Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.09.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Сидоренко. Формування синтаксичної компетентності учнів 8–9 класів засобами технології кооперативного навчання
2015-Тра-31, 14.26.59

В. Сидоренко. Формування синтаксичної компетентності учнів 8–9 класів засобами технології кооперативного навчання …7–15.

Для покликання: Сидоренко В. Формування синтаксичної компетентності учнів 8–9 класів засобами технології кооперативного навчання [Текст] / В. Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 7–15.

 

У статті простежено ефективність використання лінгводидактичної технології кооперативного навчання на уроках української мови у 8–9 класах для формування синтаксичної й пунктуаційної компетентностей учнів, підвищення діяльнісних результатів мовної освіти, зокрема самоорганізацію, самореалізацію, саморозвиток, пізнавальну продуктивність, рефлексію. Уточнено зміст понять «синтаксична компетентність», «пунктуаційна компетентність». Досліджено кореляцію рівня сформованості синтаксичної й пунктуаційної компетентностей учнів із інформаційною, діяльнісною, креативною, розвивальною функціями та знаннєвими, уміннєвими, поведінковими, ціннісно-мотиваційними компетенціями. Описано використання найбільш продуктивних видів технології кооперативного навчання на уроках української мови у 8–9 класах під час вивчення українського синтаксису й пунктуації. Конкретизовано програмно-методичне забезпечення тієї чи іншої технології кооперативного навчання.

Ключові слова: синтаксична компетентність, пунктуаційна компетентність, технологія кооперативного навчання, сенситивність, алгоритм діяльності учнів, особистісний освітній продукт, сукупний освітній продукт, рефлексивний компонент навчальної діяльності, комунікативний аспект синтаксису, співдія, соціальна фасилітація, діяльнісний результат освіти.

 

В статье прослеживается эффективность использования лингводидактической технологии кооперативного обучения на уроках украинского языка в 8–9 классах для формирования синтаксической и пунктуационной компетентностей учащихся, повышение деятельностных результатов языкового образования, в частности самоорганизации, самореализации, саморазвития, познавательной производительности, рефлексии. Уточнено содержание понятий «синтаксическая компетентность», «пунктуационная компетентность». Исследовано корреляцию уровня сформированности синтаксической и пунктуационной компетентностей учащихся с информационной, деятельностной, креативной, развивающей функциями и знаниевыми, умениевыми, поведенческими, ценностно-мотивационными компетенциями. Описано использование наиболее продуктивных видов технологии кооперативного обучения на уроках украинского языка в 8–9 классах при изучении украинского синтаксиса и пунктуации. Конкретизировано программно-методическое обеспечение той или иной технологии кооперативного обучения.

Ключевые слова: синтаксическая компетентность, пунктуационная компетентность, технология кооперативного обучения, сенситивнисть, алгоритм деятельности учащихся, личностный образовательный продукт, совокупный образовательный продукт, рефлексивный компонент учебной деятельности, коммуникативный аспект синтаксиса, совместных действий, социальная фасилитация, деятельностный результат образования.

 

The article traced ef ficiency linguodidactic cooperative learning technologies at the Ukrainian lessons in 8–9 classes to form syntactic and punctuation competences ofstudents improving activitylanguage education outcomes, including selforganization, selfrealization, selfdevelopment, cognitive performance, reflection. Specifies the meaning of «syntactic competence», «punctuationcompetence». Investigated the correlation of forming syntactic and punctuation competencies students with information, active, creative, and developmental functions of knowledge, uminnyevymy, behavioral, motivational values and competencies. We describe the most productive useof technology in the classroom cooperative learning Ukrainian language in 8–9 classes at studying Ukrainiansyntax and punctuation. Concretized software support of a particular technology cooperative learning.

Keywords: syntactic competence, punctuation competence, technology cooperative learning, sensytyvnist, algorithm of students personal educational product, the totaleducational product, reflexive component of trainingactivities, communicative aspect syntax say that the collaboration, social facilitation, activity result of education.

 

Цитата, с. 14. Висновки. Отже, серед цілого спектру інноваційних технологій кооперативні допоможуть не лише сформувати в учнів 8–9 класів синтаксичні й пунктуаційні вміння й навички, а також необхідні для конкурентоспроможного випускника та життєтворчої особистості компетентності; перейти від монологічного до багатопозиційного, комунікативно-діалогічного, діяльнісного навчання, від традиційного урочного формату «Я» на позицію «МИ»; поєднати педагогічне керівництво з розвитком самостійності та ініціативи школярів; створити гармонійні умови для самотрансценденції особистості, її саморозвитку й самовдосконалення протягом усього життя. Слушною із цього приводу є думка В.О. Сухомлинського: «Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання. У наших школах не повинно бути нещасних дітей – дітей, душу яких пригнічує думка, що вони ні на що не здатні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися».

 

Література

1. Бєляєв О.М. Загальні відомості з синтаксису і пунктуації / О.М.Бєляєв, Н.Д. Коваленко, Л.М. Симоненкова. – К. : Рад. шк., 1967. – С. 61–109.

2. Бєляєв О.М. Синтаксис і пунктуація // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 10. – С. 38.

3. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови : навч.метод. посіб. / О.М.Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 180 с.

4. Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі: посіб. для вчителя / К.М.Плиско. – К. : Рад.шк., 1993. – 135 с.

5. Сидоренко В. Лінгводидактична технологія кооперативного навчання: ретроспективний аналіз / В.В.Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7. – С.19–26.

6. Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / В.В. Сидоренко ; [Ін-т пед. освіти іосвіти дорослих НАПН України]. – К., 2013. – 486 с.

7. Сидоренко В. Технологія кооперативного навчання в процесі формування комунікативної компетентності учнів 5–7 класів (дидактичний інструментарій) / В.В. Сидоренко // Українська мова і література в школі, 2014. – №8. – С. 8–15.

 

Literatura

1. Bieliaiev O.M. Zahalni vidomosti z syntaksysu i punktuatsii / O.M. Bieliaiev, N.D. Kovalenko, L.M. Symonenkova . – K. : Rad. shk., 1967. – S. 61–109.

2. Bieliaiev O.M. Syntaksys i punktuatsiia // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 1991. – № 10. – S. 38.

3. Biliaiev O.M. Linhvodydaktyka ridnoi movy : navch.-metod. posib. / O.M. Biliaiev. – K. : Heneza, 2005. – 180 s.

4. Plysko K.M. Orhanizatsiia navchannia syntaksysu v serednii shkoli: posib. dlia vchytelia / K.M. Plysko. – K. : Rad.shk., 1993. – 135 s.

5. Sydorenko V. Linhvodydaktychna tekhnolohiia kooperatyvnoho navchannia: retrospektyvnyi analiz / V.V.Sydorenko // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2014. – № 7. – S. 19–26.

6. Sydorenko V.V. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi maisternosti vchytelia ukrainskoimovy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity : dys. … d-ra ped. Nauk : 13.00.04 / V.V. Sydorenko; [In-t ped. osvityi osvity doroslykh NAPN Ukrainy]. – K., 2013. – 486 s.

7. Sydorenko V. Tekhnolohiia kooperatyvnoho navchannia v protsesi formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti uchniv 5–7 klasiv (dydaktychnyi instrumentarii) / V.V. Sydorenko // Ukrainska mova i literatura v shkoli, 2014. – № 8. – S. 8–15.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 861 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS