Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.41.45
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Шелехова Г., Цінько С. Особливості навчання учнів 5–7 класів сприймати мовлення на уроках української мови
2014-Чер-27, 17.11.50

Г. Шелехова, С. Цінько. Особливості навчання учнів 5–7 класів сприймати мовлення на уроках української мови …15–18.
Для покликання: Шелехова Г. Особливості навчання учнів 5–7 класів сприймати мовлення на уроках української мови [Текст] / Г. Шелехова, С. Цінько // Українська мова і література в школі. – 2014. – №3(113). – 64 с. – С. 15–18.

У статті висвітлюються особливості сприймання учнями 5-7 класів усних і письмових висловлювань. Звертається увага на труднощі, з якими стикаються школярі в процесі аудіювання й читання, зокрема йдеться про суб’єктивні, лінгвістичні (фонетичні,граматичні й лексичні) труднощі, а також ті, що зумовлені характером мовних засобів і структурно-композиційними характеристиками сприйнятих текстів на слух і зором, визначаються фактори впливу на якість сприймання учнями текстів.
Ключові слова: сприймання, розуміння, аудіювання, читання, суб’єктивні, лінгвістичні труднощі,фактори впливу на якість сприймання, українська мова, учні 5-7 класів.

В статье освещаются особенности восприятия учащимися 5-7 классов устных и письменных высказываний. Обращается внимание на трудности, с которыми сталкиваются школьники в процессе аудирования и чтения, в частности речь идет о субъективных, лингвистических (фонетических, грамматических и лексических) трудностях, а также тех, которые обусловлены характером языковых средств и структурно-композиционными характеристиками воспринятых текстов на слух и зрением, определяются факторы влияния на качество восприятия учащимися текстов.
Ключевые слова: восприятие, понимание, аудирование, чтение, субъективные, лингвистические трудности, факторы влияния на качество восприятия, украинский язык, учащиеся 5-7 классов.

The article highlights the features of students’ perception of 5-7 classes of oral and written statements. Draws attention to the difficulties faced by students in the process of listening and reading, in particular the case of subjective, linguistic (phonetic, grammatical and lexical) constraints, as well as those due to the nature of linguistic resources and structural – compositional characteristics perceived by ear texts and vision, identifies issues affecting the quality of students’ perception of texts. The need to take certain measures teacher to overcome linguistic difficulties students, teaching them to overcome their own efforts, with special assignments and exercises. After all, the purpose of learning the ukrainian language as a whole, and therefore each of hotel jobs, is the development of student’s personality. He should know exactly what he hears or reads a specific message, and that new and useful it can take from it.
Keywords: perception, understanding, listening, reading, subjective, linguistic difficulties, the factors affecting the quality of perception, ukrainian language, pupils of 57 classes.

Цитата, с. 15. Стан сучасного освітнього простору потребує підготовки молодого покоління до активної життєтворчості в якісно нових умовах сьогодення. Оновлення змісту навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах пов’язується з певними змінами в стратегічних напрямах розвитку сучасної шкільної освіти – спрямування навчальної діяльності на вироблення в учнів необхідних життєвих компетентностей, які сприяли б випускникам комфортно почуватися в сучасному світовому просторі.
Навчання учнів ЗНЗ української мови передбачає врахування сучасних підходів, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти.
Як зазначається в оновленій чинній програмі з української мови, «пріоритетною ідеєю курсу української мови в основній школі є забезпечення інтенсивного мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів [1, с.3]».
Володіння українською мовою, уміння спілкуватися, домагатися успіхів у процесі комунікації, уміти самостійно здобувати знання є тими характеристиками особистості, які здебільшого визначають досягнення людини практично в усіх галузях життя, сприяють її успішній адаптації до мінливих умов сучасного світу.
Провідним каналом самостійного здобуття знань,розвитку й саморозвитку особистості учня є сприймання (аудіювання й читання) усних і письмових висловлювань (текстів), розуміння сприйнятої інформації, яка стає надбанням учня, сприяє формуванню вмінь відтворювати й створювати власні висловлювання в різних ситуаціях спілкування на основі здобутої інформації.
Як відомо, комунікативна функція мови реалізується в конкретних видах мовленнєвої діяльності, які сприяють взаємодії і взаєморозумінню між людьми в процесі спілкування. А отже, практичне володіння українською мовою потребує передусім сформованості й розвитку в учнів умінь і навичок у всіх чотирьох взаємопов’язаних видах мовленнєвої діяльності – аудіюванні(слуханні й розумінні), читанні, говорінні, письмі.

Література
1. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова: Українська література. 5–9 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.
2. Ожегова Н.С. Об обучении восприятию и пониманию звучащей речи [Текст] / Н.С. Ожегова // Вопросы обучения русскому языку иностранцев на начальном этапе / Под ред. А.А. Миролюбова и Э.Ю. Сосенко. – 2-е изд. – М. : Русский язык, 1976. – С. 159-167.
3. Гудзик И.Ф. Речевая направленность обучения русскому языку. Аудирование [Текст] / И.Ф. Гудзик // Рус. яз. и лит.в учебных заведениях. – 1996. – № 1. – С. 4-7.
4. Шанский Н.М., Резниченко И.Л., Кудрявцева Т.С. и др. Что такое язык и что такое владеть им? [Текст] / Под. ред. Н.М. Шанского. – Л. : Просвещение, Ленинградское отделение, 1989. – 248 с.
5. Золотницкая С.П. Упражнения для обучения учащихся V–VІ классов пониманию речи со слуха [Текст] / С.П.Золотницкая // Ин. яз. в школе. – 1960. – № 6. – С. 31C34.
6. Гоцкин Н.Г. Лингвистические факторы беспереводного понимания устных иноязычных высказываний [Текст] / Н.Г. Гоцкин // Обучение рецептивным видам речевой деятельности в школе и вузе. – Хабаровск, 1981.
 – С. 12-22.
7. Біляєв О.М. Лінгвістичний аналіз мовлення вчителя [Текст] / О. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1999. – № 1. – С. 39-41.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 641 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS