Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.33.53
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Новосьолова. Комунікативнодіяльнісний підхід до вивчення синтаксису на уроках української мови у 8 класі
2015-Тра-31, 14.24.46

В. Новосьолова. Комунікативнодіяльнісний підхід до вивчення синтаксису на уроках української мови у 8 класі …15–19.

Для покликання: Новосьолова В. Комунікативнодіяльнісний підхід до вивчення синтаксису на уроках української мови у 8 класі [Текст] / В. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 15–19.

 

Статтю присвячено науковому обґрунтуванню сутності й змістового наповнення понять «підхід до навчання», «комунікативно-діяльнісний підхід»; розгляду переваг комунікативно-діяльнісного підходу до навчання української мови, зокрема до вивчення синтаксису й пунктуації української мови у 8–9 класах. Автором зосереджено увагу на необхідності опанування учнями особливостей функціонування синтаксичних конструкцій у різних мовленнєвих ситуаціях, навчання синтаксису на рівні тексту.

Ключові слова: підхід до навчання, комунікативно-діяльнісний підхід, вивчення синтаксису й пунктуації, функціонування синтаксичних конструкцій.

 

Статья посвящена научному обоснованию сущности и содержательного наполнения понятий «подход к обучению», «коммуникативно-деятельностный подход»; рассмотрения преимуществ коммуникативно-деятельностного подхода к обучению украинскому языку, в частности к изучению синтаксиса и пунктуации украинского языка в 8–9 классах. Автором сосредоточено внимание на необходимости овладения учащимися особенностями функционирования синтаксических конструкций в различных речевых ситуациях, обучение синтаксиса на уровне текста.

Ключевые слова: подход к обучению, коммуникативно-деятельностный подход, изучение синтаксиса и пунктуации, функционирования синтаксических конструкций.

 

The article is devoted to scientific substantiation of essence and content for the «learning approach», «communicative activity approach»; consider the benefits of communicative and active approach to learning the Ukrainian language, in particular, to the study of syntaxand punctuation of the Ukrainian language in grades 8–9. The author focused on the need to give students the peculiarities of the functioning of syntactic constructions indifferent speech situations, learning the syntax at thetext.

Keywords: approach to learning, communicativeactivity approach, the study of syntax and punctuation,syntax functioning.

 

Цитата, с. 17. Отже, необхідною методичною вимогою до вивчення синтаксису є твердження, що вивчення синтаксичних одиниць повинно здійснюватися на рівні тексту.

Комунікативно-діяльнісний підхід, який виплива зфункції мови (бути засобом спілкування) і функції мовлення (здійснювати спілкування), передбачає вироблення мовленнєво-мисленнєвих умінь на рівні граматики, а це означає, що:

а) будь-яке висловлювання на уроці має бути вмотивованим;

б) учень готується до висловлення, накопичуючи мовні факти шляхом спостереження над його функціонуванням у тексті;

в) учень усвідомлює закономірності функціонування синтаксичних конструкцій, виробляє пунктуаційні навички на основі мовленнєвих зразків в активній ситуації мовлення (усвідомлюючи свою участь у навчальній комунікації);

г) результатом засвоєння кожної граматичної темиповинен бути письмовий текст.

Мета вивчення синтаксису полягає в тому, щоб дати уявлення учневі про основні одиниці розділу – з боку граматичного значення, про синтаксичну систему української мови (про зв’язки й відношення, у яких перебувають словоформи й синтагми української мови); сформувати основні синтаксичні поняття, уміння визначати їх граматичне значення (семантичну семантику) і функції в тексті, уміння створювати речення різних типів; виробити навички використовувати їх у мовленнєвій практиці, розширювати індивідуальний запас синтаксичних конструкцій в усному і писемному мовленні.

 

Література

1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникатив-нодеятельностный подход : [учебное пособие] / Евгения Станиславовна Антонова. – М. : КНОРУС, 2007. – 464 с.

2. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови : [навчально-методичний посібник] / Біляєв О.М. – К. : Ґенеза, 2005. – 180 с.

3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с.

4. Давидюк Л.В. Формирование коммуникативных умений учеников в процессе изучения синтаксиса простого предложения : автореф. дисс. на соискание науч. степени кандид. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (русский язык)» / Л.В. Давидюк. – К., 1993. – 20 с.

5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (Проект) // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 5. – С. 53–61.

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов / Ирина Алексеевна Зимняя. – 2-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Издательская корпорация «Логос», 2000. – 384 с.

7. Кухарчук І.О. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандид. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / І.О. Кухарчук . – К., 2006. – 20 с.

8. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. : Смысл; Академия, 2005. – 288 с.

9. Лингвистический энциклопедический словарь [под ред. В.Н. Ярцева]. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 184 с.

10. Омельчук С.А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандид. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / С.А. Омельчук. – К., 2003. – 20 с.

11. Омельчук С. «Підхід до навчання» як базова категорія сучасної лінгводидактичної науки [Текст] / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2013. – С. 27.

12. Словник-довідник з української лінгводидактики [Текст] : [навч. посібник] / [О. Горошкіна, Н. Єсаулова, О.Лук’янченко, Н. Мордовцева та ін.]; за ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

13. Українська мова; Українська література. 5–9 класи. [Текст]: навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів / укл. Г.Т. Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І. Новосьолова та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

14. Українська мова. 10–11 класи [Текст]: програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (з українською мовою навчання): академічний рівень / укл. Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. – К. : Грамота, 2011. – 56 с.

 

Literatura

1. Antonova E.S. Metodyka prepodavanyia russkoho yazyka: kommunykatyvnodeiatelnostnыi podkhod : [uchebnoe posobye] / Evhenyia Stanyslavovna Antonova. – M. : KNORUS, 2007. – 464 s.

2. Biliaiev O.M. Linhvodydaktyka ridnoi movy : [navchalno-metodychnyi posibnyk] / Biliaiev O.M. – K. : Geneza,2005. – 180 s.

3. Halperyn Y.R. Tekst kak obyekt lynhvystycheskoho yssledovanyia / Ylia Romanovych Halperyn. – M. : Nauka, 1981. – 139 s.

4. Davydiuk L.V. Formyrovanye kommunykatyvnykh umenyi uchenykov v protsesse yzuchenyia syntaksysaprostoho predlozhenyia : avtoref. dyss. na soyskanye nauch. stepeny kandyd. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoryia ymetodyka obuchenyia (russkyi yazyk)» / L.V. Davydiuk. – K., 1993. – 20 s.

5. Derzhavnyi standart bazovoi i povnoi serednoi osvity (Proekt) // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2011. – № 5. – S. 53–61.

6. Zymniaia Y.A. Pedahohycheskaia psykholohyia [Tekst] : uchebnyk dlia vuzov / Yryna Alekseevna Zymniaia. – 2-e yzd., dop., yspr. y pererab. – M. : Yzdatelskaia korporatsyia «Lohos», 2000. – 384 s.

7. Kukharchuk I.O. Komunikatyvno-diialnisnyi pidkhid do vyvchennia syntaksysu u movnii osviti vchyteliv ukrainskoi movy ta literatury : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kandyd. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriia tametodyka navchannia (ukrainska mova)» / I.O. Kukharchuk. – K., 2006. – 20 s.

8. Leontev A.A. Osnovy psykholynhvystyky : [ucheb. dlia stud. vыssh. ucheb. zavedenyi] / Aleksei Alekseevych Leontev. – M. : Smysl; Akademyia, 2005. – 288 s.

9. Lynhvystycheskyi entsyklopedycheskyi slovar [pod red. V.N. Yartseva]. – M. : Sov. entsyklopedyia, 1990. – 184 s.

10. Omelchuk S.A. Formuvannia movlennievo-komunikatyvnykh umin uchniv osnovnoi shkoly na zavershalnomu etapi vyvchennia syntaksysu : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kandyd. ped. nauk : spets. 13.00.02 «Teoriia ta metodyka navchannia (ukrainska mova)» / S.A. Omelchuk. – К., 2003. – 20 s.

11. Omelchuk S. «Pidkhid do navchannia» yak bazova katehoriia suchasnoi linhvodydaktychnoi nauky [Tekst] / S.Omelchuk // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2013. – S. 27.

12. Slovnyk-dovidnyk z ukrainskoi linhvodydaktyky [Tekst] : [navch. posibnyk] / [O. Horoshkina, N. Yesaulova, O.Luk’ianchenko, N. Mordovtseva ta in.]; za red. M. Pentyliuk. – K. : Lenvit, 2003. – 149 s.

13. Ukrainska mova; Ukrainska literatura. 5–9 klasy. [Tekst] : navchalni prohramy dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : / ukl. H.T. Shelekhova, M.I. Pentyliuk, V.I. Novosolova ta in. – K. : Vydavnychyi dim «Osvita», 2013. – 160 s.

14. Ukrainska mova. 10–11 klasy [Tekst] : prohrama dlia profilnoho navchannia uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (z ukrainskoiu movoiu navchannia) : akademichnyi riven / ukl. H.T. Shelekhova, V.I. Novosolova, Ya.I.Ostaf. – K. : Hramota, 2011. – 56 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 809 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS