Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.39.53
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Головна » Міжнародна діяльність » Наукова співпраця

У категорії: 3
Показано оголошень: 1-3


Сортувати за: За датою · За назвою · За коментарями · За завантаженнями · За переглядами

Доктор педагогічних наук, професор Васьківська Галина Олексіївна є членом редколегій багатьох закордонних наукових видань.

 

Азимут научных исследований. 2019. Т. 8. № 1(26)–4(29). – Член редакційної колегії.

Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 1(3) – № 4(6). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26)–4(29). – Член редакційної колегії.

Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т. 3. № 1(3) – № 4(6). – Член редакційної колегії.

Jurnal Ştiintific al Dủnării. 2019. № 2. – Заступник голови редакційної колегії.

Jurnal Umanistic al Nistrului. 2019. № 2. – Заступник голови редакційної колегії.

2018

Азимут научных исследований. 2018. Т. 7. № 1(22)–1(25). – Член редакційної колегії.

Балканско научно обозрение. 2018. № 2. – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1(22)–1(25). – Член редакційної колегії.

Научен вектор на Балканите. 2018. № 2. – Член редакційної колегії.

Хуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 2. – Член редакційної колегії.

Jurnal Ştiintific al Dủnării. 2018. № 1. – заступник голови редакційної колегії.

Jurnal Umanistic al Nistrului. 2018. № 1. – заступник голови редакційної колегії.

2017

Азимут научных исследований. 2017. Т. 6. № 1(18)–1(21). – Член редакційної колегії.

Балканско научно обозрение. 2017. № 1. – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 1(18)–1(21). – Член редакційної колегії.

Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. – Член редакційної колегії.

Хуманитарни Балкански изследвания. 2017. № 1. – Член редакційної колегії.

2016

Азимут научных исследований. 2016. Т. 5. № 1(14)–4(18). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)–4(18). – Член редакційної колегії.

2015

Азимут научных исследований. 2015. № 1(10)–4(13). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 1(10)–4(13). – Член редакційної колегії.

2014

Азимут научных исследований. 2014. № 4(9). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4(9). – Член редакційної колегії.

Наукова співпраця | Переглядів: 370 | Дата: 2020-Кві-23

Vaskivska, Halyna O., Tanaś, Maciej R. and Loboda, Svitlana M. (2017) Міждисциплінарні зв'язки як дидактична основа професійної підготовки майбутніх учителів Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 1-2 (10-11). стор. 46-59. ISSN 2415-3761.

 

 

Professor Maciej Tanaś – Dean of the Faculty of Pedagogical Sciences of the Maria Grzegorzewska University (since 2012). President of NASK's Scientific Experts' College and the Head of Department of Information Technology in Education. Head of the Section of Media Pedagogy at the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences. Doctor honoris causa of the Vinnytsya State University of Pedagogy Michał Kociubiński in Ukraine (2017). A member of the Scientific Council of the Scouting Museum. Former social adviser and head of the Child Safety Team in Cyberspace at the Children's Ombudsman. Head or member of many international research teams. Author and co-author of over 250 scientific publications. Editor-in-chief of the international scientific journal "International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies" and a member of scientific committees of 7 scientific journals. Member of the KNP Medal Committee of the Polish Academy of Sciences "For Merits for the Development of Polish Pedagogy"; Member of the Special Pedagogy Section at the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Scientific Society for Internet Education, Polish Society of Educational Technology and Media, Artetherapy Section of the Polish Psychiatric Association, Polish Pedagogical Society, Jury of the International Photographic Competition "Mathematics in the lens". Supervisor of 9 PhDs and 8 in progress. Scientifically involved in general didactics, methodology of social sciences, media pedagogy and IT education as well as education for peace.

Професор Мацей Танась – декан факультету педагогічних наук університету Марії Гжегожевської (з 2012 року). Президент Наукового експертного коледжу НАСК та завідувач кафедри інформаційних технологій в освіті. Завідувач секції медіапедагогіки Комітету педагогічних наук Польської академії наук. Доктор honois causa Вінницького державного педагогічного університету Михайла Коцюбинського в Україні (2017). Член Наукової ради музею скаутів. Колишній соціальний радник та керівник групи з захисту дітей у кіберпросторі при Омбудсмена для дітей. Голова або член багатьох міжнародних науково-дослідних команд. Автор та співавтор понад 250 наукових публікацій.
Головний редактор міжнародного наукового журналу «Міжнародний журнал педагогіки, інновацій та нових технологій» та член наукових комітетів 7 наукових журналів. Член медального комітету КНП Польської академії наук «За заслуги у розвитку польської педагогіки»; Член секції спеціальної педагогіки при Комітеті педагогічних наук Польської академії наук, Польському науковому товаристві з Інтернет-освіти, Польському товаристві освітніх технологій та медіа, секції артетерапії Польської психіатричної асоціації, Польському педагогічному товаристві, журі Міжнародного фотографічного товариства Конкурс «Математика в об’єктиві». Науковий керівник 9 докторів наук та 8 незавершених. Науково займається загальною дидактикою, методологією соціальних наук, медіа педагогікою та інформаційною освітою, а також освітою для миру.

Наукова співпраця | Переглядів: 292 | Дата: 2020-Кві-23

Представляємо проблематику дослідження Наталії Захарчук (Канада), з якою ми співпрацюємо майже 10 років. Деякий час Наталія Василівна була членом команди відділу дидактики. Однак, на жаль, українська наука і освіта не завжди вміють оцінити справжніх дослідників.

Nataliia Zakharchuk, Candidate of Pedagogical Sciences (Ukraine), PhD Candidate (Canada), Department of Educational Administration, University of Saskatchewan, Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) Doctoral Fellow

Transforming university governance in the context of the Bologna Process: A case study of Ukrainian highereducation

My research seeks an understanding of how European regionalization of higher education affects the governance in Ukrainian universities. As regionalization aims to build connections among higher education systems within a region to retain its weight in the world affairs, it has affected political and economic processes worldwide. Recently, European regionalization, specifically the Bologna Process, has become a model for similar efforts in Africa, Asia, and Latin America. While European regionalization is widely discussed, it is necessary to understand its effects on universities. In their reorganization efforts, Ukrainian universities deserve particular attention because their unique positions are determined by the specific historical, political, and socio-economic realities in Ukraine. Ukrainian universities are moving from the Soviet legacies to more democratic mode of governance.

Using a case study methodology,I examine the transformation of university governance in three Ukrainian universities. To provide a detailed analysis of these universities as bounded systems,I analyseduniversity statutory documents and national legislation and conducted individual interviews with university senior administrators.

My research is timely and relevant to policy-makers within Ukraine and internationally. First, it will advance our understanding of regionalization. Second, Ukraine is currently negotiating to join the European Union. My study will address the concern of whether higher education in the former socialist countries poses the potential for contributions to the European society. Furthermore, such insights will offer the opportunity for Canadian universities to consider partnerships with Ukrainian universities, attract international students from Ukraine and Europe, and promote Canadian students to study and practice internationally.

 

Наталія Захарчук, канд. пед. наук (Україна), канд. філософ. наук (Канада), Кафедра управління освітою, Університет Саскатчевана, дослідник-докторант, Рада з досліджень соціальних та гуманітарних наук, Канада

Трансформація управління університетом у контексті Болонського процесу: Тематичне дослідження вищої української освіти

Моє дослідження шукає відповідь на питання: як європейська регіоналізація вищої освіти впливає на управління в українських університетах. Оскільки європейська регіоналізація має на меті створення зв’язків між системами вищої освіти в регіоні для збереження ролі Європи у світових справах, вона впливає на політичні та економічні процеси у всьому світі. Останнім часом європейська регіоналізація, зокрема Болонський процес, стала моделлю для подібних зусиль в Африці, Азії та Латинській Америці. Оскільки європейська регіоналізація швидко розвивається, необхідно зрозуміти її вплив на університети. У своїх реорганізаційних зусиллях українські університети заслуговують особливої уваги, оскільки їх унікальні позиції визначаються специфічними історичними, політичними та соціально-економічними реаліями в Україні. Українські університети переходять від радянської спадщини до більш демократичного режиму управління.

Використовуючи якісну методологію дослідження кейс стаді, я вивчаю трансформацію управління університетом у трьох українських університетах. Для детальнішого аналізу цих університетів як окремих систем, були проаналізовані статутні документи університетів та національне законодавство, проведені індивідуальні інтерв'ю зі старшими адміністраторами університетів.

Дослідження є своєчасними та актуальними для політиків в Україні та за кордоном. По-перше, воно сприятиме кращому розумінню регіоналізації. По-друге, Україна зараз веде переговори про вступ до Європейського Союзу. Моє дослідження торкнеться питання, чи має вища освіта в колишніх соціалістичних країнах потенціал для розвитку демократичного європейського суспільства. Крім того, така інформація надасть можливість канадським університетам розглядати питання про партнерство з українськими університетами, залучати міжнародних студентів з України та Європи, а також сприяти канадським студентам навчатися та проходити міжнародні практики.

Наукова співпраця | Переглядів: 435 | Дата: 2020-Кві-22

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS