Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.37.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Сидоренко. Лінгводидактичні засади навчання синтаксису й пунктуації української мови учнів 8-9 класів в умовах оновленої освітньої паради
2015-Бер-18, 22.44.36

В. Сидоренко. Лінгводидактичні засади навчання синтаксису й пунктуації української мови учнів 8-9 класів в умовах оновленої освітньої парадигми …6–13.

Для покликання: Сидоренко В. Лінгводидактичні засади навчання синтаксису й пунктуації української мови учнів 8-9 класів в умовах оновленої освітньої парадигми [Текст] В. Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 6–13.

 

Стаття присвячена розробленню теоретико-ме-тодологічних засад навчання синтаксису й пунктуації української мови учнів 8-9 класів відповідно до інноваційних суспільних та освітніх викликів. Описано етапи навчання синтаксису й пунктуації української мови в загальноосвітній середній школі. Схарактеризовано інноваційні підходи до формування синтаксичної й пунктуаційної компетентностей учнів 8-9 класів. Конкретизовано лінгводидактичні принципи, форми й прийоми навчання українського синтаксису й пунктуації на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів. Уточнено зміст понять «синтаксична компетентність», «пунктуаційна компетентність».

Ключові слова: неперервна мовна освіта, комунікативний синтаксис, синтаксична компетентність, пунктуаційна компетентність, інноваційна методика навчання синтаксису й пунктуації, етапи навчання синтаксису, компетентнісний підхід, осо-бистісно зорієнтований підхід, діяльнісний підхід, акме-синергетичний підхід, діяльнісний результат неперервної мовної освіти.

 

Статья посвящена разработке теоретико-методологических основ обучения синтаксису и пунктуации украинского языка учащихся 8-9 классов в соответствии с инновационными общественными и образовательными вызовами. Описаны этапы обучения синтаксису и пунктуации украинского языка в общеобразовательной средней школе. Охарактеризовано инновационные подходы к формированию синтаксической и пунктуационной компетентностей учащихся 8-9 классов. Конкретизированы лингводидактические принципы, формы и приемы обучения украинскому синтаксиса и пунктуации на основе компетентностного, личностно ориентированного и деятельностного подходов. Уточнено содержание понятий «синтаксическая компетентность», «пунктуационная компетентность».

Ключевые слова: непрерывное языковое образование, коммуникативный синтаксис, синтаксическая компетентность, пунктуационная компетентность, инновационная методика обучения синтаксису и пунктуации, этапы обучения синтаксису, компетентностный подход, личностно ориентированный подход, деятельностный подход, акме-синергетический подход, деятельностный результат непрерывного языкового образования.

 

The article is devoted to development of theoretical and methodological foundations of learning syntax and punctuation Ukrainian language students' grade 8-9 according to

innovative social and educational challenges. We describe the tages of learning syntax and punctuation Ukrainian language at secondary school. Author determined innovative approaches to the formation of syntactic and punctuation competencies students grades 8-9. Concretized linguodidactic principles, forms and methods of teaching syntax and punctuation Ukrainian on the basis of competence, individually oriented and activity approaches. Specifies the meaning of «syntactic competence», «punctuation competence».

Keywords: continuous language education, communicative syntax, syntactic competence, punctuation expertise, innovative methods of teaching syntax and punctuation, syntax stages of learning, competence approach, individually oriented approach, approach, acme, synergistic approach, activity result of continuous language education.

Цитата, с.6. Синтаксична компетентність є однією з основних предметних компетентностей у системі мовних знань, умінь і навичок, необхідних школярам у різних ситуаціях комунікативного дискурсу, що передбачає їхню здатність користуватися усною й письмовою літературною мовою, послуговуватися необхідним арсеналом синтаксичних мовних одиниць (далі – СО) різних структурних рівнів (словосполучення, речення, текст, складне синтаксичне ціле), синтаксичних конструкцій певних видів і сполучних засобів (сполучникові, безсполучникові, складносурядні, складнопідрядні, складні речення з різними видами зв'язку та ін.) з урахуванням функціонально-стильових різновидів мовлення відповідно до теми, мети, ситуації спілкування, провідних жанрів комунікації. Елокуція словесного матеріалу містить синтаксичну стрункість, вишуканість форм, національну самобутність мовлення, інформаційну насиченість, а також лексичне, семантичне й синтаксичне багатство мовлення. Тому синтаксична компетентність діалектично пов'язана з високим рівнем загальної культури учнів в її мисленнєвому, по-ведінковому й почуттєвому проявах, тобто віддзеркалює процеси мовомислення, мовотворення й мовопро-дукування в неперервній мовній освіті. Пунктуаційна компетентність – це предметна компетентність учнів у системі мовних знань, умінь і навичок, що передбачає вміння школярів інтонаційно оформлювати усне мовлення на письмі, тобто є важливим складником їхньої правописної грамотності. За використання кластерного аналізу компетентностей і компетенцій у їх ієрархічному взаємозв'язку й взаємозумовленості синтаксичну компетентність коректніше розглядати як складник мовної, а пунктуаційну – мовної і мовленнєвої компетентностей. Отже, вивчення синтаксису й пунктуації створює умови для засвоєння норм сучасної української літературної мови, розвитку логічного мислення й мовлення учнів, формування пунктуаційної грамотності й навичок виразного читання; саме синтаксис допомагає зрозуміти комунікативну функцію мови й шляхи її здійснення [8].

Література

1.       Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови : навч.-метод. посіб. / О.М. Біляєв. – К.: Генеза, 2005. – 180 с.

2.       Голуб Н. Категорійний апарат сучасної української лінгводидактики (виступ на засіданні круглого столу з проблеми методів навчання української мови) / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 2-6.

3.       Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект / А.П. Загнітко. – Донецьк, 2009. – 137 с.

4.       Зимняя И.А. Педагогическая психология : уч. для вузов / И.А. Зимняя. – Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – М.: Логос, 2008. – 384 с.

5.       Капитонова Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т.И. Капитонова, Л.В. Москов-кин, А.Н. Щукин / под ред. А.Н. Щукина. – М.: Русский язык: курсы, 2008. – 312 с.

6.       Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. – Вид. 2-е. – К.: Вид-во Соломії Павлич-ко «Основи», 2008. – 303 с.

7.        Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М.І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич. – Х.: Основа, 2007. – 176 с.

8.        Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі: посіб. для вчителя / К.М. Плиско. – К.: Рад. шк., 1993. – 135 с.

9.      Русинова Е.Е. Акмеологический подход к формированию языковых компетенций обучаемых в системе непрерывного образования [Электронный ресурс] / Елена Евгеньевна Русинова. – Режим доступа: www. URL: .

10.    Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. Селевко. – Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 c.

11.    Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-довідник / автор-укладач В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2013. – 100 с.

12.    Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. ...д-ра пед. наук: 13.00.04 / В.В. Сидоренко; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – К., 2013. – 486 с.

Literatura

1.       Biliaiev O.M. Linhvodydaktyka ridnoi movy : navch.-metod. posib. / O.M. Biliaiev. – K.: Heneza, 2005. – 180 s.

2.       Holub N. Katehoriinyi aparat suchasnoi ukrainskoi linhvodydaktyky (vystup na zasidanni kruhloho stolu z problemy meto-div navchannia ukrainskoi movy) / N. Holub // Ukrainska mova i literatura v shkoli. – 2013. – № 3. – S. 2-6.

3.       Zahnitko A. Ukrainskyi syntaksys: teoretyko-prykladnyi aspekt / A.P. Zahnitko. – Donetsk, 2009. – 137 s.

4.       Zymniaia Y.A. Pedahohycheskaia psykholohyia : uch. dlia vuzov / Y.A. Zymniaia. – Yzd. 2-e, dop., yspr. y pererab. –

5.       M.: Lohos, 2008. – 384 s.

6.       Kapytonova T.Y. Metody y tekhnolohyy obuchenyia russkomu yazyku kak ynostrannomu / T.Y. Kapytonova, L.V. Moskovkyn, A.N. Shchukyn / pod red. A.N. Shchukyna. – M.: Russkyi yazyk: kursy, 2008. – 312 s.

7.       Kurylo O. Uvahy do suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy / O. Kurylo. – Vyd. 2-e. – K.: Vyd-vo Solomii Pavlychko

8.       «Osnovy», 2008. – 303 s.

9.       Pentyliuk M.I. Suchasnyi urok ukrainskoi movy / M.I. Pentyliuk, T.H. Okunevych. – Kh.: Osnova, 2007. – 176 s.

10.    Plysko K.M. Orhanizatsiia navchannia syntaksysu v serednii shkoli: posib. dlia vchytelia / K.M. Plysko. – K.: Rad. shk., 1993. – 135 s.

11. Rusynova E.E. Akmeolohycheskyi podkhod k formyrovanyiu yazykovykh kompetentsyi obuchaemykh v systeme nepreryvnoho obrazovanyia [Elektronnyi resurs] / Elena Evhenevna Rusynova. – Rezhym dostupa: www. URL: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task.

12.    Selevko H.K. Entsyklopedyia obrazovatelnykh tekhnolohyi: V 2 t. / H.K. Selevko. – T. 1. – M.: NYY shkolnykh tekhnolohyi, 2006. – 816 c.

13.    Sydorenko V.V. Pedahohichna maisternist uchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity : akme-synerhetychnyi aspekt : terminolohichnyi slovnyk-dovidnyk / avtor-ukladach V.V. Sydorenko. – Donetsk: Kashtan, 2013. – 100 s.

14.    Sydorenko V.V. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi maisternosti vchytelia ukrainskoi movy i lieratury v systemi pisliadyplomnoi osvity : dys. .d-ra ped. nauk: 13.00.04 / V.V. Sydorenko; [In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy]. – K., 2013. – 486 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1163 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS