Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.56.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Міжнародна діяльність » Публікації за кордоном (наукова періодика)

Jornals, 2017
Інформація | 2020-Кві-23, 17.53.45

Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій

Didactic factors of formation of literary competence of senior pupils in the process of implementation of information and communication technologies

У статті актуалізується проблема навчання української літератури, обґрунтовано дидактичну модель формування літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі самостійного аналізу й інтерпретування художнього твору. Акцентується увага на вивченні мистецтва слова в єдності думки й почуття за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Висвітлено аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження. Визначено принципи навчання літератури. схарактеризовано умови організації пізнавальної діяльності. З’ясовано методи й прийоми, форми та види літературної практики. розглянуто можливі інноваційні засоби. подано рівні літературної компетентності, підходи до вивчення предмета, зміст літературної освіти. Запропоновано етапи процесу набуття літературної й інформаційної компетентностей учнями, визначено психолого-педагогічні та методичні особливості формування читацьких знань і вмінь,виконання різних типів завдань, в основі яких покладено критерії та рівні сформованості предметних компетентностей за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій та джерел Інтернету, програмові вимоги й оволодіння відповідним типом умінь учнями. Розкрито досвід реалізації розробленої дидактичної моделі формування літературної і інформаційно-комунікаційної компетентностей. Викладено результати експериментального дослідження.

The article actualizarea the problem of learning Ukrainian literature, reasonably didactic model of formation of literary competence of students by means of information and communication technologies in the process of self-analysis and interpretation of works of art. The article focuses on the study of art expression in the unity of thoughts and feelings through information and communication technologies. Litanalysis of the pedagogical literature on the research problem. Principles of teaching literature; characterized by conditions of organization of cognitive activity; clarified methods and techniques, forms and types of literary practices; the possible innovative means; enjoyed the level of literary competence, approaches to the study of the subject, the content of literary education. Proposed steps in the process of gaining literary and informational competence of students, defined psycho-pedagogical and methodological features of formation of the reader’s knowledge and skills, perform different types of tasks, based on the criteria and levels of formation of subject competences by means of information and communication technologies and Internet sources, software requirements and mastering the relevant skills of students. Reveals the experience of implementation of the developed didactic model for the formation of literary and information and communication competences.

Васьківська Г. О., Паламар С. П., Назаренко Л. А. Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій. Балканско научно обозрение. 2017. № 1. С. 30-35. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712905

* * * 

Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань

The role of interdisciplinary connections in the fundamentalization content of professional-pedagogical knowledge

Автор говорить про тенденції фундаменталізації знань у вищій школі. Професіоналізація навчальних дисциплін погляд полягає у визначенні тематики і доборі змісту лекцій, семінарів і практичних занять. Різноманітність форм, методів і засобів навчання активізує пізнавальну діяльність студентів.

The author speaks about trends fundamentalization knowledge in universities. The professionalization of disciplines opinion is to identify themes and the selection of the content of lectures, seminars and practice. A variety of forms, methods and means of teaching develop of cognitive activity of students.

Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine.  Sandomierz: Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz, 2017. С. 181–184. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707058  

*  *  *

Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема

Formation of educational content in high school as a social and pedagogical problem

У статті окреслено проблему формування змісту освіти у старшій школі у контексті наближення українського суспільства до європейських цінностей; подано результати опитування вчителів і учнів щодо дійсного стану проблем сучасної української освіти; проаналізовано зміст освіти у старшій школі; обґрунтовано, що необхідною умовою удосконалення існуючого змісту освіти є його фундаменталізація, яка зумовлює гуманізацію процесу навчання, творить молоду людину як вільну й оптимістичну особистість.

The paper outlines the problem of the formation of educational content in high school in the context of approximation of Ukrainian society to European values; presented results of a survey of teachers and students about the true state of the problems of modern Ukrainian education; analyzed the content of education in high school; proved that a necessary condition for improving the existing educational content is its fundamentalization which causes the humanization of the learning process of young man as a free and optimistic personality.

Васьківська Г. О. Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема. Społeczno-pedagogiczne tworzenie rzeczywistości / [red. naukowa M. Chepil, O. Karpenko, W. Petryk]. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2017. S. 123–137. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708616

Додав: Didactics |
Переглядів: 200
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS