Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.40.25
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Сидоренко. Лінгводидактична технологія кооперативного навчання: ретроспективний аналіз
2014-Грд-16, 08.59.17

В. Сидоренко. Лінгводидактична технологія кооперативного навчання: ретроспективний аналіз … 19–26.

Для покликання: Сидоренко В. Лінгводидактична технологія кооперативного навчання: ретроспективний аналіз [Текст] / В. Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №7(117). – 64 с. – С. 19–26.

Стаття відкриває цикл публікацій автора, присвячений розробленню теоретичних і методичних засад упровадження і використання технології кооперативного навчання (ТКН) на уроках української мови як цілісної лінгводидактичної системи. Проаналізовано типологію наукових поглядів і підходів на природу і зміст технології кооперативного навчання в історії суспільної та психолого-педагогічної думки. Простежено етапи становлення технології, її еволюцію. Подано варіативні модифікації технології на уроках української мови.

Ключові слова: лінгводидактична технологія, навчально-пізнавальна співдія, гармонійна національно-мовна особистість, учень-комунікант, діяльнісний результат освіти, навчання у співпраці.

Статья открывает цикл публикаций автора, посвященный разработке теоретических и методических основ внедрения и использования технологии кооперативного обучения (ТКО) на уроках украинского языка как целостной лингводидактической системы. Проанализировано типологию научных взглядов и подходов на природу и содержание технологии кооперативного обучения в истории общественной и психолого-педагогической мысли. Прослежено этапы становления технологии, ее эволюцию. Подано вариативные модификации технологии на уроках украинского языка.

Ключевые слова: лингводидактическая технология, учебно-познавательное содействие, гармоничная национально-языковая личность, ученик-коммуникант, деятельностный результат образования, обучения в сотрудничестве.

The article opens a series of publications which are dedicated to the development of theoretical and methodological foundations of the introduction and use of technology cooperative learning (TCL) in the classroom Ukrainian language as a whole linguodidactic system. Analysis of the typology of scientific views and approaches to the nature and content of cooperative learning technology in the history of social, psychological and educational thought. Traced stages of technology and its evolution. Posted divergent modification technology in the classroom Ukrainian language.

Keywords: linguodidactic technology, teaching and learning say that the collaboration, harmonious national and linguistic identity, student-communicants, activity result of education, training together.

(Далі буде.)

 

Цитата, с. 24. Отже, лінгводидактична технологія кооперативного навчання є одним із інноваційних засобів удосконалення освітнього процесу, оскільки допомагає створити оптимальні умови для формування гармонійної національно-мовної особистості, учня-комуніканта, уможливлюючи трансформування знань, умінь і навичок школяра в ключові і предметні компетентності, переорієнтовуючи його позицію на активного співтворця пізнання і життєтворчості, програмуючи вироблення діяльнісних умінь у взаємозв’язку із загальнопізнавальними, креативними й естетико-етичними.

Цитата, с. 26.

Додаток

ПОСТУЛАТИ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

(для вчителя-словесника й учнів)

• ...мова – це живі мисленнєво-мовленнєві акти, уплетені в складну тканину різноманітних форм людської діяльності (Людвіг Вітгенштейн «Філософські дослідження»).

•     Один за всіх і всі за одного (Олександр Дюма).

•     Чую і забуваю, бачу і пам’ятаю, роблю і розумію (Китайське прислів’я).

•     Найкращий спосіб отримати хорошу ідею – мати багато ідей (Sidney Parnes. Creative Problem Solving Institute, Buffalo, NY).

•     Навчайся сам, навчай іншого, навчайся в інших.

•     Ми разом подорожуємо Країною Знань.

•     Колектив – багатство індивідуальностей.., багатство кожної особистості... (В.О. Сухомлинський).

•     Хороший лідер є найкращим, коли люди не помічають, що він їх веде. Хороший лідер говорить мало, а коли робота зроблена, мета досягнута, люди кажуть: «Ми це зробили самі» (Лао Цзи, китайський філософ).

•     У практичній роботі ми досягаємо того, щоб завдяки багатству життя колективу кожний його член переживає найвищу людську радість – радість творення для людей, постійного нагромадження внутрішніх духовних багатств, радість усвідомлення, що тебе шанують і поважають люди (Сухомлинський В.О. Методика виховання колективу // Вибрані твори: В 5-ти т. – К.: Рад. шк., 1977. – Т. 1. – С. 410).

•     Один в полі не воїн (Нар. творчість).

•     Навчайся навчаючи.

•     Скажіть мені, і я забуду. Покажіть мені, і я запам’ятаю. Дайте можливість обговорити, і я зрозумію. Дайте можливість навчити іншого, і я дійду досконалості (Конфуцій).

•     Берись дружно – не буде сутужно (Нар. творчість).

•     У товаристві лад – усяк тому рад (Нар. творчість).

•     Те, чому діти навчаться сьогодні, те вони робитимуть завтра (Л. Виготський).

•     Я би платив більше за здібності знаходити спільну мову з людьми, ніж за будь-які інші здібності в цьому світі (Джон Рокфелер).

•     Якщо у кожного з двох співбесідників буде по яблуку і вони обміняються ними, то нічого не зміниться. Але якщо співбесідники обміняються ідеями, то в кожного їх стане вдвічі більше (Бернард Шоу).

•     Замислимося про освіту як про спосіб розвитку наших величезних можливостей, адже в кожному з нас є... мрія, якщо, коли буде здійснена, піде на благо всім нашим співгромадянам і зміцнить націю в цілому (Джон Кеннеді).

(Принципи і правила кооперації на уроках української мови укладено В. Сидоренко)

Література

1. Білик Н.І. Інтерактивні технології навчання в умовах особистісно зорієнтованої освіти // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно-зорієнтованої освіти: модульний посіб. / Автори-упорядники: П.І. Матвієнко, Н.І. Білик, О.О. Новак. – Полтава: ПОІППО, 2006. – С. 40-53.

2. Голуб Н. Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики (виступ на засіданні круглого столу з проблеми методів навчання української мови) / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 2-6.

3. Голуб Н. Метод проектів у навчанні української мови / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. - 2013. – №8. – С. 15-19.

4. Гузеев В.В. Эффективные образовательные технологии : интегральная и ТОГИС / Вячеслав Валерианович Гузеев. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 208 с.

5. Міхальцова Т.В. Формування національно-мовної особистості в системі кооперативного навчання / Перлини Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2007». – Чернівці: Букрек, 2007. – 47-57.

6. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М.І Пентилюк, Т.Г. Окуневич. – Х.: Основа, 2007. – 176 с.

7. Поташник М.М. Требования к современному уроку : метод. пособ. / Марк Матусович Поташник. – М.: ЦПО, 2008. – 272 с.

8. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Герман Константинович Селевко. – Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.

9. Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-довідник / автор-укладач В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2013. – 100 с.

10.Сидоренко В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі після-дипломної освіти : монографія / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2012. – 492 с.

11.Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Вікторівна Сидоренко; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – К., 2013. – 486 с.

12.Софій Н.З. Підготовка педагогів до застосування інноваційних методів навчання: навч.-метод. матеріали до модуля «Підготовка викладачів для системи післядипломної пед. освіти». – К.: Проект «Рівний доступ до якісної освіти», 2008. – С. 26-28, 41-48.

13.David W. Johnson Circles of learning. Cooperation in the classroom / David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec, P. Roy. – Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 1984. – 89 p.

14.Kagan S. Kagan cooperative learning / Kagan S., Kagan M. – San Clemente, CA : Kagan Publishing, 200 – 479 p.

Literatura

1. Bilyk N.I. Interaktyvni tekhnolohii navchannia v umovakh osobystisno zoriientovanoi osvity // Udoskonalennia pedahohichnoi maisternosti v umovakh osobystisno-zoriientovanoi osvity: modulnyi posib. / Avtory-uporiadnyky: P.I. Matviienko, N.I. Bilyk, O.O. Novak. – Poltava: POIPPO, 2006. – S. 40-53.

2. Holub N. Katehoriinyi aparat suchasnoi ukrainskoi linhvodydaktyky (vystup na zasidanni kruhloho stolu z prob-lemy metodiv navchannia ukrainskoi movy) / N.B. Holub // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2013. – № 3. – S. 2-6.

3. Holub N. Metod proektiv u navchanni ukrainskoi movy / N.B. Holub // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2013. – № 8. – S. 15-19.

4. Huzeev V.V. Эffektyvnыe obrazovatelnbie tekhnolohyy : yntehralnaia y TOHYS / Viacheslav Valeryanovych Huzeev. – M.: NYY shkolnbikh tekhnolohyi, 2006. – 208 s.

5. Mikhaltsova T.V. Formuvannia natsionalno-movnoi osobystosti v systemi kooperatyvnoho navchannia / Perlyny Vseukrainskoho konkursu «Uchytel roku – 2007». – Chernivtsi: Bukrek, 2007. – 47-57.

6. Pentyliuk M.I. Suchasnyi urok ukrainskoi movy / M.I Pentyliuk, T.H. Okunevych. – Kh.: Osnova, 2007. – 176 s.

7. Potashnyk M.M. Trebovanyia k sovremennomu uroku : metod. posob. / Mark Matusovych Potashnyk. – M.: TsPO, 2008. – 272 s.

8. Selevko H.K. Эntsyklopedyia obrazovatelnbikh tekhnolohyi: V 2 t. / Herman Konstantynovych Selevko. – T. 1. – M.: NYY shkolnbikh tekhnolohyi, 2006. – 816 c.

9. Sydorenko V.V. Pedahohichna maisternist uchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvi-ty : akme-synerhetychnyi aspekt : terminolohichnyi slovnyk-dovidnyk / avtor-ukladach V.V. Sydorenko. – Donetsk: Kashtan, 2013. – 100 s.

10.Sydorenko V.V. Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliady-plomnoi osvity : monohrafiia / Viktoriia Viktorivna Sydorenko. – Donetsk: Kashtan, 2012. – 492 s.

11.Sydorenko V.V. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi maisternosti vchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity : dys. .d-ra ped. nauk: 13.00.04 / Viktoriia Viktorivna Sydorenko; [In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy]. – K., 2013. – 486 s.

12.Sofii N.Z. Pidhotovka pedahohiv do zastosuvannia innovatsiinykh metodiv navchannia: navch.-metod. materi-aly do modulia «Pidhotovka vykladachiv dlia systemy pisliadyplomnoi ped. osvity». – K.: Proekt «Rivnyi dostup do yakisnoi osvity», 2008. – S. 26-28, 41-48.

13.David W. Johnson Circles of learning. Cooperation in the classroom / David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec, P. Roy. – Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 1984. – 89 p.

14. Kagan S. Kagan cooperative learning / Kagan S., Kagan M. – San Clemente, CA : Kagan Publishing, 200 – 479 p.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 658 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS