Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.22.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Головна » Міжнародна діяльність » Публікації за кордоном (наукова періодика)

У категорії: 7
Показано оголошень: 1-7


Сортувати за: За датою · За назвою · За коментарями · За завантаженнями · За переглядами

Феномен міждисциплінарності vs детеріорація системи підготовки майбутніх учителів

A phenomenon of interdisciplinarity vs deterioration of the system of preparation of future teachers

У статті сучасна освіта розглядається як інструмент якісної підготовки майбутніх учителів. Поряд з інваріантними завданнями вищої школи автор висуває міждисциплінарну інтеграцію в ряд чинників, які стримують «виродження» технологій, що використовуються викладачами у процесі навчання студентів. Розглядається технологія реалізації міждисциплінарних зв’язків як ефективний засіб формування методологічної культури викладача. Міждисциплінарні зв’язки характеризуються як детермінанти професіоналізації навчальних дисциплін. Встановлення зв’язків між дисциплінами є найважливішою умовою формування системних знань майбутніх учителів. Включення до змісту лекцій, семінарів та інших форм академічних занять матеріалу, який розкриває зв’язки між дисциплінами, є об’єктивною необхідністю. На думку автора, реалізація міждисциплінарних зв’язків - одне з важливих питань сучасної системи навчання, а вдосконалення процесу навчання, підвищення його ефективності і якості - одне з головних завдань викладача. У зв’язку з цим звертається увага на потенціал самої міждисциплінарності і її здатність протистояти детеріораціії системи підготовки майбутніх учителів. Формування у майбутніх учителів професійно-педагогічних знань не буде цілісним, якщо вони не навчаться аналізувати зміст навчальних програм, підручників, навчальних посібників, книг з філософії, політології, соціології, економічних теорій, психології, дидактики і методиці викладання конкретних дисциплін.

The article considered modern education as a tool for quality training future teachers. Along with the invariant tasks of higher education, the author puts forward interdisciplinary integration into a number of factors constraining the «degeneration» of technologies used by teachers in the process of teaching students. The technology of realization of interdisciplinary relations is considered as an effective means of forming the teacher’s methodological culture. Interdisciplinary communication is characterized as the determinants of the professionalization of academic disciplines. The establishment of links between disciplines is the most important condition for the formation of the system knowledge of future teachers. Inclusion in the content of lectures, seminars and other forms of academic classes material’s that reveals the connection between disciplines, an objective necessity. According to the author, the implementation of interdisciplinary communication is one of the important issues of the modern learning system, and the improvement of the learning process, increasing its efficiency and quality is one of the main tasks of the teacher. In this regard, attention is drawn to the potential of interdisciplinarity itself and its ability to resist deterioration in the system of training future teachers. The formation in future teachers of professional and pedagogical knowledge will not be complete if they do not learn to analyze the content of curriculum, textbooks, teaching aids, books on philosophy, political science, sociology, economic theories, psychology, didactics and methods of specific disciplines.

Васьковская Г. А. Феномен междисциплинарности vs детериорация системы подготовки будущих учителей. Хуманитарни балкански изследвания. 2019. T.1. №1(3). С. 33–36. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715262

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 319 | Дата: 2020-Кві-23

Особливості реалізації педагогічних технологій профільного навчання

Особливості реалізації педагогічних технологій профільного навчання

У статті розглядається проблема застосування педагогічних технологій профільного навчання. Автор характеризує профільне навчання як багатосторонній комплексний засіб підвищення якості, ефективності та доступності загальної середньої освіти, яка дає змогу за рахунок змін в структурі, змісті, організації освітнього процесу максимально враховувати інтереси, схильності і здібності учнів, створювати можливості для орієнтації освіти старшокласників відповідно до їх професійних інтересів і намірів продовжувати освіту. Представлено результати опитування вчителів про перевагу методів навчання, вказано на труднощі їх застосування. Проаналізовано найпоширеніші форми, які використовуються при реалізації технологій профільного навчання. Обґрунтовується, що успішність профільного навчання залежить від особливостей задіяних технологій, які спрямовуються на вирішення комплексу дидактичних завдань: засвоєння і закріплення здобутих знань, формування умінь застосовувати їх на практиці, аналіз і узагальнення фактів, прийняття та обґрунтування рішень, аргументований захист своїх позицій в дискусіях. Якісне засвоєння знань і формування компетентностей вимагає, щоб завдання навчальної діяльності відповідали пізнавальним потребам та інтересам учнів.

The article discusses the use of teaching technologies in profile education. The author describes vocational training as a multilateral comprehensive means of improving the quality, effectiveness and accessibility of General secondary education, which allows due to changes in the structure, content, organization of the educational process to take into account the interests, aptitudes and abilities of students, create opportunities for the education of pupils in accordance with their professional interests and intentions concerning continuing education. The article presents the results of a survey of teachers about preferred learning methods, are mentioned in the difficulties of their use. Analyzed the most common forms that are used in the implementation of technologies specialized education. The article explains that the success of specialized courses depends on the characteristics of the involved technologies that are directed at the whole set of didactic objectives: learning and consolidation of acquired knowledge and skills to apply them in practice, analysis and synthesis of facts, making and justifying decisions, reasoned defense of their positions in the discussions. Qualitative mastering of knowledge and formation of competencies requires that the objectives of the training activities consistent with the educational needs and interests of students.

Васьковская Г. А. Особенности реализации педагогических технологий профильного обучения. Балканско научно обозрение. 2018. № 1. С. 76–79. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714082

*  * *

Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання

Didactic context and peculiarities of pedagogical technologies in the profile education

У статті висвітлено основні дидактичні характеристики сучасних педагогічних технологій та їх специфічні особливості, обумовлені процесом реалізації профільного навчання. Проаналізовано предмет педагогічної технології, вимоги до її проектування. Вказано основні методологічні вимоги, до яких можна віднести: концептуальність, системність, ефективність, відтворюваність. Акцентовано увагу на необхідності враховувати ступінь консервативності основних компонентів педагогічних технологій в процесі їх вдосконалення та варіацій.

The article is devoted to coverage of major didactic characteristics of modern educational technologies and their specific characteristics of vocational training. The subject of educational technology, the requirements for its design are analyzed. Projecting of the educational technology involves the analysis of its structure, which includes: a) conceptual framework; b) the content of the training: learning objectives – General and specific, the content of teaching material; c) procedural part of the process: the organization of educational process, methods and forms of educational activity of pupils, methods and forms of work of teachers, activities of teachers in managing the process of learning, diagnosis of the educational process. The article highlights the main methodological requirements, which include: conceptual, consistency, efficiency and repeatability and clarifies the importance of considering the degree of conservatism of the basic components of pedagogical technologies in the process of improvement and variations. Usually the learning process is constructed so that constructed some pagination technology that combines, integrates a number of elements of different nanotechnology based on a priority of the original author's ideas. In conditions of profile training as one of the priorities is ensuring the professional orientation of pupils. A significant role in ensuring their effectiveness plays a given didactic characteristics of the educational direction, which is a priority in a profile. Also relevant is the question of research of possibilities of use of audiovisual multimedia training in the structure of different technologies of vocational training.

Барановська О. В., Косянчук С. В., Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Polish Science Journal. Warsaw: Sp. z o. o. «iScience», 2018. Issue 3. P. 62–72. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711061

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 335 | Дата: 2020-Кві-23

Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій

Didactic factors of formation of literary competence of senior pupils in the process of implementation of information and communication technologies

У статті актуалізується проблема навчання української літератури, обґрунтовано дидактичну модель формування літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі самостійного аналізу й інтерпретування художнього твору. Акцентується увага на вивченні мистецтва слова в єдності думки й почуття за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Висвітлено аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження. Визначено принципи навчання літератури. схарактеризовано умови організації пізнавальної діяльності. З’ясовано методи й прийоми, форми та види літературної практики. розглянуто можливі інноваційні засоби. подано рівні літературної компетентності, підходи до вивчення предмета, зміст літературної освіти. Запропоновано етапи процесу набуття літературної й інформаційної компетентностей учнями, визначено психолого-педагогічні та методичні особливості формування читацьких знань і вмінь,виконання різних типів завдань, в основі яких покладено критерії та рівні сформованості предметних компетентностей за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій та джерел Інтернету, програмові вимоги й оволодіння відповідним типом умінь учнями. Розкрито досвід реалізації розробленої дидактичної моделі формування літературної і інформаційно-комунікаційної компетентностей. Викладено результати експериментального дослідження.

The article actualizarea the problem of learning Ukrainian literature, reasonably didactic model of formation of literary competence of students by means of information and communication technologies in the process of self-analysis and interpretation of works of art. The article focuses on the study of art expression in the unity of thoughts and feelings through information and communication technologies. Litanalysis of the pedagogical literature on the research problem. Principles of teaching literature; characterized by conditions of organization of cognitive activity; clarified methods and techniques, forms and types of literary practices; the possible innovative means; enjoyed the level of literary competence, approaches to the study of the subject, the content of literary education. Proposed steps in the process of gaining literary and informational competence of students, defined psycho-pedagogical and methodological features of formation of the reader’s knowledge and skills, perform different types of tasks, based on the criteria and levels of formation of subject competences by means of information and communication technologies and Internet sources, software requirements and mastering the relevant skills of students. Reveals the experience of implementation of the developed didactic model for the formation of literary and information and communication competences.

Васьківська Г. О., Паламар С. П., Назаренко Л. А. Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій. Балканско научно обозрение. 2017. № 1. С. 30-35. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712905

* * * 

Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань

The role of interdisciplinary connections in the fundamentalization content of professional-pedagogical knowledge

Автор говорить про тенденції фундаменталізації знань у вищій школі. Професіоналізація навчальних дисциплін погляд полягає у визначенні тематики і доборі змісту лекцій, семінарів і практичних занять. Різноманітність форм, методів і засобів навчання активізує пізнавальну діяльність студентів.

The author speaks about trends fundamentalization knowledge in universities. The professionalization of disciplines opinion is to identify themes and the selection of the content of lectures, seminars and practice. A variety of forms, methods and means of teaching develop of cognitive activity of students.

Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine.  Sandomierz: Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz, 2017. С. 181–184. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707058  

*  *  *

Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема

Formation of educational content in high school as a social and pedagogical problem

У статті окреслено проблему формування змісту освіти у старшій школі у контексті наближення українського суспільства до європейських цінностей; подано результати опитування вчителів і учнів щодо дійсного стану проблем сучасної української освіти; проаналізовано зміст освіти у старшій школі; обґрунтовано, що необхідною умовою удосконалення існуючого змісту освіти є його фундаменталізація, яка зумовлює гуманізацію процесу навчання, творить молоду людину як вільну й оптимістичну особистість.

The paper outlines the problem of the formation of educational content in high school in the context of approximation of Ukrainian society to European values; presented results of a survey of teachers and students about the true state of the problems of modern Ukrainian education; analyzed the content of education in high school; proved that a necessary condition for improving the existing educational content is its fundamentalization which causes the humanization of the learning process of young man as a free and optimistic personality.

Васьківська Г. О. Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема. Społeczno-pedagogiczne tworzenie rzeczywistości / [red. naukowa M. Chepil, O. Karpenko, W. Petryk]. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2017. S. 123–137. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708616

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 318 | Дата: 2020-Кві-23

Теоретичні та практичні аспекти модернізації змісту освіти в старшій школі

Theoretical and practical aspects of the modernization of the content of education in high school

У статті обґрунтовується необхідність модернізації змісту освіти в старшій школі. Оволодіння учнями найважливішими базовими гуманітарними і природними знаннями в процесі методологічного осмислення міжпредметних (міжнаукових) зв'язків стимулюватиме підростаюче покоління до розвитку внутрішньої потреби формування власної цілісної картини світу.

The article explains the necessity to modernize the education content in senior school, which is an important condition of humanization of the educational and upbringing process. Pupils' mastering the most important basic knowledge in humanitarian and natural sciences on t he basis of methodological comprehension of inter subject and research links will encourage the younger generation to develop their own internal needs of forming a holistic picture of the world.

Васьковская Г. А. Теоретические и практические аспекты модернизации содержания образования в старшей школе. Педагогическая наука и образование. 2016. №2(15). С. 45–49. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704627

* * *

Міжпредметна інтеграція в практиці профільної школи

Intersubject integration in practice of special school

У статті досліджено теоретичні питання міжпредметної інтеграції, реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі профільної ланки школи на сучасному етапі її розвитку.

In the article the theoretical issues intersubject integration, the implementation of intersubject communication in the educational process of profile school level at the present stage of its development.

Барановська О. В. Міжпредметна інтеграція в практиці профільної школи. Международный научный журнал.  Москва–Астана–Харьков–Вена.  2016. №8. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704619  

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 324 | Дата: 2020-Кві-23

Особливості моделювання профілю навчання як засобу підвищення ефективності профілізації старшої школи

Features simulation profile training as a way to improve the efficiency of profiling High School

У статті розкрито особливості моделювання профілю навчання як засобу підвищення ефективності профілізації старшої школи. Розкрито алгоритм процесу моделювання профілю навчання; виокремлено і схарактеризовано такі етапи. аналітичний: вимагає вивчення та оцінки мети, завдань профілю навчання, що моделюється, та умов, у яких він реалізується; перспективний: визначаються засоби і форми моделювання; виконавчий: реалізується задум і практичне відтворення розробленого проекту.

This report disclosed details of modeling the profile of education as a way to improve the efficiency of profiling high school. Disclosed is an algorithm modeling process profile of training; marked the first such stage be characterized: Analysis: requires study and evaluation of goals, tasks modeled profile of training, as well as the channel in which it is implemented; perspective: defined methods and forms of modeling; Performing: realists idea and developed a widely mapping project.

Кизенко В. І. Особливості моделювання профілю навчання як засобу підвищення ефективності профілізації старшої школи. Научные труды SWorld. Иваново : Научный мир, 2015. Вып. 3 (40). Т. 6. С. 26–32. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713986

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 317 | Дата: 2020-Кві-23

Технологічний підхід до процесу формування ціннісно-смислових орієнтації старшокласників

Technological approach to process of forming value-sense orientations in the high school students

У статті йдеться про педагогічні технології як засіб організації навчальної діяльності. Розкривається поняття «ціннісно-смислові орієнтації», говориться про важливість їх формування у старшокласників. Обґрунтовується доцільність використання інтерактивних технологій для розвитку ціннісної сфери учнів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Аналізуються можливості гуманітарних предметів для формування у старшокласників ціннісно-смислових орієнтацій.

Article deals about pedagogical technologies as means of organizing the educating activities. «Value-sense orientations» were opened and important of their forming in the high school students. Advisability of using interactive technologies has been obtained for forming value sphere of the high school students in the studying of the humanitarian cycle. Progressive abilities of the humanitarian subjects have been analyzed for forming value-sense orientations in the high school students.

Косянчук С. В. Технологічний підхід до процесу формування ціннісно-смислових орієнтації старшокласників. Univers Pedagogic. 2014. # 1 (41). C. 53-60. ISSN 1811-5470. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26601

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 296 | Дата: 2020-Кві-23

Формування комунікативних компетентностей учнів старшої школи засобами здобуття знань про людину

Formation of High School Students' Communicative Competencies by Means of Acquiring Knowledge About Human

У статті розглядається актуальність проблеми комунікативної компетентності учнів старшої школи на основі засвоєння знань про людину. Ця проблема зумовлена потребами сучасного світового співтовариства внаслідок процесів глобалізації та мультикультуралізму, толерантності та здатності вести соціальний діалог. Автор визначає значення таких понять як «компетентність» та «комунікативна компетентність». У статті подається теоретичний аналіз цих двох категорій. Виявлено деякі психологічні та педагогічні умови комунікативної компетентності учнів старшої школи на основі засвоєння знань про людину. Автор досліджує потенціал знань про людину під час підготовки школярів до ефективного спілкування.

The article considers the relevance of the problem of communicative competency of high school students on the basis of assimilation of knowledge about human. This problem is caused by the needs of modern world community due to the processes of globalization and multiculturalism, tolerance and ability to conduct social dialogue. The author defines the meaning of such concepts as «competency» and «communicative competency», and the article gives the theoretical analysis of these two categories. It reveals some psychological and pedagogical conditions of communicative competency of high school students on the basis of assimilation of knowledge about human. The author investigates the potential of knowledge about human in preparing high school students to communicate effectively.

Vaskivska G. Formation of High School Students' Communicative Competencies by Means of Acquiring Knowledge About Human. The advanced science journal. Special Issue for China. 2013, June. Issue 6. P. 17–20. ISSN 2219-746X. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712909

*  *  *

Соціалізація учнів старшої школи у процесі формування системи знань про людину

Socialization of the High School Students in the Process of the System of Knowledge about Human Formation

Стаття присвячена проблемі соціалізації учнів старшої школи у процесі формування системи знань про людину. Ця проблема зумовлена потребами сучасної світової спільноти через процеси глобалізації та мультикультуралізму, що розвиває здатність до толерантності і ведення соціального діалогу. Автор досліджує потенціал знань про людину при підготовці школярів для виконання ними соціальних ролей. Справді, нинішня соціальна ситуація є глобальною тенденцією збільшення кількості правопорушень серед підлітків, що, безсумнівно, впливає на здоров'я населення і не може не викликати занепокоєння. Тому в цій статті зазначається, що проблема соціалізації молодого покоління сьогодні, як ніколи, потребує рішень, у тому числі змін у методах навчання.

The article is devoted to the problem of high school students' socialization in the process of knowledge about human formation. This problem is caused by the needs of modern world community due to the processes of globalization and multiculturalism, and, consequently, tolerance and ability to conduct social dialogue. The author investigates the potential of knowledge about human in preparing high school students to fulfill their social roles. Indeed, the current social situation is a global trend to increase the number of offenses among adolescents, which undoubtedly affects public health and cannot but cause concern. Therefore, this article notes that the problem of socialization of the younger generation today like never requires solutions including the changes in educational methods.

Vaskivska G. Socialization of the High School Students in the Process of the System of Knowledge about Human Formation. The advanced science journal. Torrance, CA, United States. 2013, January. Issue 1. P. 55–58. ISSN 2219-746X. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712910

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 295 | Дата: 2020-Кві-23

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS