Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.27.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Міжнародна діяльність » Публікації за кордоном (наукова періодика)

Jornals, 2019
Інформація | 2020-Кві-23, 18.21.10

Феномен міждисциплінарності vs детеріорація системи підготовки майбутніх учителів

A phenomenon of interdisciplinarity vs deterioration of the system of preparation of future teachers

У статті сучасна освіта розглядається як інструмент якісної підготовки майбутніх учителів. Поряд з інваріантними завданнями вищої школи автор висуває міждисциплінарну інтеграцію в ряд чинників, які стримують «виродження» технологій, що використовуються викладачами у процесі навчання студентів. Розглядається технологія реалізації міждисциплінарних зв’язків як ефективний засіб формування методологічної культури викладача. Міждисциплінарні зв’язки характеризуються як детермінанти професіоналізації навчальних дисциплін. Встановлення зв’язків між дисциплінами є найважливішою умовою формування системних знань майбутніх учителів. Включення до змісту лекцій, семінарів та інших форм академічних занять матеріалу, який розкриває зв’язки між дисциплінами, є об’єктивною необхідністю. На думку автора, реалізація міждисциплінарних зв’язків - одне з важливих питань сучасної системи навчання, а вдосконалення процесу навчання, підвищення його ефективності і якості - одне з головних завдань викладача. У зв’язку з цим звертається увага на потенціал самої міждисциплінарності і її здатність протистояти детеріораціії системи підготовки майбутніх учителів. Формування у майбутніх учителів професійно-педагогічних знань не буде цілісним, якщо вони не навчаться аналізувати зміст навчальних програм, підручників, навчальних посібників, книг з філософії, політології, соціології, економічних теорій, психології, дидактики і методиці викладання конкретних дисциплін.

The article considered modern education as a tool for quality training future teachers. Along with the invariant tasks of higher education, the author puts forward interdisciplinary integration into a number of factors constraining the «degeneration» of technologies used by teachers in the process of teaching students. The technology of realization of interdisciplinary relations is considered as an effective means of forming the teacher’s methodological culture. Interdisciplinary communication is characterized as the determinants of the professionalization of academic disciplines. The establishment of links between disciplines is the most important condition for the formation of the system knowledge of future teachers. Inclusion in the content of lectures, seminars and other forms of academic classes material’s that reveals the connection between disciplines, an objective necessity. According to the author, the implementation of interdisciplinary communication is one of the important issues of the modern learning system, and the improvement of the learning process, increasing its efficiency and quality is one of the main tasks of the teacher. In this regard, attention is drawn to the potential of interdisciplinarity itself and its ability to resist deterioration in the system of training future teachers. The formation in future teachers of professional and pedagogical knowledge will not be complete if they do not learn to analyze the content of curriculum, textbooks, teaching aids, books on philosophy, political science, sociology, economic theories, psychology, didactics and methods of specific disciplines.

Васьковская Г. А. Феномен междисциплинарности vs детериорация системы подготовки будущих учителей. Хуманитарни балкански изследвания. 2019. T.1. №1(3). С. 33–36. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715262

Додав: Didactics |
Переглядів: 203
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS