Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.46.21
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Т. Гнаткович. Формування мовної компетентності п'ятикласників у процесі вивчення синтаксичних одиниць
2014-Кві-13, 19.56.57

Т. Гнаткович. Формування мовної компетентності п'ятикласників у процесі вивчення синтаксичних одиниць …14–18.

Для покликання: Гнаткович Т. Формування мовної компетентності п'ятикласників у процесі вивчення синтаксичних одиниць [Текст] / Т. Гнаткович // Українська мова і література в школі. – 2014. – №1(111). – 64 с. – С. 14–18.

У статті висвітлюється розвиток синтаксичних умінь і навичок п'ятикласників, який досягається низкою завдань на вдосконалення мовно-комунікативної діяльності, у процесі якої особлива увага приділяється роботі з текстом з опорою на лінгвістичну теорію.

Ключові слова: система вправ, текст, синтаксична компетентність, мовні вправи, комунікативні завдання, методи, прийоми, засоби навчання.

В статье рассматривается развитие синтаксических умений и навыков пятиклассников, которые достигаются рядом заданий на усовершенствование языковой и коммуникативной деятельности, в процессе которой особенное внимание уделяется работе с текстом с опорой на лингвистическую теорию.

Ключевые слова: система упражнений, текст, синтаксическая компетентность, языковые упражнения и коммуникативные задания, методы, приемы, средства обучения.

The article deals with the development of syntactic skills of 5 grade pupils, which is achieved with the help of the serious of tasks based on improving language and communication activity. The great attention is paid on the work with the text and based on the linguistic theory.

Keywords: system of tasks, text, syntactic competence, language tasks, communicative tasks, methods, ways, means of learning.

Цитата, с. 15. Для зацікавлення учнів матеріалом уроку вчитель підкреслює практичне значення відомостей із теми, яка вивчається, використовує оригінальні, незвичні підходи до викладу матеріалу, застосовуючи такі інтерактивні вправи, як «мозковий штурм», евристичне спостереження за мовним матеріалом, текстом, результативність яких досягається шляхом здійснення пошукової діяльності. Варто наголосити, що синтаксична компетентність учнів п'ятого класу повинна формуватися саме на матеріалі тексту.

Отже, основне завдання вчителя під час опрацювання розділу «Відомості з синтаксису й пунктуації» полягає в закріпленні й поглибленні знань, здобутих дітьми в початковій школі. У процесі засвоєння синтаксичних одиниць учні осмислюють відмінність між словом і словосполученням, розпізнають, розмежовують словосполучення й речення в тексті; конструюють речення залежно від комунікативного завдання; аналізують другорядні члени, способи їх вираження; види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням; правильно інтонують і роблять синтаксичний розбір речень.

Найкраще вивчення синтаксичних одиниць реалізується в методі вправ, навчальна мета якого полягає в тому, що вчитель-словесник за допомогою вправ і завдань до них, що виконують учні, спрямовує їх на засвоєння, вироблення, удосконалення й закріплення граматичних умінь і навичок. Тому методика виконання мовно-комунікативних вправ вимагає приділяти увагу як мовним закономірностям, так і текстовій технології, що розкривається в методах, прийомах і організаційних формах пізнавальної діяльності школярів.

Методи евристичного спостереження й рефлексії дають змогу учням формулювати теми текстів у формі словосполучень і речень, використовувати в мовленні виразні й доцільні словосполучення з ряду синонімічних, різних за будовою й метою висловлювання речень, готувати повідомлення на вивчену лінгвістичну тему, добирати приклади на підтвердження висловлених суджень, оперувати мовним апаратом, який сприятиме успішному конструюванню власних текстів.

У процесі вивчення тем «Словосполучення», «Речення, його граматична основа (підмет і присудок)», «Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)», «Другорядні члени речення» учням пропонується аналізувати речення з текстів художнього, публіцистичного, наукового стилів для з'ясування образних засобів мови; розпізнавати й розмежовувати словосполучення й речення в тексті; вичленовувати словосполучення зі складу речення; визначати граматичне значення словосполучення й речення, межі речень і їх граматичні основи, функції й способи вираження їх; будувати словосполучення з різним граматичним значенням; конструювати речення залежно від комунікативного завдання; аналізувати другорядні члени, способи їх вираження; види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням; правильно інтонувати речення, уживати розділові знаки в кінці речень; робити синтаксичний розбір речення.

Література

  1. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови: Навч.-метод. посіб. / О.М. Біляєв. – К: Генеза, 2005. – 180 с.

  2. Горошкіна О.М. Формування мовної особистості учня / Горошкіна О.М., Кузьмішина О.С., Мордовцева Н.В., Нікітіна А.В., Попова Л.О., Порохня Л.В., Рудіна О.М., Студенікіна В.П. – Луганськ: СПД Рєзніков B.C., 2009. – 304 с.

  3. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / С Караман. – К: Ленвіт, 2000. – 272 с

  4. Ладыженская Т.А. Система упражнений по развитию связной речи / Т.А. Ладыженская // Совершенствование методов обучения русскому языку: сборник статей / [сост. А.Ю. Купалова]. – М.: Просвещение, 1981. – С. 43-47.

  5. Мельничайко В.Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк, Л.П. Рожило. – К.: Радянська школа, 1982. – 216 с

  6. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах: Підручник для студентів-філологічних факультетів університетів / За ред. M.I. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2005.

  7. Омельчук С.А. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях: урок – лінгвістичне дослідження / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 7. – С. 13-15.

  8. Онищук В.О. Дидактичні основи засвоєння учнями мовних навичок і умінь / В.О. Онищук // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 3. – С. 48-53.

9. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Методика навчання української мови у таблицях і схемах: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2006.

  1. Симоненко Т. Нові форми проведення уроків з мови / Т. Симоненко // Дивослово. – 1998. – № 5. – С. 23-28.

  2. Шелехова Г.Т. Висловлювання учнів на лінгвістичну тему / Г.Т. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 11. –С. 17-21.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 908 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS