Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.06.56
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Зенченко Т. Вивчення теми «Прикметник» у 4 класі як пропедевтика комунікативної діяльності в основній школі
2014-Чер-27, 17.14.34

Т. Зенченко. Вивчення теми «Прикметник» у 4 класі як пропедевтика комунікативної діяльності в основній школі …8–14.
Для покликання: Зенченко Т. Вивчення теми «Прикметник» у 4 класі як пропедевтика комунікативної діяльності в основній школі [Текст] / Т. Зенченко // Українська мова і література в школі. – 2014. – №3(113). – 64 с. – С. 8–14.

У статті розглянуто доцільність створення конкретних навчальних ситуацій, введення комплексу мовленнєвих, комунікативних завдань різного ступеня складності у структуру кожного уроку з метою створення відповідного мовного середовища, що зумовлено потребою у забезпеченні інтенсивного мовленнєвого й інтелектуального розвитку учнів. Зосередження уваги вчителя на мовленнєвій діяльності учнів у процесі засвоєння мовного матеріалу, зокрема під час вивчення теми «Прикметник», ґрунтується на засадах компетентнісного підходу до навчання мови в початковій школі, сприяє усвідомленню і засвоєнню функціональної ролі прикметників у мовленні, правильній побудові учнями зв’язних монологічних висловлювань.
Ключові слова: компетентнісний підхід, мовленнєва діяльність, розвиток мовлення учнів, прикметник,збагачення активного словника, багатозначні слова, прикметники-синоніми, прикметники-антоніми,вправи, мовний матеріал.

В статье рассматривается целесообразность создания конкретных учебных ситуаций, введение комплекса речевых упражнений, коммуникативных заданий разной степени сложности в структуру каждого урока с целью создания соответствующей речевой среды, что обусловлено потребностью в обеспечении интенсивного речевого и интеллектуального развития учащихся. Сосредоточение внимания учителя на речевой деятельности учащихся в процессе усвоения речевого материала, в частности в процессе изучения темы «Имя прилагательное», основывается на принципах компетентностного подхода к учебе в начальной школе, способствует осознанию и усвоению функциональной роли прилагательного в речи, правильному построению учащимися связных монологических высказываний.
Ключевые слова: компетентностный подход, речевая деятельность, развитие речи учащихся, имя прилагательное, обогащение активного словаря, многозначны слова, прилагательные синонимы, прилагательные антонимы, речевой материал.

The article deals with the reasonability of creating specific educational situations, introducing the speech exercises complex, communicative tasks of different complication level in the structure of every lesson in order to create the proper language environment, which is caused by the necessity to provide the students with intensive speech and intellectual development. Focusing the teacher’s attention on the students’ speech activity in the process of the language material learning, in particular while learning the theme «Adjective», is based on the principles of competence approach to learning, ensures putting into practice the communicative activity principle to language teaching in primary school, contributes to realizing and mastering the potential of adjectives in the speech, correct making up independent monologue utterances by the students.
Keywords: competence approach, speech activity, students’ speech development, adjective, active vocabulary enrichment, ambiguous words, adjective synonyms, adjective antonyms, independent monologue utterances, speech skills, practical work, exercises, language material.

Цитата, с. 8. Володіння українською мовою, уміння спілкуватися, застосування здобутих знань у процесі комунікації, безперечно, допомагають особистості знайти своє місце в сучасному складному й мінливому суспільстві, визначають досягнення людини практично в усіх галузях життя, сприяють її успішній адаптації як до умов професійних, соціальних, так і побутових.
Особливо значуще значення курсу української мови в основній школі полягає у забезпеченні насамперед інтенсивного мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів. Програму з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України «Про загальну середню освіту» й нового Державного стандарту базової i повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти [5].
Комунікативний підхід до вивчення частин мови, зокрема, прикметника, передбачає й пропагує різнобічний розвиток мовлення учнів, пронизує й об’єднує всі сторони мовленнєвої діяльності учнів, підпорядковуючи роботу над мовною теорією завданням розвитку мовлення.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 520 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS