Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 15.55.18
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування




Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Т. Яценко. Особливості розвитку методики навчання літератури на початковому етапі
2014-Срп-08, 22.18.55

Т. Яценко. Особливості розвитку методики навчання літератури на початковому етапі …24–29.

Для покликання: Яценко Т. Особливості розвитку методики навчання літератури на початковому етапі [Текст] / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №5(115). – 64 с. – С. 24–29.

У статті подано ретроспективний аналіз основних періодів та етапів розвитку методики літератури з обґрунтуванням ролі різних чинників у формуванні системи науково-методичного знання. Розлянуто педагогічні ідеї вітчизняних і зарубіжних методистів, що розкривають ключові проблеми літературної освіти на початковому етапі її розвитку у змістовному й організаційно-діяльнісному аспектах, окреслено перспективні тенденції їх подальшого функціонування.

Ключові слова: етапи та періоди розвитку, шкільна літературна освіта, методика навчання літератури, динаміка педагогічних явищ.

В статье подан ретроспективный анализ основных периодов и этапов развития методики литературы с обоснованием роли разных факторов в формировании системы научно-методических знаний. Рассмотрены педагогические идеи отечественных и зарубежных методистов, которые раскрывают основные проблемы литературного образования на началь¬ном этапе его развития в содержательном и организационно-деятельностном аспектах, очерчены перспективные тенденции их последующего функционирования.

Ключевые слова: этапы и периоды развития, школьное литературное образование, методика обучения литературе, динамика педагогических явлений.

The article deals with the retrospective analysis of main periods and phases of development of literature methodology. It justifies the part of different factors in the scientific methodical system formation. The pedagogical concepts of home and foreign Methodists that establish the main problems of literature education on the beginning of its development in informative and activity aspect have been considered. The perspective trends of concept further functioning have been determined.

Keywords: phases and periods of development, school literature education, the method of teaching of Literature, dynamics of educational notions.

 

Цитата, с. 24. В умовах модернізації шкільної літературної освіти чітко окреслю¬ється проблема аналізу і засвоєння історичних надбань методичної науки, що є важливою умовою реального поступу як теоретичної думки щодо перспек¬тив змістового й формального аспектів викладання української літератури в школі, так і шкільної практики літературної освіти.

Критичний аналіз історичного досвіду методики навчання української літератури є важливим джерелом розробки стратегії сучасної літературної освіти, необхідною основою наукового пізнання, на ґрунті якого виникають науково-методичні концепції. Ви¬вчення процесу становлення шкільної літературної освіти дає змогу оцінити її сучасний стан, глибше розглянути й усвідомити динаміку педагогічних явищ, характерних для певних суспільно-політичних і соціально-культурних умов, з’ясувати особливості української методики викладання літератури в загально¬навчальних закладах.

Цитата, с. 28. У своїй методичній системі В. Стоюнін відстоював пріоритет пізнавально-виховної ролі літератури. На його думку, ґрунтовний аналіз твору дає можливість поєднувати розумовий, моральний та естетичний розвиток учня, а вивчення біографії письменника є благодатним вихованим матеріалом.

Аналіз художнього твору вчений визначав як мислительну операцію, що передбачає такі дії: а) вивчення окремих фактів; б) усвідомлення внутрішніх зв’язків між ними; в) пояснення фактів, що доводять ідейну спрямованість твору [15, с 299], аналіз якого допомагає людині пояснити саму себе, розвиває її розумово, морально й естетично, сприяє усвідомленню зв’язків особистих інтересів із національними та загальнолюдськими цінностями [15, с 301, 316].

Розробляючи методику літературного аналізу, В. Водовозов висловився за поширений і нині вибірковий попередній розгляд ключових епізодів тексту як завершених та самодостатніх художніх одиниць, що дає учням можливість ознайомитися з найбільш характерним уривком і глибоко його проаналізувати. Вчений-методист окреслив основи подієвого (послідовного) типу літературного аналізу, в процесі якого учні (вчитель) читають твір за частинами з метою загального ознайомлення зі змістом, не пояснюючи прочитаного, а переказують його з метою запам’ятовування; однак читаючи твір повторно, учні глибоко проникають у всі деталі художнього тексту [4, с 337-355, 342]. В. Водовозов наголошував на освітньо-виховних можливостях художнього образу, який має найбільше естетичне навантаження, сприяє вихованню в учнів норм поведінки, формуванню їхніх морально-духовних цінностей.

Послідовник В. Стоюніна Віктор Острогорський (1840-1902 pp.), представник етико-естетичної течії у методиці літератури, основним завданням вивчення художніх творів у школі вважав виховання в учнів культури почуттів та розвиток естетичного смаку. Свого часу вчений визначив поняття літературної освіти, що охоплює знання літературних творів, теорії та історії літератури, передбачає навички виразного читання і розвинуте мовлення учнів, впливає на художній смак та естетичну сприйнятливість читачів. На його думку, в учнів слід планомірно розвивати розум, почуття та уяву – ті категорії, що є основними показниками духовного світу розвинутої особистості (П. Юркевич).

У контексті навчально-виховних завдань тодішньої літературної освіти й осмислення тенденцій розвитку методичної науки значний інтерес викликає педагогічна концепція В. Острогорського про вплив розумового розвитку особистості на її моральне виховання, оскільки «розвиток розумових здібностей повинен дотично відбитися і на моральній діяльності людини [11, с 29-30]», а діяльність, зокрема й моральна, має формувальний вплив на суб’єкта.

Висновки. Отже, досягненнями вітчизняної педагогічної теорії, методичної думки і шкільної практики навчання літератури проаналізованого періоду є гуманістична спрямованість давньоруської та середньовічної освіти в Україні, ідеї впорядкованого шкільного навчання, що успішно впливає на розвиток інтелекту і доброчинності школярів, а також зв’язок тодішньої шкільної освіти з потребами держави, а навчання літератури – з життям та інтересами людини і суспільства.

Література

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – 640 с.

2. Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка: учеб. пособ. для студентов пед. институтов / Ф.И. Буслаев. – М.: Просвещение, 1992. – 512 с.

3. Водовозов В.И. Словесность в образцах и разборах / В.И. Водовозов. Избранные педагогические сочинения / Сост. B.C. Аранский. – М.: Педагогика, 1986. – 480 с.

4. Козельский Я.П. Философические предложения, сочиненные надворным советником: Из наследия мировой философской мысли. История философии / Я.П. Козельский. – М.: ЛКИ, 2010. – 216 с.

5. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.Л. Шевнюк та ін.; За ред. М.М. Заковича. – 4-е вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2009. – 589 с.

6. Лутай B.C. Філософія сучасної освіти: навч. посіб. / B.C. Лутай. – К: Центр «Магістр-S» творчої спілки вчителів України, 1996. – 256 с.

7. Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики викладання української літератури / О.Р. Мазуркевич. – К.: Рад. школа, 1962.– 375 с.

8. Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.

9. Острогорский А.Н. О влиянии умственного развития на нравственное воспитание / Острогорский А.Н. Избранные педагогические сочинения / Сост. М.Г. Данильченко. – М.: Педагогика, 1985. – 352 с.

10. Педагогічні ідеї Г. Сковороди. – К.: Вища школа, 1972. – 246 с.

11. Педагогическое наследие / Сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1988. – 416 с.

12. Розвиток школи і педагогічної думки на Україні: тези доп. міжвузівської наук.-практ. конф., присв. 1000-річчю школи Київської Русі. – Ніжин, 1989. – 112 с.

13. Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навч. посіб. / А.Л. Ситченко. – К: Ленвіт, 2011. – 291 с

14. Смирнов В.Г. Феофан Прокопович / В.Г. Смирнов. – М.: Соратник, 1994. – 224 с.

15. Стоюнин В.Я. О преподавании русской литературы / Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения / Сост. Г.Г. Савенок. – М.: Педагогика, 1991. – 368 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 965 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів




Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS