифіковане закріплення української морфологічної термінології на основі ретроспективного аналізу шкільних граматик 1918, 1933, 1937, 1954, 1970 років, а також навчальних підручників кінця XX – початку XXI cm.

Ключові слова: морфологічна терміносистема, граматика, морфологія, лексико-граматичні класи слів, лексико-граматичні розряди частин мови, морфологічні категорії, граматична форма.

В статье исследовано становление и кодифицированное закрепление украинской морфологической терминологии на основе ретроспективного анализа школьных грамматик 1918,1933,1937,1954,1970 гг., а также учебников конца XX – начала XXI века.

Ключевые слова: морфологическая терминосистема, грамматика, морфология, лексико-грамматические классы слов, лексико-грамматические разряды частей речи, морфологические категории, грамматическая форма.

The article presents the retrospective analysis of the Ukrainian language morphological terminology formation, fixed in the educational literature from 20th of the XX century and up to the modern development of native linguistics methodology status. The Ukrainian grammar books of 1918s, 1933s, 1937s, 1954s, 1970s years and also educational textbooks of the end of the XX and the beginning of the XXI century have served as the sourceful basis to the research of the main morphological names' evolution. The aggregate of the terms expressing the system of grammatical concepts of morphology, that concern the lexical and grammar classes of words (noun, adjective, numeral, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, particle, interjection), lexical and grammar categories of speech parts (proper and compound nouns; qualitative adjectives; categories of adjectives and numerals, pronouns, conjunctions, particles and interjections; finite and поп-finite forms of the verb, participle and gerund), morphological and grammatical categories etc. is analyzed in the given article from the historical point of view.

Keywords: morphological terminology, grammar, morphology, the lexical and grammar classes of words, lexical and grammar categories of speech parts, morphological categories, grammatical form.

Цитата, с. 7. У вітчизняній лінгвометодиці досить актуальним залишається питання вироблення, формування й кодифікації терміносистем, що стосуються різних розділів шкільного курсу української мови, зокрема граматичної морфологічної термінології, яка протягом останнього століття, з одного боку, значно розширила свої межі, з іншого – зазнала істотних змін у термінологічних назвах окремих граматичних понять. Крім того, шкільна морфологічна терміносистема початку XXI ст. також перебуває в стані унормування терміноодиниць. Тому дослідження загальних тенденцій становлення української морфологічної термінології є важливим для теорії й практики навчання мови в сучасній школі.
У становленні української морфологічної термінології у вітчизняній лінгвістиці першої половини минулого століття важливу роль відіграли праці І. Огієнка, Є. Тимченка, Г. Шерстюка. Серед досліджень другої половини XX ст. значний внесок у вироблення граматичної терміносистеми української мови зробили С. Бевзенко, А. Грищенко, І. Кучеренко, Н. Москаленко, В. Русанівський та ін. У період 90-х pp. XX ст. – початку XXI ст. проблемі кодифікації морфологічних термінів присвячено наукові роботи І. Вихованця, К. Городенської, В. Горпинича, А. Загнітка, В. Ожогана та ін. У новітніх дослідженнях І. Ярошевич, зокрема в монографії «Українська морфологічна термінологія XX – початку XXI століття» [23], простежено шляхи становлення й кодифікованого закріплення в науковій практиці української морфологічної термінології від найдавнішого періоду розвитку граматичної думки в Україні до сучасного стану. Найпомітнішим досягненням останнього десятиліття є лексикографічна праця з морфології К. Городенської «Граматичний словник української мови: Сполучники» (2007 р.) [3].
Проте процес становлення й унормування шкільної морфологічної термінології української мови залишається мало дослідженим. Про це свідчить відсутність у вітчизняній лінгводидактиці системних наукових досліджень у цьому напрямі.

Література

 1. Глазова О. П. Рідна мова [Текст] : підруч. для б кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К: Зодіак-Еко, 2006. – 288 с.

 2. Глазова О. П. Рідна мова [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. – К: Зодіак-Еко, 2008. – 288 с

 3. Городенська К. Граматичний словник української мови: Сполучники [Текст] / Катерина Городенська. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.

 4. Горпинич В. О. Морфологія української мови [Текст]: [підруч. для студентів вищих навч. закл.] / Володимир Олександрович Горпинич. – К: ВЦ «Академія», 2004. – 336 с.

 5. Єрмоленко С. Я. Рідна мова [Текст]: підруч. для б кл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. – К: Грамота, 2006. – 296 с.

 6. Єрмоленко С. Я. Рідна мова [Текст]: підруч. для 7 кл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова. – К: Грамота, 2007. – 296 с.

 7. Загродський А. Граматика української мови. Частина перша: Морфологія [Текст]: підручник для 5 і б класів семирічної та середньої школи / А. Загродський, Н. Каганович, Г. Шевельов. – вид. 15-те, випр. – К: Рад. шк., 1954. –272 с.

 8. Каганович Н. Граматика української мови. Ч. І.: Морфологія [Текст]: підручник для 5 і б класів середньої школи / Н. Каганович, Г. Шевельов. – вид. 3-тє. – X.: Рад. шк., 1937. – 114 с.

 9. Кулик Б. М. Українська мова. Ч. І : Фонетика і морфологія [Текст]: підруч. для 5–б кл. восьмирічної школи / Б. М. Кулик, А. М. Кулик. – К: Рад. шк., 1958. – 272 с.

 1. Кулик Б. М. Українська мова. Ч. І : Фонетика і морфологія [Текст]: підручник для 5–б класів восьмирічної школи / Б. М. Кулик, А. М. Кулик. – вид. 14-те. – К: Рад. шк., 1970. – 272 с.

 2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: українська мова і українська література. 5-9 класи [Текст]. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

 3. Рідна мова [Текст]: підруч. для б кл. / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф. – 6-те вид. – К. : Освіта, 2003. – 254 с.

 1. Словник української мови: в 11 томах [Електронний ресурс] / АН УРСР; Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Том 5. – К: Наук, думка, 1974. – Режим доступу: sum.in.ua

 2. Словник української мови: в 11 томах [Електронний ресурс] / АН УРСР; Ін-т мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – Том 8. – К: Наук, думка, 1977. – Режим доступу: sum.in.ua

 1. Сучасна українська літературна мова [Текст] : підручник / [М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.]; за ред. М. Я. Плющ. – 5-те вид., стер. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с.

 2. Українська мова : експериментальний підручник для 5 класу шкіл з українською мовою навчання [Текст] / [О. М. Беляев, К. М. Плиско, Л. М. Симоненкова та ін.]. – К. : Рад. шк., 1970. – 192 с.

 1. Українська мова : експериментальний підручник для б класу шкіл з українською мовою навчання [Текст] / [О. М. Беляев, К. М. Плиско, Л. М. Симоненкова та ін.] ; за ред. О. М. Беляева. – Вид. 3-тє, перероб. – К. : Рад. пік., 1971.–128 с.

 2. Українська мова: підруч. для б кл. загальноосвіт. навч. закл. [Текст] / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 272 с.

 3. Українська мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. [Текст] / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 288 с.

 4. Українська мова [Текст] : проби, підруч. для б кл. / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Рад. шк., 1990. – 288 с.

 5. Шевчук А. Граматика української мови. Ч. І : Морфологія [Текст] : підручник для середньої школи. П'ятий рік навчання / А. Шевчук, І. Бойків, О. Радченко. – X. : Рад. шк., 1933. – 148 с.

 6. Шерстюк Г. Коротка українська граматика для школи. Ч. І. [Текст] / Грицько Шерстюк. – вид. 4-те. – К. : Вернигора, 1918. – 64 с.

 7. Ярошевич І. А. Українська морфологічна термінологія XX – початку XXI століття [Текст] : монографія / Ірина Арнольдівна Ярошевич. – К. : КНЕУ, 2010. – 196 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 699 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS