Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.01.32
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

В. Сидоренко. Технологія кооперативного навчання в процесі формування комунікативної компетентності учнів 5–7 класів...
2015-Січ-20, 09.53.39

В. Сидоренко. Технологія кооперативного навчання в процесі формування комунікативної компетентності учнів 5–7 класів (дидактичний інструментарій) ... 8–15.

Для покликання: Сидоренко В. Технологія кооперативного навчання в процесі формування комунікативної компетентності учнів 5-7 класів (дидактичний інструментарій) [Текст] / В. Сидоренко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №8(118). – 64 с. – С. 8–15.

 

Стаття продовжує цикл публікацій автора, при­свячений розробленню теоретико-методологічних засад використання технології кооперативного на­вчання (ТКН) на уроках української мови як цілісної лінгводидактичної системи. За допомогою методу проблемно-резервного аналізу (SPOT) виділено сильні і слабкі сторони, шанси й можливі ризики використан­ня технології кооперативного навчання на уроках ук­раїнської мови в 5-7 класах. Описано етапи викорис­тання технології кооперативного навчання. Запро­поновано розподіл функційних ролей у гомогенних і ге­терогенних навчальних групах, конкретизовано принципи об’єднання учнів у номінальні групи.

Ключові слова: лінгводидактична технологія, метод проблемно-резервного аналізу, комунікативно-діалогове навчання, комунікативний досвід, комуніка­тивний потенціал, гомогенна/гетерогенна навчальна група, діяльнісний результат освіти, соціальна фасилітація.

 

Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященный разработке теоретико-методологиче­ских принципов использования технологии коопера­тивного обучения (ТКО) на уроках украинского языка как целостной лингводидактической системы. С по­мощью метода проблемно-резервного анализа (SPOT) выделены сильные и слабые стороны, шансы и воз­можные риски использования технологии коопера­тивного обучения на уроках украинского языка в 5-7 классах. Описано этапы использования техноло­гии кооперативного обучения. Предложено распреде­ление функциональных ролей в гомогенных и гетеро­генных учебных группах, конкретизировано принци­пы объединения учеников в номинальные группы.

Ключевые слова: лингводидактическая техноло­гия, метод проблемно-резервного анализа, коммуни­кативно-диалогическое обучение, коммуникативный опыт, коммуникативный потенциал, гомогенная/ге­терогенная учебная группа, деятельностный резуль­тат образования, социальная фасилитация.

 

The article continues the cycle of publications of author, devoted development teoretiko-methodological principles of the use of technology of co-operative studies (TCS) on the lessons of Ukrainian as an integral lingvodi-daktichnoy system. By a method problem reserve strong and weak sides, chances and possible risks of the use of technology of co-operative studies, are selected an analysis (SPOT) on the lessons of Ukrainian in 5-7 classes. The stages of the use of technology of co-operative studies are described. Distributing of funkciynikh roles is offered in homogeneous and heterogeneous educational groups, principles of association of students are specified in nom­inal groups.

Keywords: lingvodidaktichna technology, method problem reserve to the analysis, communicative dialog studies, communicative experience, communicative po­tential, gomogenna/geterogenna educational group, di-yal’nisniy result of education.

 

Цитата, с. 14. <...> використання технології коопера­тивного навчання на уроках української мови в 5-7 класах допомагає якнайповніше зреалізовувати принципи компетентнісної освіти, оскільки програмує набуття кожним суб’єктом діяльнісних умінь у взає­мозв’язку із загальнопізнавальними, креативними й естетико-етичними, сприяє розвитку узагальнених способів пізнавальної й мовленнєвої діяльності, визна­ченню учнем своєї перспективи й реалізації індивіду­альної траєкторії особистісного духовно-мистецького та мовно-літературного зростання. Важливим є те, що учень вчиться самостійно планувати діяльність для досягнення навчальної мети, оцінювати індивідуальні й групові проміжні та кінцеві результати, долучається до рефлексивної діяльності, набуває навичок аналізу, порівняння, систематизації мовних і позамовних по­нять, явищ, закономірностей тощо. Під час коопера­тивного навчання індивідуальні дії кожного учасника групи інтегруються в єдину діяльність групового суб’єкта навчання, а індивідуальний освітній продукт – у сукупний, спільний.

Перспективи подальших розвідок. Подальше до­слідження порушеної в статті проблеми вбачаємо у вияскравленні алгоритму використання простих і складних кооперативних структур на уроках україн­ської мови, розробленні індикаторів для оцінювання навчальних досягнень учасників кооперативних груп. Саме ці питання послужать об’єктом подальших по­шуків авторки.

 

Далі буде...

 

Література

1. Горошкіна О.М. Формування мовної особистості учня / О.М. Горошкіна, О.С. Кузьмішина, Н.В. Мордовцева, А.В. Нікітіна та ін. – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009. – 304 с.

2. Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посіб. / за ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. – К. : Богдана, 2003. – 520 с.

3. Основи соціальної психології : навч. посіб. / О.А. Донченко, М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко та ін.; за ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 495 с.

4. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М.І Пентилюк, Т.Г. Окуневич. – Х. : Основа, 2007. – 176 с.

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : В 2 т. / Герман Константинович Селевко. – Т. 1. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 c.

6. Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-довідник / автор-укладач В.В. Сидоренко. – До­нецьк: Каштан, 2013. – 100 с.

7. Сидоренко В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі після-дипломної освіти : монографія / Вікторія Вікторівна Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2012. – 492 с.

8. Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Вікторія Вікторівна Сидоренко; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – К., 2013. – 486 с.

9. David W. Johnson Circles of learning. Cooperation in the classroom / David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec, P. Roy. – Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 1984. – 89 p.

10. Kagan S. Kagan cooperative learning / Kagan S., Kagan M. – San Clemente, CA : Kagan Publishing, 200 – 479 p.

Literatura

1. Horoshkina O.M. Formuvannia movnoi osobystosti uchnia / O.M. Horoshkina, O.S. Kuzmishyna, N.V. Mordovtseva, A.V. Nikitina ta in. – Luhansk: SPD Rieznikov V.S., 2009. – 304 s.

2. Zhyttieva kompetentnist osobystosti : nauk.-metod. posib. / za red. L.V. Sokhan, I.H. Yermakova, H.M. Nesen. – K. : Bohdana, 2003. – 520 s.

3. Osnovy sotsialnoi psykholohii : navch. posib. / O.A. Donchenko, M.M. Sliusarevskyi, V.O. Tatenko ta in.; za red. M.M. Sliusarevskoho. – K. : Milenium, 2008. – 495 s.

4. Pentyliuk M.I. Suchasnyi urok ukrainskoi movy / M.I Pentyliuk, T.H. Okunevych. – Kh. : Osnova, 2007. – 176 s.

5. Selevko H.K. Entsyklopedyia obrazovatelnykh tekhnolohyi : V 2 t. / Herman Konstantynovych Selevko. – T. 1. – M. : NYY shkolnykh tekhnolohyi, 2006. – 816 c.

6. Sydorenko V.V. Pedahohichna maisternist uchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvi-ty : akme-synerhetychnyi aspekt : terminolohichnyi slovnyk-dovidnyk / avtor-ukladach V.V. Sydorenko. – Donetsk: Kashtan, 2013. – 100 s.

7. Sydorenko V.V. Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliady-plomnoi osvity : monohrafiia / Viktoriia Viktorivna Sydorenko. – Donetsk: Kashtan, 2012. – 492 s.

8. Sydorenko V.V. Teoretychni i metodychni zasady rozvytku pedahohichnoi maisternosti vchytelia ukrainskoi movy i literatury v systemi pisliadyplomnoi osvity : dys. . d-ra ped. nauk: 13.00.04 / Viktoriia Viktorivna Sydorenko; [In-t ped. osvity i osvity doroslykh NAPN Ukrainy]. – K., 2013. – 486 s.

9. David W. Johnson Circles of learning. Cooperation in the classroom / David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec, P. Roy. – Alexandria, Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 1984. – 89 p.

10.       Kagan S. Kagan cooperative learning / Kagan S., Kagan M. – San Clemente, CA : Kagan Publishing, 200 – 479 p.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 702 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS