Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.27.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Міжнародна діяльність » Публікації Scopus, Web of Science

Scopus, 2019
Інформація | 2020-Кві-23, 03.35.54

Оцінка надійності роботи людини-оператора в системах доступу до інформаційних ресурсів

Assessment of the Reliability of a Human Operator in Access Systems to Information Resources

У статті розглядаються автоматизовані системи надання інформаційних послуг. Для опису діяльності оператора використовувались функціональні мережі професора Анатолія Губинського. Були отримані моделі та технологія оцінки надійності людини-оператора. Проводились комп’ютерні експерименти. Показана можливість урахування впливу алгоритмів структур діяльності, умов праці та кваліфікації оператора. Результати стануть корисними для зменшення кількості помилок людини-оператора та пошуку ергономічних резервів для підвищення ефективності систем інформаційного забезпечення.

The article deals with the automated systems providing information services. To describe the operator's activities, functional networks of Professor Anatoly Gubinsky were used. Models and technology for estimating the human operator reliability were obtained. Computer experiments were conducted. The possibility of taking into account the influence of the structures of activity algorithms, working conditions and operator qualifications is shown. Results will be useful to reduce the number of human operator's errors and to search for ergonomic reserves to improve the efficiency of information support systems.

Lavrov E., Lavrova О., Pasko N., Kyzenko V., Savina N. Assessment of the Reliability of a Human Operator in Access Systems to Information Resources. Problems of Infocommunications Science and Technology : International Scientific-Practical Conference. Kyiv, 2019, October 8–11, Ukraine. Kharkiv : FOP Andreev K. V. P. 51–56. ISBN 978-1-7521-4182-4. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718377

* * *

Здоров'я в системі громадянських цінностей студентів: емпіричний аналіз

Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis

Вступ: Сьогодні одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики в Україні є формування здорового способу життя через освіту, створення здоров’язбережувального освітнього середовища у закладах вищої освіти. Метою нашої роботи було дати аналітичну оцінку сформованості здоров’я цінності як невід’ємної характеристики сучасного українського студента у вищих закладах освіти Житомирської області, розробити науково обґрунтовану систему діагностики цінності здоров’я в системі громадянських цінностей майбутнього фахівця в сучасних соціально-економічних умовах. Матеріали та методи: у Житомирській області України було проведено два опитування студентів віком 15-22 років. Було використано низку методів: спостереження, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, вивчення результатів діяльності студентів, тести тощо. Результати: успішність процесу формування здоров'я як цінності залежить від таких чинників як освітнє середовище, культура здоров'я, підготовка викладачів університету до формування ціннісного ставлення до здоров'я у співпраці з суспільством та використання сучасних форм, методів та інструментів для формування здоров'я як цінності. Висновок: Отже, підготовлено рекомендації для закладів вищих освіти: запобігання наркоманії, курінню, вживанню алкоголю, хронічним захворюванням, Інтернет-залежності; організація та проведення масової фізичної культури та оздоровчих заходів; створення ефективної системи охорони здоров’я у закладах вищої освіти; забезпечення системи моніторингу результатів роботи та здоров’я майбутніх фахівців у закладі вищої освіти.Introduction: Nowadays one of the priority directions of state education policy in Ukraine is the formation of a healthy lifestyle through education, creation health-preserving educational environment in high educational institutions. The aim of our work was to give an analytical estimation of the formation of health value as an integral characteristic of a modern Ukrainian student in high educational institutions of Zhytomyr region, to develop a scientifically substantiated system of diagnosing the value of health in the system of civic values of a future specialist in contemporary socio-economic conditions. Materials and methods: Two students' surveys were carried out in Zhytomyr region of Ukraine, among young people of 15-22 years old. A number of methods were used: observation, comparison, analysis, synthesis, generalization, the study of products of students' activity, tests, etc. Results: the success of the process of the formation of students’ health value depends on the factors such as educational environment, the culture of health, training of university teachers to cultivate health value in collaboration with society, and using modern forms, methods, and tools in the formation of health value. Conclusion: Thus, the policy recommendations for high education institutions are: the prevention of drug addiction, smoking, consumption of alcohol, chronic diseases, Internet addiction; the organization and conduction of mass physical culture and recreational activities; the creation an effective health service system in high educational institutions; the providing the system for monitoring both the future specialists' health and health work results in high educational institution.

Vaskivska H. O., Palamar S. P., Vlasenko O. M. Health in the civic students’ value system: empirical analysis. Wiadomości Lekarskie. Warszawa: Wydawnictwo Aluna, 2017. T. LXXII. Nr 10. Cz II. S. 1947–1952. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718264

Додав: Didactics |
Переглядів: 213
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS